Raport Zintegrowany 2020

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Banku obliczony z wyłączeniem wpływu kosztów integracji wyniósł w 2020 r. 6,2% i był o 2,6 p.p. niższy niż w 2019 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,6% i obniżyła się w porównaniu z 2019 r. o 0,3 p.p. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 6,3% i 0,6% (wzrost o 0,5 p.p. i bez zmian r/r). Spadek poziomów wskaźników zwrotu jest przede wszystkim efektem istotnego wzrostu kosztów ryzyka związanego z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na sytuację gospodarczą oraz perspektywy Klientów Banku.

Wskaźnik Koszty/Dochody (po wyłączeniu kosztów integracji) kształtuje się na poziomie 52,8%, niższym o 2,0 p.p. w porównaniu do 2019 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 52,6% (poziom o 11,3 p.p. niższy w porównaniu z 2019 r., z uwagi na znaczne koszty integracji ponoszone w 2019 r.

Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na bardziej adekwatną ocenę zmian sytuacji finansowej Banku.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,7% i była niższa o 0,3 p.p. w porównaniu do poziomu obliczonego dla 2019 r. Pogorszenie realizowanej marży odsetkowej jest efektem istotnego obniżenia stóp procentowych pod koniec I i w II kwartale 2020 r.

Zmiany wartości wskaźników stanowiących relację kredytów netto i brutto do depozytów oraz źródeł finansowania odzwierciedlają poprawę sytuacji płynnościowej obserwowaną w 2020 r.

Wskaźniki finansowe

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 zmiana
2020/2019
Stopa zwrotu z kapitału(1) 6,2%* 8,8%* 6,6%* (2,6 p.p.)
Stopa zwrotu z aktywów(2) 0,6%* 0,9%* 0,6%* (0,3 p.p.)
Marża odsetkowa netto(3) 2,7% 3,0% 2,7% (0,3 p.p.)
Koszty/Dochody(4) 52,8%* 54,8%* 59,6%* (2,0 p.p.)
Koszty ryzyka kredytowego(5) (0,79%) (0,57%) (0,53%)* (0,22 p.p.)
Kredyty netto/Depozyty(6) 78,7% 79,9% 79,6% (1,1 p.p.)
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania(7) 78,4% 81,6% 80,9% (3,2 p.p.)
* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (2020 r. wartość dodatnia 15 336 tys. zł, 2019 - 414 537 tys. zł, 2018 - 265 804 tys. zł), odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 238 897 tys. zł) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 291 706 tys. zł). Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych. Od 2020 r. rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono dla lat 2019 i 2018.

(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.
(3) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Z uwagi na istotny wzrost sumy bilansowej na dzień 31.10.2018 oraz prospektywne ujęcie wyniku odsetkowego nabytej Podstawowej Działalności RBPL za dwa ostatnie miesiące 2018 w wyniku odsetkowym Banku - dla IV kwartału 2018 przyjęto średnią ważoną liczbą dni.
(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
(5) Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.
(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Wyniki wyszukiwania