Raport Zintegrowany 2020

Przeciwdziałanie korupcji

GRI:

We wrześniu 2018 r. Bank wdrożył Politykę Przeciwdziałania Korupcji. Zawiera ona wytyczne dotyczące identyfikacji i ograniczania ryzyka korupcji oraz określa główne zasady postępowania i zakres odpowiedzialności w tym obszarze. Dzięki przyjęciu wspomnianej regulacji monitoringiem objęte są wszystkie zdarzenia mające – nawet potencjalnie – charakter korupcyjny.

  • 205-1
  • 205-3

Stosujemy zasadę „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji, w tym przyjmowania, oferowania, żądania, udzielania i wyrażania zgody na dodatkowe świadczenia, przedmioty lub korzyści.

System przeciwdziałania korupcji w Banku opiera się na:

  • regulacjach wewnętrznych określających sposób działania oraz zgłaszania incydentów korupcyjnych do właściwych komórek organizacyjnych,
  • szkoleniach pracowników zwiększających ich świadomość i wskazujących ścieżki działania w konkretnych sytuacjach,
  • kontroli operacyjnej w ramach zaimplementowanego systemu kontroli wewnętrznej.

Bank w systemie ciągłym ocenia system zarządzania i kontroli (procedury, raportowanie, kontrole, szkolenia) wdrożony w celu przeciwdziałaniu korupcji. Na bieżąco wdrażane są i aktualizowane odpowiednie regulacje wewnętrzne w tym zakresie, centralnemu nadzorowi podlega tworzenie map ryzyka oraz analizowanie informacji dotyczących korupcji pochodzących z raportowania. Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności wyznacza osobę pełniącą funkcję Korespondenta ds. Przeciwdziałania Korupcji, do której zadań należy koordynowanie działań antykorupcyjnych.

W ramach przeciwdziałania korupcji Bank monitoruje m.in. wskaźniki dotyczące zgłoszonych przypadków nadużyć, zidentyfikowanych konfliktów interesów, przyjętych/przekazanych prezentów i zaproszeń, należytej staranności w nawiązywaniu relacji z Klientami/kontrahentami/pośrednikami, poziomu świadomości pracowników.

Od naszych partnerów biznesowych (dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców współpracujących z Bankiem i jego Klientami w imieniu Banku) oczekujemy postępowania zgodnego z zasadami określonymi w Polityce przeciwdziałania korupcji. Integralną częścią każdej umowy zawieranej przez Bank z partnerami biznesowymi jest klauzula antykorupcyjna.

Polityka antykorupcyjna, tak jak wszystkie pozostałe polityki i procedury obowiązujące w Banku, jest dostępna w systemie wewnętrznym Intralex. Każdy pracownik naszego Banku ma możliwość zapoznania się z tym dokumentem.

Pozostałe obowiązujące polityki w obszarze przeciwdziałania korupcji to:

  • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A – które szczegółowo opisują proces przyjmowania i wręczania prezentów. Zgodnie z nimi, pracownikom nie wolno pod żadnym pozorem uzależniać zakresu usług świadczonych przez Bank czy oferowanych produktów od potencjalnych korzyści osobistych uzyskanych od Klientów. W szczególności zabronione jest zabieganie o otrzymanie prezentu od Klienta. Niedopuszczalne jest przyjmowanie oraz wręczanie prezentów, które mogą wpływać na bezstronność oraz niezależność decyzji. W dokumencie opisano ponadto zasady wręczania prezentów osobom pełniącym funkcje publiczne;
  • Polityka powiadamiania o incydencie braku zgodności w BNP Paribas Bank Polska S.A – która daje pracownikom możliwość złożenia powiadomienia o zaistnieniu lub o możliwości zaistnienia incydentu braku zgodności, w tym aktu korupcji, w sposób niezależny od wszystkich innych sposobów opisanych w innych regulacjach bankowych;
  • Kodeks dobrej praktyki dla pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. – w stosunkach handlowych z kontrahentami, zgodnie z którym pracownicy zobowiązują się do gwarantowania uczciwej konkurencji;
  • Regulamin zarządzania konfliktami interesów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

W 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. nie stwierdzono żadnego przypadku korupcji.

  • 205-2

Proces przeciwdziałania korupcji musi być znany i zrozumiany przez wszystkich pracowników Banku. W tym celu Bank przeprowadza stosowne szkolenie w tej tematyce, które jest dostępne dla wszystkich pracowników oraz prowadzi regularną komunikację wewnętrzną. Dla pracowników szczególnie narażonych na ryzyko korupcji zostało przygotowane odrębne szkolenie, pokazujące m.in. praktyczne sposoby jej przeciwdziałania. Korespondent ds. Przeciwdziałania Korupcji realizuje dodatkowo szkolenia dedykowane poszczególnym jednostkom Banku.

W 2020 r. w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania korupcji oraz teście sprawdzającym wiedzę z tego obszaru uczestniczyło 2 118 pracowników. Stanowi to 94,98 proc. wszystkich, którym to szkolenie zostało przypisane jako obowiązkowe we wspomnianym roku. Dodatkowo szkolenie antykorupcyjne przeszli wszyscy członkowie organów zarządczych.

W 2020 r. Bank opracował i wdrożył dodatkowe szkolenie, którego zakres jest dopasowany do osób szczególnie narażonych na ryzyko korupcji.

Dodatkowo Korespondent ds. przeciwdziałania korupcji przygotowywał warsztaty dotyczące przeciwdziałania korupcji, przeznaczone dla wybranych jednostek Banku. Przygotowywane są również rozwiązania informatyczne, które pozwolą na bardziej efektywny monitoring kluczowych wskaźników korupcji.

Wyniki wyszukiwania