Raport Zintegrowany 2020

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate and Institutional Banking - CIB) wspiera sprzedaż produktów grupy BNP Paribas skierowanych do największych polskich przedsiębiorstw, obejmując obsługę Klientów strategicznych, Pion Rynków Finansowych oraz Departament Usług Powierniczych, których oferta adresowana jest do banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, a także Skarbu Państwa.

Obszar Bankowości CIB dostarcza Klientom w Polsce kompleksowe rozwiązania grupy BNP Paribas z zakresu finansowania oraz zarządzania ryzykiem, w tym:

 • finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji i restrukturyzacji, transakcji na dłużnych i akcyjnych rynkach kapitałowych oraz operacji na rynku walutowym i pieniężnym;
 • finansowanie strukturyzowane: finansowanie przejęć oraz projektów inwestycyjnych;
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi, płynnością finansową oraz optymalizację kapitału obrotowego;
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i ryzykiem związanym z wahaniami cenowymi na rynkach towarowych.

Obszar Bankowości CIB oferuje Klientom najwyższej jakości wiedzę ekspercką, łącząc znajomość rynku polskiego z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych i kompetencjami najwyższej klasy specjalistów sektorowych. CIB wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw oraz realizację strategicznych dla Polski przedsięwzięć poprzez finansowanie infrastruktury przemysłowej, komercyjnej i technologicznej oraz strategicznych fuzji i przejęć.

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej koncentruje się na następujących obszarach działalności:

 • przeprowadzanie operacji na krajowym i międzynarodowych rynkach walutowych i stopy procentowej. W ramach tej działalności realizowane są zadania z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym w księdze handlowej, kwotowania cen instrumentów rynku walutowego i instrumentów rynku stopy procentowej (w tym transakcji na rynku instrumentów pochodnych), a także ustalanie obowiązującej w Banku tabeli kursów walut oraz strukturyzacja i zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem przez Bank produktów strukturyzowanych;
 • bezpośrednia sprzedaż Klientom produktów rynków finansowych umożliwiających zarządzanie ryzykiem walutowym, stopy procentowej i zmiany cen towarów;
 • organizowanie emisji dłużnych papierów wartościowych dla Klientów korporacyjnych.

Główne obszary aktywności Pionu Rynków Finansowych realizowane w 2020 r.:

 • dalszy, intensywny rozwój platformy FX Pl@net, która jest elektronicznym narzędziem wykorzystywanym przez wielu Klientów biznesowych i indywidualnych do wymiany walut oraz zabezpieczania ryzyka zmiany kursów walut;
 • podnoszenie jakości obsługi Klientów korporacyjnych przez dealerów walutowych i dedykowanych specjalistów produktowych.

Główne obszary aktywności Departamentu Usług Powierniczych w 2020 r.:

 • wypracowanie we współpracy z Klientami procedur wyceny aktywów, dostosowanych do dynamiki zmian gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19;
 • prace nad dalszą automatyzacją procesów przechowywania i wyceny aktywów, w tym m.in. inwestycje w systemy IT;
 • wprowadzenie licznych procedur kontrolnych (w tym m.in. planu likwidacji) dla funduszy znajdujących się w stanie likwidacji.

Wyniki wyszukiwania