Raport Zintegrowany 2020

Model biznesowy i   model tworzenia wartości

GRI:

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska prowadzi swoją działalność w oparciu o segmenty operacyjne (w % podano udział linii biznesowej w wyniku z działalności bankowej Grupy, NBI, za 12 miesięcy 2020 r.):

  • 102-15

Obejmuje kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, w tym Klientów bankowości prywatnej (Wealth Management), oraz Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw) – z największym udziałem w NBI na poziomie 47,6%

Oferuje szeroki zakres usług finansowych świadczonych dużym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych (23,2% udział w NBI)

Obejmuje obsługę Klientów agro i non-agro (9,4% udział w NBI)

Wspiera sprzedaż produktów Grupy skierowaną do polskich przedsiębiorstw oraz obejmuje obsługę Klientów strategicznych (6,4% udział w NBI)

Obejmująca działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center (13,4% udział w NBI)

Fundamenty działalności Grupy BNP Paribas Bank Polska

Jesteśmy Bankiem z ponad 100-letnimi tradycjami/historią na polskim rynku. Przynależność do globalnej grupy finansowej BNP Paribas pozwala na wykorzystanie najlepszych międzynarodowych praktyk do potrzeb lokalnego rynku i oczekiwań Klientów Banku.

Grupa oferuje Klientom pełną paletę produktów i usług finansowych, świadczonych przez Bank oraz spółki Grupy (m.in. fundusze inwestycyjne, leasing). Zapewniamy również Klientom bezpośredni dostęp do oferty podmiotów grupy BNP Paribas funkcjonujących w Polsce (m.in. w zakresie faktoringu, leasingu, ubezpieczeń).

Jako Bank blisko Klienta świadczymy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych. Stale rozwijamy i transformujemy placówki, przykładając szczególną uwagę do kwestii dostępności i otwartości na potrzeby różnych grup Klientów, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Nasze produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, a także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

Mając na uwadze wyzwania technologiczne, stale rozwijamy nasze produkty oraz cyfrowe kanały obsługi: bankowość mobilną i on-line oraz nowe formy komunikacji z wykorzystaniem technologii.

Stale analizujemy i uwzględniamy w naszej działalności aspekty regulacyjne i ekonomiczne, jak również dynamiczny rozwój cyfryzacji oraz zmiany społeczne i klimatyczne, które dotykają gospodarki krajowej i globalnej. Reagujemy na wyzwania cywilizacyjne poprzez rozwój i dopasowanie oferty do zmieniającego się otoczenia i potrzeb naszych Klientów. Kontynuujemy nasze działania w zakresie transformacji organizacji, aby wzmocnić pozycję rynkową Banku. Wzmacniamy kompetencje cyfrowe naszych pracowników oraz przyspieszamy digitalizację procesów wewnętrznych, tak aby reagować na szybko zmieniające się otoczenie rynkowe.

Filarem naszej działalności biznesowej, w celu dostarczania najwyższej jakości usług naszym Klientom, jest kultura Compliance (zgodność z przepisami) i ostrożne zarządzanie ryzykiem. Bank posiada system zarządzania ryzykiem, wdrożył i stosuje odpowiednie polityki i procedury zarządzania i monitorowania ryzyk. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zarządzanie ryzykiem ESG, w tym ryzykiem klimatycznym. Grupa podejmuje strategiczne aktywności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym celu zdefiniowano ryzyka klimatyczne i określono szanse w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej.

W zmieniającym się świecie – dbając o zabezpieczenie potrzeb finansowych, dostarczając profesjonalne usługi i innowacyjne rozwiązania, wspieramy Klientów w zrównoważonym rozwoju, budujemy rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników, generujemy wzrost wartości dla akcjonariuszy i korzyści dla gospodarki oraz lokalnych społeczności.

 

Jak tworzymy wartość?

Kapitał finansowy to wartość finansowa Banku i Grupy Kapitałowej. To środki pozyskane od Klientów, akcjonariuszy i zyski wygenerowane przez Bank i spółki z Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dążymy do stałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Kapitał ludzki i intelektualny Banku i Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowią pracownicy. Dzięki ich wiedzy i kompetencjom oraz zaangażowaniu świadczymy usługi finansowe na najwyższym poziomie i zapewniamy Klientom profesjonalną obsługę, opartą na stabilnych relacjach. Tworzymy innowacyjne produkty i usługi odpowiadając na obecne i przyszłe potrzeby Klientów, które mają wpływ na naszą pozycję rynkową.

Kapitał operacyjny tworzy wartość dla interesariuszy, dzięki działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A., w której skład wchodzi BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jednostka dominująca oraz siedem spółek zależnych. Kapitał operacyjny opiera się na zasobach i rozbudowanej infrastrukturze. Nieustannie pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem jakości obsługi w ramach sieci placówek, Contact Centre oraz kanałów cyfrowych. Szczególną wagę przykładamy do zwiększania dostępności produktów i usług dla Klientów reprezentujących grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dbamy o naszych pracowników i interesariuszy oraz minimalizujemy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

Kapitał społeczny to dla nas relacje z interesariuszami z naszego otoczenia: Klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi. Jako instytucja zaufania publicznego, będąca częścią ekosystemu społeczno-gospodarczego, jesteśmy świadomi wpływu, który wywieramy na społeczeństwo i otoczenie. Inicjujemy działania na rzecz pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach – wspieramy wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rozwijamy ofertę odpowiedzialnych produktów i usług o pozytywnym wpływie, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Kapitał środowiskowy to nasz wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. Jako odpowiedzialna instytucja finansowa oferujemy naszym Klientom proekologiczne produkty i usługi wspierające przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne. W codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, by ograniczać wpływ działalności operacyjnej na środowisko poprzez wdrażanie ekousprawnień. Promujemy odpowiedzialne i proekologiczne postawy wśród naszych pracowników, Klientów i otoczenia oraz działamy na rzecz zwiększania świadomości na temat zmian klimatu.

Wyniki wyszukiwania