Raport Zintegrowany 2020

Oferta produktowa dla podsegmentu Agro

BNP Paribas Bank Polska dla segmentu rolno-spożywczego posiada kompleksową ofertę produktową, w tym: rachunki bieżące, lokaty terminowe, kredyty oraz ubezpieczenia dla rolników (dobrowolne i obowiązkowe).

W zakresie działalności kredytowej oferta Banku obejmuje szeroki wachlarz kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla rolników oraz firm Agro, w tym kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką – Agro Ekspres, kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych – Agro Progres oraz kredyty preferencyjne. Tradycyjnie kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich. Z oferty tej mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Poza własną ofertą Bank we współpracy z firmami zewnętrznymi przygotowuje oferty dedykowane dla rolników dotyczące usług dodatkowych.

W 2020 r. Bank zrealizował sprzedaż obowiązkowych ubezpieczeń upraw w ramach Umowy z Concordia Polska TU S.A. na poziomie 27,1 mln zł przypisu, co oznacza spadek o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Słabszy wynik w 2020 r. jest spowodowany głównie ograniczeniem sprzedaży w sezonie jesiennym, wynikającym z ograniczenia budżetu na dopłaty do ubezpieczenia upraw. W 2020 r. dopłata do składki dla rolników z budżetu państwa wynosi do 65% składki.

W związku z połączeniem Concordia Polska TU S.A. z Grupą Generali, pod koniec grudnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Bankiem a Concordia/Generali, gwarantujące dalszy rozwoju współpracy w zakresie oferowania przez Bank ubezpieczeń.

Umowa zawarta pomiędzy BNP Paribas Bank Polska a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), pozwoliła na poszerzenie oferty dla Rolnika i Klienta Agro będącego przetwórcą rolno-spożywczym o nową formę zabezpieczenia – gwarancję udzielaną przez BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), całkowicie bezkosztową dla Klienta.

Gwarancja będzie miała zastosowanie do kredytu inwestycyjnego udzielanego Rolnikowi w formie Agro Progresu, kredytu inwestycyjnego udzielanego Klientowi Agro oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego powiązanego z inwestycją realizowaną przez tych Klientów.

Korzyści dla Klienta wynikające z nowej formy zabezpieczenia:

 • może stanowić jedyne zabezpieczenie dla: kredytu inwestycyjnego przeznaczonego m.in. na zakup i montaż zestawów fotowoltaicznych lub na finansowanie instalacji nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych bądź kredytu obrotowego na sfinansowanie pierwszego cyklu produkcyjnego, a także kredytów do kwoty 250 tys. zł dla Mikro rolników i 300 tys. zł dla rolników i firm z segmentu MŚP i bankowości korporacyjnej;
 • gdy stanowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu istnieje możliwość stosowania wydłużonego okresu kredytowania lub niższego udziału własnego;
 • możliwość zastosowania dopłaty do oprocentowania do kredytów zabezpieczonych gwarancją FGR. Rozwiązanie to zostało wdrożone w Banku do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych dla Rolników i przetwórców rolno-spożywczych przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności. W pierwszym roku od uruchomienia BGK finansuje część odsetek (wysokość dopłaty wynosi nie więcej niż 2% od kwoty przyznanego kredytu). Maksymalna kwota kredytu to 200 tys. EUR w przeliczeniu na złotówki.
 • niższa marża niż przy finansowaniu komercyjnym.

BNP Paribas Bank Polska aktywnie podejmuje inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych, dlatego też nawiązał współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w zakresie wykorzystania instrumentu PF4EE. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom, w tym Rolnikom, finansowanie instalacji fotowoltaicznych na atrakcyjnych warunkach.

Korzyści wynikające ze współpracy to: brak prowizji z tytułu objęcia kredytu gwarancją EBI, brak wkładu własnego, oprocentowanie obniżone o 0,20 p.p. w stosunku do rocznej stopy procentowej, którą Bank naliczałby od tego kredytu w przypadku braku udziału wsparcia finansowego EBI.

W październiku 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła linię kredytów inwestycyjnych z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników, tj. osoby, które dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie mają więcej niż 40 lat,posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od podpisania umowy kredytu. Produkt dedykowany jest rolnikom, którzy rozpoczynającą działalność rolniczą lub prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 24 miesiące.

Do kredytów stosowana jest przez ARiMR pomoc do maksymalnej wysokości 20 tys. EUR i nie więcej niż 60% udzielonego kredytu, płatna w dwóch ratach: 80% pomocy od razu po zrealizowaniu inwestycji, a 20% po 5 latach od daty udzielenia kredytu. Kredyt nie może przekroczyć 5 mln zł, udział własny – minimum 10%, oprocentowanie – komercyjne, prowizja – do 2% kwoty kredytu.

W 2020 r. pracownicy Departamentu Ekspertów Agro brali udział w szeregu zadań pro-sprzedażowych oraz podnoszących jakość obsługiwanego portfela. Odbyło się ponad 600 spotkań z obecnymi i potencjalnymi Klientami Banku oraz sporządzono blisko 380 opinii eksperckich – na potrzeby nowych transakcji oraz w ramach wsparcia przeglądów obecnego portfela Agro (weryfikacja kondycji gospodarstw i rekomendacja kierunku współpracy).

Realizowane były m.in. poniższe zadania niezbędne do podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej w segmencie Agro:

 • przygotowanie materiałów nt. bieżącego i perspektywicznego wpływu epidemii COVID-19 na sektor Agro oraz konsumentów tego sektora, przygotowanie eksperckiego rankingu kondycji wybranych typów produkcji Agro w kontekście zagrożenia rynku przez COVID-19, w celu wskazania potencjalnie bezpiecznych (lub nierekomendowanych) kierunków finansowania w segmencie MŚP;
 • monitoring i raportowanie sytuacji hydrologicznej w kraju – określenie przyczyn i bieżących skutków niedoboru wody w uprawach roślin, prognozowanie plonów w 2020 r. oraz jej wpływu na portfel Klientów Agro;
 • cykliczne raporty nt. bieżącej sytuacji pogodowej i jej wpływu na harmonogram prac polowych, zbiory oraz przygotowanie do kolejnego sezonu oraz prognozy zapotrzebowania na finansowanie; raport dot. przeglądu systemowego producentów szklarni (cały portfel Klientów MŚP powyżej 1 mln zł);
 • analiza sytuacji u Klientów Banku w kontekście wzrostu cen pasz i wystąpienia ptasiej grypy (HPAI);
 • udział w spotkaniach i webinariach dotyczących rolnictwa zrównoważonego;
 • udział w organizacji 15. Agrokonferencji – Food&Agro Conference 2020.

W ramach działań w obszarze zarządzania ryzykiem wypracowano:

 • narzędzia wsparcia do oceny Klienta w ramach ulepszenia matrycy branżowej, z wykorzystaniem benchmarków oraz wektorów wyznaczających przewagi i słabości, mające wpływ na rentowność biznesu dla producentów drobiu (do stosowania w ocenie kredytowej),
 • zasady realizacji przeglądu dla wszystkich producentów drobiu (ponad 850 Klientów kredytowych w portfelu z przypisanym do PKD 01.47.Z).

W ramach bieżących prac na rzecz Sieci Sprzedaży zostały przygotowane poradniki: 1. dotyczący wykorzystania baz informacyjnych o potencjalnych Klientach oraz 2. dla doradców w zakresie dopasowywania produktów kredytowych w zależności od rodzaju i potrzeb Klienta, a także ujednolicone zostały zasady korzystania z dokumentów zewnętrznych przy procesie kredytowym w segmencie Mikroprzedsiębiorstw.

Od 15 stycznia do 31 maja 2020 r. trwała coroczna kampania sprzedażowa Agro Ofensywa – tym razem pod hasłem „Finansowanie zwiększa rolę” – dedykowana rolnikom oraz przedsiębiorcom Agro. Kampania przeznaczona była zarówno dla mikroprzedsiębiorstw jak i Klientów MŚP. Celem kampanii było pozyskanie nowych Klientów oraz wzrost sprzedaży produktów kredytowych i leasingowych w tym segmencie.

Oferta promocyjna dotyczyła kredytów: Agro Ekspres, Agro Rzeczówka light, Unia+ oraz Kredyt preferencyjny klęskowy Linia K02. Dla nowych Klientów została przygotowana promocyjna oferta na prowadzenie rachunku bieżącego w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes – 0 zł opłaty, obowiązująca przez 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach współpracy ze spółką BNP Paribas Leasing Solutions oferowane były atrakcyjne warunki cenowe dla leasingu i pożyczki leasingowej.

Wsparciem dla kampanii były dedykowane materiały marketingowe, kampania w mediach tradycyjnych (np. prasa, bankomaty) oraz kampanie on-line i w social mediach.

Agronomist to kompleksowy i nowoczesny portal internetowy stworzony z udziałem i na potrzeby podmiotów z sektora rolno-spożywczego. To unikatowa platforma w branży rolno-spożywczej, która gromadzi w jednym miejscu wiedzę sektorową i umożliwia dostęp do szerokiego zestawu profesjonalnych narzędzi IT przydatnych rolnikom i firmom przetwórczym. Codziennie dostarcza kilku tysiącom zarejestrowanych użytkowników informacje dotyczące sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

W 2020 r. zostały wdrożone nowe funkcjonalności, które są unikatowe na rynku, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby odbiorców:

 • dział „Zielone Zmiany” – cykl artykułów eksperckich poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju, w tym ochronie klimatu, odnawialnym źródłom energii czy społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • kobieca sekcja „Agro na obcasach” – wzmocnienie funkcji edukacyjnej portalu w obszarze przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich,
 • porównywarka cen produktów rolnych na targowiskach i w skupach,
 • kalkulator produkcji i zużycia azotu organicznego,
 • moduł nieruchomości rolnych wystawionych przez Klientów Banku.

Na koniec grudnia 2020 r. na portalu było zarejestrowanych 3,7 tys. użytkowników, a w całym 2020 r. odnotowano ponad 397 tys. wejść na portal.

 • możliwość skorzystania z moratoriów kredytowych:
  • dla produktów nieodnawialnych maksymalnie na: 6 miesięcy – dla rat kapitałowych oraz 3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych,
  • dla produktów odnawialnych (kredyt w rachunku bieżącym, karta kredytowa) – odnowienie w trybie uproszczonym na maksymalnie 6 miesięcy,
 • uproszczenia w procesie kredytowym i samym wniosku kredytowym,
 • uproszczone zasady podpisywania dokumentacji kredytowej – możliwość zdalnego wnioskowania o odroczenie spłaty, za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie Banku, bez żadnych dodatkowych opłat oraz bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów,
 • zastępowanie wizyt w gospodarstwach rolnych Klientów dokumentacją sporządzaną na podstawie rozmów telefonicznych.

W październiku 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. przystąpił do międzynarodowego konsorcjum biznesowo-naukowego Cool Farm Alliance, które zajmuje się wytwarzaniem narzędzi metrycznych w zakresie szacowania emisyjności gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej.

Wyniki wyszukiwania