Raport Zintegrowany 2020

GRI:

Normy zachowań i standardy etyczne obowiązujące w Grupie BNP Paribas określa Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas. Precyzuje zasady spójne z wartościami Grupy.

 • 102-16

Dokument wyraża to, do czego dążymy, aby być szanowanym europejskim bankiem o światowym zasięgu i o czym powinien pamiętać każdy z pracowników Grupy BNP Paribas. Wspólnie koncentrujemy się na budowaniu Banku na fundamentach profesjonalizmu i uczciwości. Aby to realizować, pracownicy – zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania muszą przestrzegać przepisów prawa i regulacji dotyczących w szczególności: ochrony interesów Klientów, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania korupcji, unikania konfliktów interesów i zarządzania nimi, zapobiegania nadużyciom rynkowym, przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, odpowiedzialnego postępowania w życiu publicznym.

Do istotnych dokumentów regulujących kwestie etyczne w BNP Paribas Bank Polska S.A. należą:

 • Regulamin zarządzania konfliktem interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w BNP Paribas Bank Polska S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing),
 • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Regulamin inwestowania przez osoby powiązane oraz dokonywania transakcji przez menadżerów.

Każdy pracownik odbywa obowiązkowe szkolenie z zasad Kodeksu Postępowania. Szkolenia pomagają pracownikom w zapoznaniu się z dokumentem i w zrozumieniu priorytetów omówionych w Kodeksie Postępowania. Świadomość pracowników co do obowiązujących postaw jest również systematycznie zwiększana poprzez bieżącą komunikację wewnętrzną.

BNP Paribas Bank Polska S.A. aktywnie angażuje się w inicjatywy branżowe na rzecz etyki w biznesie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność gospodarcza.

Mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości

 • 102-17

Polityka w zakresie przeciwdziałania nadużyciom szczegółowo określa podział i zasady odpowiedzialności w tej sferze. W Banku obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć lub prób ich popełnienia przez pracowników, Klientów, kontrahentów oraz osoby trzecie.

W Banku powołane i wskazane zostały jednostki, które zapewniają wszystkim pracownikom porady dotyczące kwestii etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji. Jednostkami tymi są w szczególności Pion Monitoringu Zgodności oraz Pion Prawny.

Od wszystkich pracowników oczekuje się zapoznania z międzynarodowymi standardami i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, zasad i regulacji we wszystkich obszarach, a także standardów zawodowych, które odnoszą się do ich działań.

Kodeks Postępowania jasno określa oczekiwania wobec każdego pracownika.

Szczegółowe zasady postępowania, które wszyscy pracownicy Banku powinni zrozumieć i przestrzegać, zostały przedstawione m.in.w następujących regulacjach towarzyszących Kodeksowi Postępowania:
 • Regulamin Zarządzania Konfliktem Interesów,
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w BNP Paribas Bank Polska S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing),
 • Polityka Przeciwdziałania Korupcji,
 • Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom.

Istotnym elementem realizacji polityki zgłaszania skarg i wniosków jest proces Whistleblowing, czyli proces zgłaszania naruszeń.

Uruchomiony w Banku system jest wyrazem troski o pracowników i monitorowanie przestrzegania prawa. Określono w nim kanały komunikacji, dedykowane narzędzia poprzez które można zgłaszać potencjalne naruszenia członków Zarządu i pozostałych pracowników. Został on zakomunikowany wszystkim zatrudnionym.

Bank w szczególności troszczy się o anonimowość zgłoszeń, w tym celu zapewnia:
 • bezwzględną ochronę tożsamości osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, ich danych nie można udostępniać osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 • traktowanie zgłoszeń z należytą powagą, rzetelnie, sprawiedliwe i w pełnej dyskrecji;
 • weryfikowanie zgłoszeń przez upoważnionych pracowników, co pozwala na rzetelne i bezstronne wyjaśnianie zastrzeżeń.

Dodatkowo w przypadku zgłoszeń dotyczących incydentów w zakresie sankcji i embarg, poza standardowymi kanałami komunikacji można skorzystać z komunikacji bezpośredniej z dedykowaną jednostką Compliance (Group Financial Security US).

Wyniki wyszukiwania