Raport Zintegrowany 2020

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony z wyłączeniem wpływu kosztów integracji wyniósł w 2020 r. 6,2% i był o 2,5 p.p. niższy niż w 2019 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,6% i obniżyła się w porównaniu z 2019 r. o 0,3 p.p. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 6,3% i 0,6% (wzrost o 0,6 p.p. i bez zmian r/r). Spadek poziomów wskaźników zwrotu jest przede wszystkim efektem istotnego wzrostu kosztów ryzyka związanego z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na sytuację gospodarczą oraz perspektywy Klientów Grupy.

Wskaźnik Koszty/Dochody (po wyłączeniu kosztów integracji) kształtuje się na poziomie 53,5%, niższym o 1,8 p.p. w porównaniu do 2019 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 53,3% (poziom o 10,9 p.p. niższy w porównaniu z 2019 r., z uwagi na znaczne koszty integracji ponoszone w 2019 r.

Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na bardziej adekwatną ocenę zmian sytuacji finansowej Grupy.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,6% i była niższa o 0,3 p.p. w porównaniu do poziomu obliczonego dla 2019 r. Pogorszenie realizowanej marży odsetkowej jest efektem istotnego obniżenia stóp procentowych pod koniec I i w II kwartale 2020 r.

Zmiany wartości wskaźników stanowiących relację kredytów netto i brutto do depozytów oraz źródeł finansowania odzwierciedlają poprawę sytuacji płynnościowej obserwowaną w 2020 r.

Wskaźniki finansowe

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 zmiana
2020/2019
Stopa zwrotu z kapitału(1) 6,2%* 8,7%* 6,5%* (2,5 p.p.)
Stopa zwrotu z aktywów(2) 0,6%* 0,9%* 0,6%* (0,3 p.p.)
Marża odsetkowa netto(3) 2,6% 2,9% 2,7% (0,3 p.p.)
Koszty/Dochody(4) 53,5%* 55,3%* 59,9%* (1,8 p.p.)
Koszty ryzyka kredytowego(5) (0,78%) (0,59%) (0,55%)* (0,19 p.p.)
Kredyty netto/Depozyty(6) 84,0% 85,7% 84,2% (1,7 p.p.)
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania(7) 79,2% 82,2% 81,3% (3,0 p.p.)
* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (2020 r. wartość dodatnia 15 336 tys. zł, 2019 - 414 537 tys. zł, 2018 - 265 804 tys. zł), odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 238 897 tys. zł) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 291 706 tys. zł). Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych. Od 2020 r. rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono dla lat 2019 i 2018.

(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.
(3) ) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Z uwagi na istotny wzrost sumy bilansowej na dzień 31.10.2018 oraz prospektywne ujęcie wyniku odsetkowego nabytej Podstawowej Działalności RBPL za dwa ostatnie miesiące 2018 w wyniku odsetkowym Banku - dla IV kwartału 2018 przyjęto średnią ważoną liczbą dni.
(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
(5) Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.
(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Wyniki wyszukiwania