Raport Zintegrowany 2020

Kluczowe wydarzenia korporacyjne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podjęcie uchwał m.in. w sprawach:

  • udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych,
  • emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym.

Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za III kwartał 2019 r. – na poziomie jednostkowym w kwocie 114,1 mln zł oraz skonsolidowanym (konsolidacja ostrożnościowa) w kwocie 110,9 mln zł.

Określenie minimalnego wymogu MREL dla Banku na poziomie subskonsolidowanym – 16,001% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 20,866% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31.12.2022 r.

Zgodnie z komunikatem BFG z 26.03.2020 r, w konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, znaczącemu obniżeniu ulegnie wysokość wymogów MREL oraz zostanie wydłużony docelowy termin spełnienia wymogu do 1.01.2024 r. (zamiast 1.01.2023 r.), jak również termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do 1.01.2022 r. (zamiast 1.01.2021 r.).

Bank informuje, że wiążące decyzje w zakresie wymogów MREL dla Banku są wydawane na poziomie SRB (Single Resolution Board) w porozumieniu z BFG i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie uległy zmianie.

Bank spełniał wymogi MREL zdefiniowane na koniec 2020 r.

Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za IV kwartał 2019 r. – na poziomie jednostkowym w kwocie 107,3 mln zł i skonsolidowanym (konsolidacja ostrożnościowa) w kwocie 113,2 mln zł.

Potwierdzenie ocen ratingowych Banku i zmiana perspektywy ratingu na stabilną przez agencję Moody’s Investors Service.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska 

Uchwała podjęta przez Zarząd Banku w dniu 25.11.2020 r. przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2021-2023 i objęcie nim nie więcej niż 800 pracowników Banku zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży.

Zawarcie nieodnawialnej umowy pożyczki podporządkowanej w kwocie 2,3 mld zł przez Bank BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (société anonyme), z siedzibą w Paryżu. Pożyczka ta została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia, a jej oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę 3M WIBOR, powiększoną o marżę. Warunki finansowe Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zasad zwolnień grupowych

18.12.2020 r. sfinalizowane zostały negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w Banku i zawarte zostało porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych („Porozumienie”). Strony Porozumienia ustaliły, iż zwolnienia grupowe przeprowadzone zostaną w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r. i obejmą nie więcej niż 800 pracowników Banku, a także m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programie dobrowolnych odejść oraz świadczenia, które będą przysługiwały pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi, w tym: odprawy, dodatkowe odszkodowania, opieka medyczna oraz program outplacement.

Wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych (41,4 mln zł) obciąża wyniki Banku w IV kwartale 2020 r.

Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2,3 mld zł jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II Banku

Wyniki wyszukiwania