Raport Zintegrowany 2020

Szkolenia i rozwój

W Grupie BNP Paribas wierzymy, że dbanie o rozwój pracowników jest najlepszą inwestycją w przyszłość naszej organizacji. Dlatego nieustannie rozwijamy ofertę szkoleń i programów rozwojowych na poziomie globalnym oraz na rynkach lokalnych.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 404-2

Pracownicy Banku i Spółek Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. mają dostęp do szerokiej oferty inicjatyw, wspierających odpowiedzialne i dynamiczne zarządzanie karierą.

Oferowany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. program działań rozwojowych wspiera realizację strategii biznesowej. Działania obejmują programy dedykowane wszystkim pracownikom, w tym specjalistyczne dedykowane kadrze kierowniczej. Dodatkowo prowadzone są projekty wspierające potrzeby rozwojowe poszczególnych jednostek Banku.

Model kompetencyjny

Zbudowaliśmy model kompetencji, na którym opieramy wszystkie nasze aktywności rozwojowe i to, co oferujemy pracownikom. Model powstał w oparciu o informacje, które otrzymaliśmy od pracowników, menedżerów, Zarządu, a także wynikające z badań GPS i Pulse Check. Wyłoniliśmy siedem kluczowych kompetencji. Każdy z oferowanych w Banku programów wspiera rozwój tych kompetencji.

Siedem kluczowych kompetencji w BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Orientacja na Klienta
 • Networking
 • Inspirowanie i motywowanie innych
 • Myślenie strategiczne
 • Elastyczność
 • Zarządzanie zmianą
 • Wiedza i kultura cyfrowa

Nasze podejście do rozwoju pracowników opieramy o metodę 70-20-10. Uważamy, że 70 proc. efektywności rozwojowej to wykorzystanie działań w praktyce, własne doświadczenia, 20 proc. to uczenie się od innych, a 10 proc. to szkolenia. Chcemy, aby nasi pracownicy rozwijali się przede wszystkim poprzez praktykę. Dbamy o to, aby oferowane programy od szkoleń dla nowozatrudnionych, przez ekspertów i talenty, aż po szkolenia dla liderów, wzajemnie się uzupełniały, stanowiąc spójną całość merytoryczną. Wspieramy też pracowników w budowaniu kompetencji w oparciu o nasz model kompetencji, szczególnie takich, jak orientacja na Klienta, elastyczność, wiedza i kultura cyfrowa.

model kompetecyjny model kompetecyjny

Szkolenia zrealizowane w 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Wprowadzające dla nowych pracowników, tzw. onboarding;
 • W zakresie nowej oferty produktowej oraz obsługi systemów operacyjnych dla nowo zatrudnionych pracowników;
 • Rozwijające kompetencje miękkie: działania rozwojowe z zakresu budowania zespołowości, komunikacji, pracy zdalnej, kompetencji specjalistycznych, osobistych i menedżerskich;
 • W zakresie EFPA EFA i certyfikacja doradców Premium Obszaru Bankowości Detalicznej i Biznesowej;
 • Rozwijające kompetencje sprzedażowe oraz w zakresie wiedzy o zmianach produktowych i procesowych dla sił sprzedażowych Bankowości Personal Finance;
 • Podnoszące poziom wiedzy produktowej PF i procesowej dla pracowników sieci Bankowości Detalicznej i Biznesowej, w tym z zakresu ubezpieczeń, kredytu gotówkowego, karty kredytowej;
 • Produktowe oraz dotyczące procesów, wzmacniające współpracę w zespołach, podnoszące kompetencje sprzedażowe dla pracowników obszaru Bankowości MŚP i Korporacyjnej;
 • Wspierające ścieżki rozwoju w obszarze RB – Akademia Premium, Akademia Biznesowa, Akademia Przywództwa;
 • Podnoszące kulturę ryzyka w zakresie compliance, bezpieczeństwa finansowego, ubezpieczeń, ryzyka w technologiach informatycznych i cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, zarządzania ryzykiem;
 • Rozwijające kompetencje miękkie oraz kluczowe kompetencje przyszłości w ramach Zoom na Rozwój;
 • Wspierające wykorzystywanie nowoczesnych technologii (prowadzenie spotkań, organizacja pracy zespołu, motywowanie, podtrzymywanie zaangażowania) w ramach programu New ways of working;
 • Podnoszące rozwój kompetencji przywódczych menedżerów oraz umiejętności komunikacyjnych, w tym szkolenia z feedbacku w ramach Akademii Rozwoju Liderów;
 • Programy dzielenia się wiedzą uczące posługiwania się narzędziami MS Office, SQL oraz rozwijania wiedzy branżowej z obszaru finansów w ramach programu MamToDamTo;
 • Szkolenia z zakresu CX, Szkolenia Agile, Akademia Digital;
 • Szkolenia w ramach projektu „Prosty Język”;
 • Nauka języków obcych – poprzez platformę językową eTutor wspierającą naukę języka angielskiego. Platforma dostępna jest dla wszystkich pracowników Banku bezpłatnie.

Szkolenia wspierające pracowników podczas pandemii:

 • Szkolenia przeciwdziałające występowaniu szkodliwych czynników stresu w miejscu pracy: Trening antystresowy, Mindfulness dla początkujących
 • Szkolenia i webinaria wspierające pracowników oraz menedżerów: webinaria dot. pracy w systemie home office, zarządzanie zespołem rozproszonym, komunikacji w zespole rozproszonym oraz zarządzania emocjami w obliczu nagłej zmiany
 • 404-1

Liczba uczestników szkoleń ogółem wyniosła ponad 125,9 tys., w tym: 112,8 tys. pracowników skorzystało ze szkoleń e-learning, 632 osoby wzięły udział w szkoleniach zewnętrznych, 9,4 tys. uczestniczyło w szkoleniach wewnętrznych w formule online (Skype, Webex), 3 tys. pracowników skorzystało ze szkoleń wewnętrznych w salach szkoleniowych.

Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 9,9 9,9
Kadra kierownicza 22,0 17,7 20,1
Pozostali pracownicy 18,1 18,3 18,2
Łącznie 18,5 18,2 18,4

 

W wyliczeniu uwzględniono e-learningi, szkolenia modułowe, szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. Liczby godzin szkoleniowych zebranych na rzecz tego wyliczenia zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 9,4 8,1
Kadra kierownicza 21,8 17,6 20,0
Pozostali pracownicy 18,1 18,2 18,1
Łącznie 18,5 18,0 18,3

 

W wyliczeniu uwzględniono e-learningi, szkolenia modułowe, szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. Minimalna różnica pomiędzy danymi obrazującymi średnią liczbę godzin szkoleniowych przypadającą na jednego pracownika w Banku i Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wynika z faktu, iż zatrudnienie w Banku jako Spółce dominującej jest niemal 50-krotnie większe niż zatrudnienie we wszystkich pozostałych Spółkach łącznie.

Kluczowe liczby

 

18,4

średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

18,3

średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Festiwal Rozwoju

W 2020 r. zorganizowaliśmy „Festiwal Rozwoju”, który był częścią inicjatywy całej Grupy BNP Paribas – „Mobility Days”. Trwający trzy tygodnie wirtualny event pozwolił pracownikom dowiedzieć się, jak mogą rozwijać się w naszej organizacji. W ramach „Festiwalu Rozwoju” odbyły się liczne spotkania online, ukierunkowane na informacje o zdobyciu konkretnej umiejętności, którą można na co dzień wykorzystać w pracy. Podczas tego innowacyjnego wydarzenia pracownicy mogli porozmawiać też z wieloma inspirującymi gośćmi. W trakcie festiwalu zaprezentowano szkolenia w ramach licznych programów rozwojowych dostępnych w Banku oraz inicjatywy dające możliwości czerpania wiedzy i doskonalenia umiejętności na co dzień:

 • program „Zoom na Rozwój”
 • Model kompetencyjny
 • Program rozwojowy dla menedżerów
 • Inicjatywa #MamToDamTo (dzielenie się wiedzą)
 • aplikacja eTutor
 • platforma „About Me”
 • Oferta szkoleń cyfrowych
 • „Data and Agile Academy”

Festiwal był także okazją do inauguracji wielu projektów, które przez kolejne miesiące będziemy intensywnie wdrażać w organizacji.

Wszystkie wydarzenia dopasowano do potrzeb grup docelowych. Podczas „Festiwalu Rozwoju” zaprezentowaliśmy m.in nową odsłonę „Zoomu na Rozwój”, rozwijającą kompetencje przyszłości czy program wspierający talenty, który powiązany jest z szerokimi działaniami Grupy BNP Paribas. Dla nowozatrudnionych pracowników, oprócz szkolenia „Miło Cię widzieć”, przygotowaliśmy specjalne moduły rozwojowe, które pomogą im lepiej odnaleźć się w naszej organizacji. Te moduły to na przykład wprowadzenie do Agile’a czy Customers Experience. Promowaliśmy model kompetencji oparty o zestaw kluczowych kompetencji oraz inspirowaliśmy w zakresie budowania marki własnej.

#MamToDamTo

Każdy z nas jest specjalistą w jakiejś dziedzinie. Mamy wiele umiejętności i często wiążą się one ze specyfiką codziennej pracy, a czasem są wypadkową naszych pasji i zainteresowań. Dlatego wykonywanie niektórych zadań przychodzi nam bez trudu, a na inne musimy poświęcić więcej czasu. W 2020 r. uruchomiliśmy rekrutację do nowego programu dzielenia się wiedzą #MamToDamTo, w ramach którego pracownicy prowadzą szkolenia i dzielą się z innymi wiedzą i doświadczeniem.

Programy rozwojowe

Naszym pracownikom, poza szkoleniami, umożliwiamy również udział w długofalowych programach rozwojowych

Program szkoleniowy N-WOW („New ways of working”) został opracowany w odpowiedzi na potrzeby pracowników, które zostały zidentyfikowane podczas etapu diagnozy Projektu Petrus (nowej, multifunkcyjnej siedziby centrali głównej Banku). Założeniami odpowiada także na nowe potrzeby organizacji związane z transformacją modelu pracy, spowodowaną pandemią COVID-19. Zespół Projektowy we współpracy z Departamentem Zarządzania Rozwojem i Karierą opracował wszechstronny program, który ma za zadanie zaadresować najważniejsze obszary związane z pracą w nowej rzeczywistości. Jest skierowany do wszystkich zatrudnionych, w szczególności do pracowników oraz menedżerów, którzy objęci są przeprowadzką do nowej siedziby oraz tych, który pracują zdalnie.

Program szkoleniowy N-WOW składa się z trzech modułów:

 • Techniki pracy zdalnej i hybrydowej
 • Rola lidera w zespole rozproszonym i hybrydowym
 • Elementy inteligencji emocjonalnej w praktyce

Program jest realizowany zdalnie. Wszystkie aktywności można znaleźć na platformie elektronicznej MyDevelopment (platformie elearningowej Banku). Program jest realizowany również w formie podcastów, dzięki czemu pracownicy mogą w każdej chwili skorzystać z materiałów. Dla menadżerów przygotowano dodatkowe webinary.

Program „Zoom na rozwój” wspiera rozwijanie organizacji uczącej się i oparty jest o model rozwoju 70-20-10. W ramach programu pracownicy dowiadują się jak rozwijać kompetencje przyszłości oraz mają okazję do samodzielnego kształtowania kariery przy pomocy ekspertów i narzędzi dostępnych w Banku. W ramach programu pracownicy wybierają interesujący ich zakres i formę rozwoju, planują działania z wykorzystaniem Indywidualnego Planu Rozwoju w AboutMe, rozwijają się przez dostępne w Banku projekty, korzystając z propozycji działań rozwojowych i programów wspierających rozwój.

W 2020 r. uruchomiliśmy program talentów „Leaders for Tomorrow”. Objętych jest nim blisko 200 pracowników. Osoby te osiągają ponadprzeciętne wyniki, a przede wszystkim – mają potencjał do dalszego rozwoju i obejmowania wyższych stanowisk menedżerskich w Grupie BNP Paribas. Program Leaders for Tomorrow realizowany jest zgodnie z modelem 70/20/10, gdzie największy nacisk kładziemy na naukę przez doświadczenie. Naszych liderów angażujemy w realizację projektów o znaczeniu biznesowym i strategicznym. W ramach cross-funkcyjnych projektów, wzmacniamy współpracę między obszarami, uwzględniając różne doświadczenia i perspektywy.

W ramach rozwoju menedżerów, realizujemy program kształtowania postaw liderskich pod nazwą „Akademia Rozwoju Lidera Dobre Przywództwo – Well Leading”. Misją Akademii jest kształtowanie spójnych postaw liderów, tak aby inspirowali oni pracowników do efektywnego działania. Zależy nam również na kształtowaniu wśród zarządzających spójnych zachowań. Dbamy o to, aby były one świadome i harmonijne na poziomie sposobu myślenia (well thinking), działania (well doing) i odczuć (well feeling). Program opiera się m.in. na rozwijaniu kompetencji: orientacja na Klienta, myślenie strategiczne, zarządzanie zmianą oraz motywowanie i inspirowanie. Wspiera również budowanie modelu zarządzania opartego o Agile.

Program jest przeznaczony dla dwóch grup docelowych:

 • New Born Liderów – menedżerów do roku stażu
 • Liderów Zespołów – menedżerów zarządzających zespołami

Celem programu jest budowanie kultury digital w Banku poprzez wzmocnienie u pracowników kompetencji digital. Kluczową rolę w tym procesie pełnią Ambasadorzy Digital. Ich zadaniem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności cyfrowych, w tym:

 • promocja narzędzi społecznościowych i rozwiązań digital wspierających pracę na odległość i efektywność biznesową
 • przekazywanie wiedzy współpracownikom
 • udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań
 • promowanie nowych technik pracy, zbieranie i przekazywanie do działu IT informacji o potrzebach pracowników
 • śledzenie nowinek rynkowych w celu ich wdrażania w Banku

W 2020 r. zakończyła się druga edycja programu Ambasadorzy Digital, w której wzięło udział 51 Ambasadorów Digital.

Ocena pracownicza

 • 404-3

W BNP Paribas Bank Polska S.A. ocenie pracowniczej podlegają osoby, które przepracowały w Banku co najmniej 4 miesiące. W 2020 r. ocenie pracowniczej zostało poddanych 8 224 osób (93 proc.) zatrudnionych w Banku na umowę o pracę, 5,4 tys. z nich stanowiły kobiety, a 2,8 tys. mężczyźni..

Wyniki wyszukiwania