Raport Zintegrowany 2020

O raporcie

BNP Paribas Bank Polska S.A. publikuje zintegrowane roczne raporty w wersji online od 2019 r. i udostępnia je na stronie: https://raportroczny.bnpparibas.pl/

 • 101
 • 102-1
 • 102-43
 • 102-44
 • 102-45
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-53
 • 102-54
 • 102-56

Raporty roczne BNP Paribas Bank Polska S.A. za poprzednie lata, w tym publikowane od 2011 r. raporty zawierające dane pozafinansowe, dostępne są na stronach Banku: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe oraz https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr.

Niniejszy Raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., o ile w treści nie wskazano inaczej. Raport prezentuje działalność oraz dane finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. obejmującej BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jednostkę dominującą oraz spółki wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r., tj.: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o., BNP Paribas Group Service Center S.A., BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. („Actus”), Campus Leszno Sp. z o.o. i BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company („SPV”). W związku ze specyfiką działalności spółek: Actus oraz SPV prezentowane w Raporcie dane niefinansowe nie obejmują wskazanych podmiotów.

Raport prezentuje informacje opublikowane przez Bank 26 lutego 2020 r. w ramach skonsolidowanego raportu rocznego, w którego skład wchodzą:

 • Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.).
 • Raport CSR i zrównoważonego rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2020.

Niniejszy Raport spełnia wymogi formalne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Ustawy o Rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Raport został opracowany w zgodzie z wytycznymi GRI Standards na poziomie Core. Raport spełnia wymogi w zakresie ujawniania danych niefinansowych, określone w Ustawie o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351), implementującej wytyczne Dyrektywy UE 2014/95 w sprawie raportowania niefinansowego. Raport uwzględnia również wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) w zakresie raportowania zintegrowanego.

W niniejszym Raporcie opisano podejście organizacji do zmian klimatu zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

W publikacji zostały zaraportowane działania BNP Paribas Bank Polska S.A. wspierające realizację przyjętych przez ONZ 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dane niefinansowe raportowane w poprzednich latach nie wymagają korekt. Rekalkulacji zostały poddane dane dotyczące emisji dwutlenku węgla do atmosfery w 2019 r. Rekalkulacja została przeprowadzona w celu ujednolicenia źródeł wskaźników emisji, a jej wyniki zostały opublikowane w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.  W pozostałych kwestiach nie zmieniono zakresu, zasięgu lub zastosowanych metod pomiaru w stosunku do poprzedniego raportu.

Niniejszy raport został opracowany przy wsparciu niezależnej firmy doradczej Go Responsible. Publikacja nie została poddana dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.

Poprzedni raport zintegrowany został opublikowany 7 maja 2020 r. i znajduje się pod adresem: http://raportroczny.bnpparibas.pl/2019/

Zgodnie z zaleceniami GRI, proces określania istotnych tematów niniejszego Raportu obejmował trzy etapy: identyfikację, priorytetyzację i walidację, uwzględniając opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Banku. W badaniu ankietowym udział wzięli pracownicy spółek i jednostek organizacyjnych Banku objętych raportowaniem oraz reprezentanci kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych Banku, w tym m.in. partnerzy biznesowi i dostawcy, przedstawiciele otoczenia rynkowego i partnerzy, przedstawiciele rynku kapitałowego, członkowie społeczności lokalnych. Badanie interesariuszy zostało przeprowadzone w dniach 16-26 listopada 2020 r. za pośrednictwem ankiety online. Udział wzięło 43 interesariuszy zewnętrznych i 91 wewnętrznych. Wyniki badania ankietowego zostały zwalidowane przez przedstawicieli kadry zarządzającej podczas warsztatu strategicznego w ramach prac nad niniejszą publikacją. W toku dokonanej rewizji istotności raportowanych tematów, zidentyfikowano tematy wskazane poniżej.

 • 102-44
 • 102-47

Lista najbardziej istotnych tematów raportowania niefinansowego za rok 2020

Temat Miejsce w raporcie
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie i wyniki Banku
Zaangażowanie społeczne w czasie pandemii COVID-19
Cyfryzacja/digitalizacja usług i produktów bankowych
Oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania społeczne i/lub środowiskowe
Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych
Edukacja i rozwój pracowników
Prosta i transparentna komunikacja
Ograniczenie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne
Realizacja strategii rozwoju Banku na lata 2018-2021 (Strategia Fast Forward)
Strategiczne zobowiązania Banku i ich realizacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu

DZIĘKUJEMY PRACOWNIKOM BANKU I GRUPY KAPITAŁOWEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. ORAZ GRUPY BNP PARIBAS W POLSCE ZA ZAANGAŻOWANIE I UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI!

Dziękujemy za zapoznanie się treścią Raportu. Zapraszamy do kontaktu w celu podzielenia się wszelkimi komentarzami na temat raportowanych przez nas treści.

 • 102-53

Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju

CSR@bnpparibas.pl

Biuro Relacji Inwestorskich

RelacjeInwestorskie@bnpparibas.pl

Maria Krawczyńska

dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju
Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas
maria.krawczynska@bnpparibas.pl

 

Agnieszka Michalik

ekspert ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju
agnieszka.michalik@bnpparibas.pl

Katarzyna Tatara

dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
katarzyna.tatara@bnpparibas.pl

 

Izabela Święs-Szywacz

ekspert ds. Relacji Inwestorskich
izabela.swies@bnpparibas.pl

 

Konrad Anczaruk

starszy ekspert ds. Relacji Inwestorskich
konrad.anczaruk@bnpparibas.pl

Wyniki wyszukiwania