Raport Zintegrowany 2020

Odpowiedzialność w miejscu pracy

W BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialność w miejscu pracy rozumiemy jako tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne zarządzanie obszarem pracowniczym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.

 • 102-16
 • 102-42
 • 102-43
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zobowiązania BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy– jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Promowanie różnorodności w miejscu pracy.
 • Tworzenie przyjaznego miejsca pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem.
 • Bycie firmą uczącą się i wspierającą dynamiczne zarządzanie karierą pracowników

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla BNP Paribas Bank Polska S.A. z perspektywy tworzenia odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy to działania na rzecz zapewniania godnej pracy i inspirowania rynku do stosowania najlepszych praktyk biznesowych, tworzenia warunków do dobrego zdrowia i jakości życia oraz promowania równości.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierane w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Artboard – 1 (1) Artboard – 1 (1)

Kluczowe liczby

 

9 210

osób zatrudnionych w Banku 

 

9 455

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej 

 

8 845

etatów w Banku 

 

9 019

etatów w Grupie Kapitałowej 

 

62%

kobiet na stanowiskach menedżerskich w Banku 

 

61%

kobiet na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej 

 

39,2

średnia wieku pracowników Banku 

 

39,17

najdłuższy staż pracy w Banku 

 

18,4

średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika Banku 

Naszą ambicją jest budowanie innowacyjnego miejsca pracy, które przyciągnie najlepszych kandydatów z rynku pracy. Tylko zaangażowani i skuteczni pracownicy, zarządzani przez wyjątkowych liderów i działający w duchu Agile, pozwolą nam zapewnić sukces rynkowy w tych trudnych czasach. Chcemy to osiągnąć poprzez nieustanny rozwój kompetencji przywódczych jak i kompetencji przyszłości wśród naszych pracowników, pozwalających na stały rozwój w obecnych, cyfrowych i zmiennych czasach. Wysoki standard przywództwa i wykwalifikowani pracownicy skupieni wokół kluczowych kompetencji oraz wartości organizacji są dla nas podstawą do tworzenia wyjątkowego miejsca pracy. Wszystko to wspierane przez efektywne i zdigitalizowane procesy HR, atrakcyjną ofertę pracowniczą i możliwości rozwoju, daje pełen obraz organizacji jaką budujemy poprzez działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Transformacja HR

W ramach transformacji HR prowadzimy projekty wspierające digitalizację oraz budujemy transparentne i spójne procesy HR. Naszym celem jest usprawnianie i upraszczanie procesów, budowanie najlepszego miejsca pracy i bycie solidnym partnerem dla wszystkich jednostek Banku.

Realizujemy to poprzez działania:

 • Wdrożenie modelu kompetencji oraz profili kompetencyjnych.
 • Optymalizację procesu rekrutacji (m.in. dzięki narzędziu ServiceNow).
 • Rozwój Talentów (m.in. poprzez program „Liderzy Przyszłości”).
 • Bieżącą aktualizację Standardów HR, odpowiadających na aktualne wyzwania rynku zatrudnienia.
 • Udoskonalanie Procesów HR.
 • Cyfryzację procesów HR (wdrożenie aplikacji TETA ME oraz elektronicznych akt osobowych).
 • Rozwijanie oferty rozwojowej w odpowiedzi na wyzwania biznesowe.
 • Promowanie Employee Value Proposition (EVP) oraz aktywności z obszaru Employer Brandingu.
 • Rozwój Leadershipu (m.in. poprzez program rozwojowy „Well-Leading”).
 • Wdrożenie systemu Taleo.
 • Wspieranie oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą w organizacji.
 • Udoskonalanie procesu on‑boardingu nowych pracowników.
 • Budowanie pozycji HR Biznes Partnerów jako strategicznych partnerów biznesowych.
 • Przejście na nauczanie wirtualne i przeniesienie wszystkich aktywności.

Petrus – nowa centrala główna w Warszawie

Naszą nadrzędną wartością są pracownicy. Dbamy o ich codzienny komfort pracy i dobre samopoczucie. W 2020 r. rozpoczęliśmy przeprowadzkę głównej centrali do nowowybudowanej powierzchni biurowej w nowoczesnym kompleksie budynków biurowych LIXA. Petrus to budynek zlokalizowany na warszawskiej Woli, tuż obok kluczowego dla stolicy węzła komunikacyjnego – stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Ideą przeprowadzki do nowego biura, realizowanej na przełomie 2020 r. i 2021 r., jest zmiana nawyków i stylu pracy, która wpisuje się w koncepcję BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Banku zmieniającego się świata, który nie tylko nadąża za zmianami, ale także je kreuje. Zmiany w sposobie pracy i przeprowadzka, pokazują nowoczesne podejście Banku do zmieniających się trendów rynkowych i potrzeb pracowników w zakresie komfortu i sposobu wykonywanej pracy. W nowym biurowcu Petrus, w ramach jednej przestrzeni pracownik będzie miał dostęp do stref cichej, kreatywnej i zespołowej. Budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wpływ pandemii na zarządzanie obszarem zatrudnienia

Pierwszy kwartał 2020 r. zaskoczył wszystkich. Rozwój pandemii COVID-19, wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 spowodował, że branża finansowa stanęła przed szczególnymi wyzwaniami. Odpowiedzialność w tym trudnym czasie oznaczała dla nas nie tylko zapewnienie Klientom stałego i bezpiecznego dostępu do finansów oraz wspieranie Klientów wszystkich segmentów w nowej rzeczywistości, niejednokrotnie generującej problemy finansowe. Pandemia to także czas szczególnej troski o bezpieczeństwo i komfort pracowników. W tym szczególnym czasie staraliśmy się najlepiej jak to możliwe zadbać o naszych pracowników i ich najbliższych. Skupiliśmy się na przemodelowaniu procesów HR na cyfrowe w jak najszerszym zakresie. Wiązało się to z modyfikacją wewnętrznych procedur dotyczących organizacji pracy – szczególnie w kontekście wymiaru i zasad pracy zdalnej. Pandemia pokazała, że dzięki elastycznemu i zwinnemu podejściu do sytuacji oraz adaptacji dostępnych już w Banku nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, możliwe było przestawienie modelu pracy na hybrydowy w bardzo krótkim czasie.

Bezpieczny model pracy

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników umożliwiliśmy zatrudnionym pracę zdalną – lub tam, gdzie dla zapewnienia ciągłości działania organizacji konieczna była praca z biura – pracę w systemie wymiennym, w tzw. split-teamach. Zgodnie z procedurami ustalonymi przez wewnętrzne komitety oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas, wszelkie szkolenia, warsztaty, spotkania odbywaliśmy w formie online.

Dla osób pracujących w oddziałach Banku skróciliśmy czas pracy. Wszystkie placówki wyposażyliśmy w niezbędne materiały ochronne, jak płyny do dezynfekcji czy maseczki.

Zachęcaliśmy naszych Klientów do ograniczenia wizyt w oddziałach, umożliwiając im korzystanie z innych kanałów obsługi – bankomatów i wpłatomatów, bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo w trosce o pracowników, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka (osoby powyżej 60. roku życia lub kobiety w ciąży), zalecaliśmy pracę zdalną, bądź w przypadku braku możliwości jej wykonywania, pozostanie w domu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Przeprowadzone w 2020 r. badanie PulsCheck wśród pracowników potwierdziło, że dobrze oceniają działania Banku w czasie pandemii.

 

44%

w każdym miesiącu średnio 44% pracowników pracowało zdalnie przez średnio 23% dni roboczych 

 

81%

pracowników oceniło, że BNP Paribas Bank Polska S.A. organizuje pracę w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia 

 

85%

pracowników wskazało, że może liczyć na wsparcie przełożonego, a 70% zdeklarowało, że odczuwa wsparcie innych jednostek 

 

70%

osób odpowiedziało, że Bank zapewnia potrzebne środki higieny i dezynfekcji  

Regulacje

Główne dokumenty regulujące kwestie pracownicze w BNP Paribas Bank Polska S.A. to Regulamin Pracy oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Za obszar relacji pracowniczych w Banku odpowiada Departament Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR. Za realizację polityki zatrudnienia w Banku odpowiedzialny jest każdy z dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a dodatkowo całość koordynuje Zespół PMO projektów HR.

Świadomie i aktywnie zarządzamy relacjami pracowniczymi, zgodnością oraz procesem minimalizowania ryzyk w ramach obszaru pracowniczego.

Nasza polityka zarządzania relacjami pracowniczymi respektuje przepisy prawa, wartości Grupy BNP Paribas, a także ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

Wszystkich pracowników obowiązują: Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas oraz wewnętrzne regulacje Banku.

W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi oraz wartościami, do których w szczególności należą: uczciwość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, profesjonalizm i szacunek. Dotyczy to każdej działalności Banku lub jego podmiotów zależnych bez względu na jej charakter. Wymagamy przestrzegania standardów etycznych od wszystkich osób reprezentujących Bank lub z nim współpracujących.

 • Polityka zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka antymobbingowa BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w BNP Paribas Bank Polska S. A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing)
 • Regulamin Pracy BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Instrukcja dotycząca trybu postepowania w sprawie skarg i wniosków w sprawach pracowniczych
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Zasady rekrutacji pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas
 • The ILO Global Business & Disability Network Charter
 • Umowa BNP Paribas Dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych

Główne wskaźniki, które monitorujemy w obszarze zatrudnienia to:

 • liczba wykorzystanych dni urlopowych
 • liczba nadgodzin
 • procent pracowników, którzy opuścili Bank po roku pracy
 • procent pracowników na zwolnieniach lekarskich
 • wskaźnik absencji z powodu urlopów macierzyńskich
 • wskaźnik absencji
 • mobilność zawodowa: funkcyjna i geograficzna
 • wskaźnik rotacji

Zarządzanie zgodnością w obszarze zatrudnienia

Obejmuje m.in. monitorowanie przestrzegania Polityki antymobbingowej oraz poszanowania praw człowieka.

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie toleruje żadnych przypadków mobbingu w organizacji. Zasady przeciwdziałania mobbingowi reguluje wdrożona w Banku Polityka antymobbingowa. Umożliwia pracodawcy podejmowanie działań skierowanych na zapobieganie temu zjawisku, a w razie zaistnienia problemu – na natychmiastową reakcję. pracownicy są regularnie informowani o tym gdzie i w jakim trybie mogą zgłaszać niepokojące ich sytuacje. Rozpatrywaniem zgłoszeń pracowników w tym zakresie zajmuje się Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi.

Nie tolerujemy również działań lub zachowań o charakterze nękania lub molestowania seksualnego w miejscu pracy. W Banku zostały wdrożone Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych. Umożliwiają one bezpieczne zgłaszanie racjonalnie uzasadnionych podejrzeń bez obawy wystąpienia działań odwetowych w stosunku do zgłaszających. Sprawca potencjalnego dręczenia psychicznego podlega sankcjom dyscyplinarnym.

Nasza organizacja bierze udział w inicjatywach na rzecz budowania etycznego i bezpiecznego miejsca pracy. Wszystkie polityki w zakresie praw człowieka znajdują się w rozdziale Fundamenty Zarządzania.

Systematycznie badamy również zgodność i spójność procesów, procedur oraz podejmowanych działań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi z przepisami prawa, wymogami krajowych i unijnych organów nadzoru oraz standardami Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A., do której należy Bank.

Analizujemy również poszczególne procesy pod kątem zabezpieczenia się przed konkretnymi rodzajami ryzyka, m.in. sporów sądowych z pracownikami, utraty reputacji, wystąpienia nadużyć, korupcji, jak i zjawiska w szeroko rozumianym otoczeniu – np. tendencje na rynku pracy oddziałujące m.in. na proces rekrutacji, systemy motywacyjne i ścieżki kariery w Banku. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia, właściciele procesów podejmują działania służące ograniczeniu ryzyka i utrzymywania go na akceptowalnym, tj. niskim lub umiarkowanym poziomie. Działania te są monitorowane i raportowane w ramach systemu zarzadzania ryzykiem operacyjnym.

Zarządzanie ryzykiem w obszarze pracowniczym jest skuteczne i wspiera realizację strategicznych celów biznesowych Banku.

Zasady składania skarg i wniosków

 • 102-41
 • 402-1

Bank oraz Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w swojej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi, wynikającymi w szczególności z przepisów prawa, rekomendacji organów nadzorczych, norm przewidzianych w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas i regulacji wewnętrznych oraz zgodnych z przyjętymi wartościami, do których należą uczciwość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, profesjonalizm i szacunek.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących standardów. Tym samym są zobowiązani do reagowania w sytuacjach, w których są świadkami nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań innych pracowników Banku, budzących wątpliwości i wskazujących na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia.

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach pracowniczych składanych przez pracowników, byłych pracowników lub działające w Banku organizacje reprezentujące pracowników zostały określone w Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w sprawie skarg i wniosków w sprawach pracowniczych.

Proces rozpatrywania skarg i wniosków obejmuje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz udzielenie odpowiedzi. Wniesione skargi i wnioski pracownicze rozpatrywane są przez Departament Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR. Dodatkowo, nadzór nad procesem rozpatrywania skarg i wniosków pracowników pełni Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Po każdym kwartale kalendarzowym otrzymuje on do wglądu rejestr skarg i wniosków w sprawach pracowniczych. 99,9 proc. pracowników Banku objętych jest Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Zgodnie z Metodyką legislacji wewnętrznej, wprowadzenie istotnych zmian operacyjnych w organizacji poprzedzają zmiany w przepisach wewnętrznych. Pracownicy informowani są o zmianach lub nowych przepisach przez przełożonych oraz poprzez wiadomości mailowe. Komunikaty o planowanych zmianach publikowane są także w wewnętrznym intranecie – Echonecie. W sytuacjach, gdy planowane zmiany wymagają konsultacji z Radą Pracowników lub uzgodnień ze związkami zawodowymi, informacje przekazywane są zainteresowanym w terminie umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji lub negocjacji.

BHP

 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • 403-9

Bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważnym obszarem zarządzania w naszej organizacji. Dlatego w 2020 r. postanowiliśmy dodatkowo wzmocnić działania w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W poprzednich latach za zadania w obszarze BHP odpowiadał Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W Departamencie HR funkcjonowały stanowiska ds. BHP, wspierane działaniami firmy zewnętrznej. W 2020 r. odpowiedzialność za kwestie BHP została przeniesiona do Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu. Utworzony został zespół ds. BHP. Jego pracownicy zostali skierowani na dodatkowe szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wzmocnić wewnętrzne kompetencje w tym obszarze. Dbamy o to, by proces zarządzania BHP przebiegał zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dodatkowe regulacje wewnętrzne. W ramach ewaluacji procesu zarządzania systemem BHP w naszym Banku corocznie opracowywane są analizy stanu BHP.

W Banku funkcjonuje Komisja ds. BHP, która reprezentuje 100 proc. pracowników. Przewodniczący Komisji raportuje do Dyrektora Wykonawczego Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Naszym pracownikom zapewniamy opiekę zdrowotną, związaną z wykonywaną pracą. Wszyscy pracownicy, którzy tego potrzebują, mają zapewnioną refundację okularów, a osoby ze schorzeniami typu RSI – ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu umożliwiającego pracę (krzesła ortopedyczne, pionowe myszy komputerowe, poduszki sensomotoryczne).

Naszą kulturę bezpieczeństwa opieramy na podnoszeniu świadomości pracowników w tym obszarze.

Pracownicy odbywają regularne obowiązkowe szkolenia wstępne oraz okresowe z dziedziny BHP, na których omawiane są m.in.:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, organizacji warunków pracy, zarządzania BHP,
 • analizy okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz profilaktyki,
 • bezpieczeństwa zachowań i zasad postępowania w razie wypadku lub w sytuacjach zagrożeń (np. pożar, awaria).

Szkolenia przybliżają naszym pracownikom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Pracujemy również nad ciągłą komunikacją i podnoszeniem wiedzy z zakresu BHP. W ramach tegorocznych Dni CSR zorganizowaliśmy także wirtualne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa w pandemii, a także udostępniliśmy naszym pracownikom materiały edukacyjne i poradniki dotyczące pierwszej pomocy.

Naszym celem w obszarze BHP jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla pracowników Banku oraz zmniejszanie liczby zdarzeń wypadkowych. Służy temu dedykowana komunikacja promująca zagadnienia BHP i uświadamiająca pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń.

 • 403-2

Monitorujemy liczbę wypadków przy pracy oraz wyjaśniamy ich przyczyny. Analizujemy nieobecności pracowników oraz wyliczamy średnią długość absencji.

Wypadkowość w podziale na płeć:
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łącznie 22 4 26
Oddziały 21 2 23
Centrale 1 2 3

W 2020 r. doszło do wypadków indywidualnych. Najwięcej wypadków dotyczyło poślizgnięć, potknięć i związanych z tym upadków, mających miejsce na terenie biura.

Absencja w podziale na płeć:
Kobiety Mężczyźni Łącznie
liczba dni nieobecności 191 664 81 552 273 216
liczba pracowników 6 224 2 986 9 210
wskaźnik absencji 12,2% 10,8% 11,7%

W związku z pandemią COVID-19 w Banku powołana została Komisja ds. koronawirusa, aby zapewnić szczególne bezpieczeństwo zatrudnionych w tym trudnym czasie. W ramach jej działań w intranecie dodano informacje dobrych i bezpiecznych praktykach podczas pracy zdalnej. Zorganizowano również dodatkowe szkolenia z pierwszej pomocy w formule online. Komisja ds. koronawirusa czuwała nad jakością sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej wykorzystywanego do zabezpieczenia pracowników Banku.

Zarządzanie obszarem pracowniczym w Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. zarządzają zatrudnieniem z najwyższą starannością. Na koniec 2020 r. w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. zatrudnionych było 9 455 osób, a liczba etatów wynosiła 9 019.

Kluczowym pracodawcą w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. jest spółka wiodąca – BNP Paribas Bank Polska S.A., która zatrudnia 9 210 osób na 8 845 etatach.

Spółki kierują się przepisami w zakresie prawa pracy mającymi zastosowanie w Polsce i Unii Europejskiej oraz przyjęły polityki globalne Grupy BNP Paribas. We wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązuje Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas, stanowiący dokument nadrzędny dla wszelkich regulacji obowiązujących w poszczególnych Spółkach.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. za implementację Polityk Grupy BNP Paribas odpowiedzialne są poszczególne departamenty, odpowiadające merytorycznie i wykonawczo za dany obszar, który podlega regulacji na podstawie procedury grupowej. Polityki Grupy BNP Paribas obowiązują w BNP Paribas Bank Polska S.A. w brzmieniu oryginalnym, a w uzasadnionych przypadkach zostają uzupełnione o przepisy wewnętrzne, dostosowane do uwarunkowań rynku lokalnego.

Dodatkowo, w zależności od specyfiki działalności, każda ze Spółek Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjęła szczegółowe regulacje dotyczące zarządzania zatrudnieniem.

 1. Zarządzanie Różnorodnością w BNP Paribas (org. Diversity Governance at BNP Paribas)
 2. Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych (org. Treatment of harassment notifications)
 3. Porozumienie w zakresie zapobiegania stresowi zawodowemu (org. Agreement on the prevention of work-related stress)
 4. Ogólnoświatowe porozumienie w sprawie praw podstawowych i globalnych ram społecznych (org. Deployment of worldwide agreement on fundamental rights and Deployment of worldwide agreement on fundamental rights and global social framework)
 5. Polityka GHR w zakresie pracy zdalnej (org. Remote Working GHR Policy)
 6. Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas (org. BNP Paribas Group Code of Conduct)
 7. Polityka postępowania wobec pracowników Grupy BNP Paribas posiadających status U.S. Persons (org. Person Group Recusal Policy For U.S. Persons)
 8. Polityka dotycząca postępowania wobec pracowników nieprzestrzegających Kodeksu Postępowania Grupy BNP Paribas (org. Group Policy on Penalties for Misconduct by Employees)
 9. Polityka weryfikacji kandydatów i pracowników (org. Candidate and employee screening policy)
 10. Polityka Grupy BNP Paribas w zakresie ochrony danych osobowych (org. General Policy of the BNP Paribas Group on HR Personal Data Protection)
 11. Wiążące zasady korporacyjne dotyczące Zarządzania Zasobami Ludzkimi (org. Binding Corporate Rules for HR)
 12. Zasady archiwizacji danych pracowników (org. Archiving employees' personal data)
 13. Procedura regulująca prawa do dostępu, weryfikacji i składania skarg w zakresie ochrony danych osobowych
  (org. Procedure for managing the rights to access, correct and challenge data and handling complaints regarding employees’ personal data)
 14. Polityka zarządzania ścieżkami zawodowymi pracowników (org. Proffessional path policy for employees)
 15. Rekrutacja zewnętrzna pracowników Grupy BNP Paribas – organizacja i zasady przewodnie (org. External Recruitment of BNP Paribas Group Employees – Organisation and Guiding Principles)
 16. Zasady przewodnie onboardingu pracowników w ramach Grupy BNP Paribas (org. Guiding principles for onboarding of employees within the BNP Paribas Group)
 17. Obowiązkowe urlopy grupowe (org. Compulsory „block leave” vacation
 18. Zarządzanie bazą danych referencyjnych grup organizacyjnych (RefOG) (org. Managing Group Organisational Referential database (RefOG))
 19. Katalog stanowisk w ramach Grupy BNP Paribas (org. Jobs & Activities Directory within BNP Paribas Group)
 20. Warunki i zasady stosowania Polityki Zleceń Długoterminowych (org. Conditions and aplication principles of the Long-Term Assigment Policy)
 21. Warunki i zasady stosowania Polityki Zleceń Krótkoterminowych (org. Conditions and aplication principles of the Short-Term Assigment Policy)
 22. Wytyczne do procedury CRP (org. CRP General Guidelines Procedure)
 23. Wytyczne dotyczące wynagrodzeń i Polityka wynagrodzeń dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka przedsiębiorstwa (org. Compensation guidelines and Remuneration policy for employees whose professional activities have a significant impact on the risk profile of the enterprise)
 24. Role i obowiązki związane z Zarządzaniem Jakością Danych (org. Roles and responsibilities related to Data Quality Management)
 25. Polityka Grupy BNP Paribas dotycząca korzystania z narzędzi cyfrowych i systemu poczty elektronicznej (org. Group policy on the use of digital tools and email systems)
 26. Zasady dotyczące Zarządzania Zasobami Ludzkimi mające zastosowanie w Planie Ciągłości Działania (org. Human Resources Principles Applicable to Business Continuity Plan)
 27. Polityka Grupy BNP w zakresie szkoleń dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (org. Group Policy on Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing Training)
 28. Polityka Grupy BNP Paribas w zakresie szkoleń obowiązkowych (org. Group Mandatory Trainings Policy)
 • 401-2
 • 404-3
 • 404-2
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 412-1
 • 412-2

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zatrudnienie w Spółce BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – stan na 31.12.2020 r.

 

38

liczba etatów 

 

38

liczba aktywnych etatów 

 

39

liczba pracowników 

 

39

liczba aktywnych pracowników 

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funkcjonuje w oparciu o polityki i regulacje obowiązujące we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz polityki Grupy BNP Paribas, a w szczególności dokument nadrzędny, jakim jest Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas, w którym zostały ogólnie ujęte kwestie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i poszanowaniem praw człowieka.

Pracownicy Spółki mogą składać skargi i zgłaszać nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub bezpośrednio do członka Zarządu nadzorującego dany obszar. Kwestie związane ze zgłoszeniem skarg dotyczących mobbingu czy też dyskryminacji zostały uregulowane w Polityce zgłaszania naruszeń oraz obowiązujących w Spółce procedur i standardów etycznych, w tym Zgłaszania anonimowego (Whistle-Blowing). Pracownik ma możliwość zgłoszenia takiej informacji bezpośredniemu przełożonemu, osobie odpowiedzialnej za kadry, dedykowanej jednostce, Inspektorowi Nadzoru. Ponadto pracownik ma możliwość zgłoszenia anonimowego, zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze.

W 2020 r. w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

 • karta sportowa
 • ubezpieczenie na życie
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • indywidualne budżety szkoleniowe pozwalające na samodzielny wybór drogi rozwoju

BNP Paribas Group Service Center S.A.

Zatrudnienie w Spółce BNP Paribas Group Service Center S.A. – stan na 31.12.2020 r.

 

72

liczba etatów 

 

62

liczba aktywnych etatów 

 

121

liczba pracowników 

 

102

liczba aktywnych pracowników 

BNP Paribas Group Service Center S.A. funkcjonuje w oparciu o polityki i regulacje obowiązujące we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz polityki Grupy BNP Paribas, a w szczególności dokument nadrzędny, jakim jest Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas.

W Spółce został wprowadzony Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania oraz powołany został Komitet HR. Spółka monitoruje następujące wskaźniki: urlopy dwutygodniowe, nadgodziny w roku kalendarzowym, poziom realizacji szkoleń obowiązkowych dla pracowników. Jako ryzyko w obszarze pracowniczym Spółka wskazała rotację pracowników.

W Spółce przyjęto Politykę zgodności, Politykę antykorupcyjną oraz Politykę Whistleblowing. Pracownicy mogą zgłaszać skargi lub naruszenia zgodnie z Polityką Whistleblowing, na adres mailowy lub korespondencyjnie.

Kwestię ochrony praw człowieka reguluje w Spółce Regulamin Zarządzania Ryzykiem Konfliktu Interesów. Realizowane są obowiązkowe szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość na temat poszanowania praw człowieka.

W 2020 r. w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

 • pakiet opieki medycznej
 • karta sportowa
 • ubezpieczenie

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

Zatrudnienie w Spółce BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – stan na 31.12.2020 r.

 

6

liczba etatów 

 

6

liczba aktywnych etatów 

 

21

liczba pracowników 

 

21

liczba aktywnych pracowników 

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o. o. funkcjonuje w oparciu o polityki i regulacje obowiązujące we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz polityki Grupy BNP Paribas, a w szczególności dokument nadrzędny, jakim jest Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas.

W zakresie zarządzania zgodnością w obszarze pracowniczym, Spółka stosuje ogólnie przyjęte zasady zgodne z wymaganiami prawnymi. Nie posiada własnych regulacji dotyczących zarządzania skargami pracowniczymi, przyjęła zasadę transparentności i reagowania zgodnie z normami społecznymi.

W 2020 r. w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

Pracownicy Spółki korzystają z benefitów oferowanych przez BNP Paribas Lease Group lub Banku, z racji częściowego zatrudnienia we wspomnianych podmiotach.

 • pakiet opieki medycznej
 • szczepienia przeciwko grypie na terenie firmy
 • owocowe środy
 • akcje promujące aktywność fizyczną

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

Zatrudnienie w Spółce BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. – stan na 31.12.2020 r.

 

48

liczba etatów 

 

46

liczba aktywnych etatów 

 

54

liczba pracowników 

 

52

Liczba pracowników aktywnych  

BNP Paribas Solutions Sp z o. o. funkcjonuje w oparciu o polityki i regulacje obowiązujące we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz polityki Grupy BNP Paribas, a w szczególności dokument nadrzędny, jakim jest Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas.

Spółka posiada Zasady Rekrutacji Pracowników oraz Zasady Postępowania wobec Pracowników Posiadających status U.S. Person. Spółka stosuje również Regulamin PracyRegulamin WynagradzaniaKodeks Postępowania Pracowników oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Skargi pracownicze i niezgodności pracownicy mogą zgłaszać drogą mailową.

W 2020 r. w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

 • karty sportowe
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe

Campus Leszno Sp. z o.o.

Zatrudnienie w Spółce Campus Leszno Sp. z o.o. – stan na 31.12.2020 r.

 

10

Liczba etatów  

 

9

Liczba aktywnych etatów  

 

10

Liczba pracowników  

 

9

Liczba aktywnych pracowników  

Campus Leszno Sp. z o. o. funkcjonuje w oparciu o polityki i regulacje obowiązujące we wszystkich Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz polityki Grupy BNP Paribas, a w szczególności dokument nadrzędny, jakim jest Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas.

W zakresie zarządzania zgodnością w obszarze pracowniczym, Spółka stosuje ogólnie przyjęte zasady zgodne z wymaganiami prawnymi. Nie posiada własnych regulacji dotyczących zarządzania skargami pracowniczymi, przyjęła zasadę transparentności i reagowania zgodnie z normami społecznymi.

W 2020 r. w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

 • opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • fundusz socjalny

Wyniki wyszukiwania