Raport Zintegrowany 2020

CSR i Zrównoważony Rozwój

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 102-12

Wierzymy, że warunkiem osiągnięcia faktycznych efektów działań z zakresu odpowiedzialności jest holistyczne podejście. Dlatego realizujemy Strategię CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A., której cztery filary obejmują:

 • etyczne finansowanie gospodarki,
 • odpowiedzialne podejście do rozwoju pracowników,
 • bycie agentem pozytywnej zmiany społecznej,
 • wspieranie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest spójna ze Strategią CSR Grupy BNP Paribas, jest także integralną częścią Strategii biznesowej Fast Forward.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.

!Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas !Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego Banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich zrównoważony wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR/ESG w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia. Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

Naszym celem jest tworzenie dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej. Podstawą kultury organizacyjnej Banku jest różnorodność, nastawienie na współpracę i budowanie relacji, dbałość o dobry klimat w pracy, wzajemne wsparcie w organizacji oraz udzielanie informacji zwrotnych. Dbamy o naszych pracowników inwestując w rozwój ich karier poprzez szeroką ofertę programów rozwojowych. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy – takiego, w którym cenione są: szacunek, tolerancja i zaufanie. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym Bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach. Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni ze społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego BNP Paribas Bank Polska S.A. realizuje w trzech wymiarach: zrównoważonego finansowania gospodarki i Klientów poprzez wspieranie transformacji energetycznej, ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej oraz promowanie eko-postaw wśród pracowników i Klientów, a także zaangażowanie w inicjatywy międzysektorowe.

IDEA ENGAGEMENT

W 2018 r. Grupa BNP Paribas wprowadziła globalną, międzyobszarową „Ideę Engagement”, która opiera się na czterech filarach zaangażowania na rzecz:

 • transformacji energetycznej,
 • wsparcia młodych osób,
 • przedsiębiorczości,
 • otoczenia lokalnego.

Idea ta wyrosła na fundamencie Strategii CSR Grupy BNP Paribas i jest rozwinięciem zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej – pozytywnego wpływu inwestycji i finansowania. Celem Grupy BNP Paribas jest wdrożenie „Idei Engagement” w lokalne uwarunkowania, poprzez rozwój produktów i usług dodanych, które będą odpowiadać na aktualne wyzwania społeczne i klimatyczne. Dla „Idei Engagement” szczególnie istotne jest wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez m.in. udzielanie finansowania na rzecz transformacji energetycznej, oferowanie produktów i usług proekologicznych, wspieranie przedsiębiorczości osób młodych i kobiet oraz inne inicjatywy. W październiku 2019 r., w gronie Członków Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. i 100 kluczowych menadżerów, przeprowadziliśmy warsztaty, których celem było wypracowanie nowych produktów i usług spójnych z „Ideą Engagement” i wspierających naszych Klientów w zrównoważonym rozwoju. Wyniki prac warsztatowych w 2020 r. były stopniowo wdrażane przez obszary biznesowe we współpracy z Biurem CSR i Zrównoważonego Rozwoju poprzez rozwój oferty Banku i działania z obszaru transformacji.

Projekty realizowane w 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach „Idei Engagement” to m.in.:

 • „myImpact”,
 • „Nitrogen Limitation”,
 • „Build New Planet – Energy Efficiency Platform”,
 • „Household Green Revolution”,
 • „Green FTP”,
 • nowe funkcjonalności w ramach platformy Agronomist.pl.

Dotychczasowe oraz nowe działania wspierające „Ideę Engagement” będą rozwijane w 2021 r.

Kontrybucja BNP Paribas Bank Polska S.A. do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 r. w Nowym Jorku odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, na którym społeczność międzynarodowa – państwa członkowskie ONZ – przyjęły nowy plan rozwoju świata do 2030 roku: Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jest to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi, plan naprawy czy też plan ratowania świata.

tablica fundacje-01 tablica fundacje-01

Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals, SDGs) oraz towarzyszące im 169 zadań, które świat musi zrealizować do 2030 r. Dotyczą one działań w pięciu kluczowych obszarach (tzw. 5×P): ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace) oraz partnerstwo (partnership).

Cele Zrównoważonego Rozwoju mają być osiągane przez rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki, biznes oraz każdego obywatela.

Poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. wspiera realizację SDGs. W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności zidentyfikowaliśmy te Cele, w które wnosimy najbardziej znaczący wkład. Kierujemy się przekonaniem, iż niezbędne dla sukcesu Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17., dlatego aktywnie podejmujemy międzysektorową współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kontrybucja Banku do SDGs zaktualizowana Kontrybucja Banku do SDGs zaktualizowana

Zaangażowanie BNP Paribas Bank Polska S.A. w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest spójne z podejściem Grupy BNP Paribas. Zakłada ona dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ tylko taki sposób prowadzenia biznesu może zapewnić wzrost gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu kwestii społecznych i środowiskowych. Odpowiedzialność Grupy BNP Paribas to przede wszystkim: długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja ekopostaw.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami Grupy BNP Paribas na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przykłady działań BNP Paribas Bank Polska S.A. wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju:

 • Szlachetna Paczka
 • Program Grantów Lokalnych
 • Projekty społeczne
 • Wsparcie Banków Żywności
 • BEneFIT
 • Program „Dobrze”
 • Program „Dobre Kilometry”
 • Wyjście z finansowania sektora tytoniowego
 • Program stypendialny „Klasa”
 • Program wolontariatu kompetencyjnego „Bakcyl”
 • Misja Edukacja
 • Program Kobiety Zmieniające BNP Paribas
 • Partnerstwo z Fundacją Share The Care
 • Program „Woda? Tak! Plastik? Nie!”
 • Promowanie eko-postaw
 • Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Finansowanie rozwoju polskiej gospodarki
 • Wspieranie rozwoju strategicznych Klientów
 • Kredyt technologiczny
 • Dostępność produktów i usług
 • Działania na rzecz różnorodności
 • Finansowanie termomodernizacji
 • Inicjatywa Eco-Miasto
 • Wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora Food & Agro
 • Program Bank Zielonych Zmian
 • Ekoflota
 • Wyjście z finansowania sektora węglowego
 • Polityki CSR
 • Agro Akademia
 • Kampania na rzecz optymalnego nawożenia azotem
 • Bankowe „Pasieki pod gwiazdami”
 • Wspieranie zalesiania
 • Projekt „paperless”
 • Partnerstwo w konkursie „Etyka w finansach”
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
 • Partnerstwo z: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Związkiem Banków Polskich, UN Global Compact Network Poland, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

Więcej informacji o działaniach Banku na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/

Promocja CSR i zrównoważonego rozwoju

Jako BNP Paribas Bank Polska S.A. wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, które wprowadzamy sami. Dlatego w naszych codziennych działaniach wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), czyli globalnego planu naprawy świata. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju organizujemy Dni CSR. Podczas całego tygodnia nasi pracownicy zapoznają się z działaniami w ramach czterech kluczowych filarów odpowiedzialności Banku oraz dowiadują się, jak zmieniać swoje otoczenie. W 2020 r. Dni CSR odbyły się w czerwcu, po raz pierwszy w formule w pełni zdalnej. Podczas wirtualnych spotkań pod hasłem „Łączy nas odpowiedzialność” pracownicy Banku mieli okazję dowiedzieć się więcej o działaniach na rzecz lokalnych społeczności, profilaktyce i sposobach na budowanie dobrego zdrowia, ochronie środowiska i życiu w zgodzie z filozofią „zero waste”.

Ambicją Grupy BNP Paribas jest bycie liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym żyjemy. By tak się stało, niezbędne jest zdobycie wiedzy w tym obszarze przez wszystkich pracowników Grupy. W tym celu przygotowano szkolenie WE ENGAGE, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 r. Ma formę mini serialu składającego się z sześciu odcinków, wzbogaconych testami uzyskanej wiedzy. Aby zachęcić pracowników do angażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju, Grupa BNP Paribas zdecydowała się przekazać globalnemu programowi Help2Help 1 EUR za każdego pracownika biorącego udział w szkoleniu WE ENGAGE.

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań BNP Paribas Bank Polska S.A. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną uwagę do działań na rzecz naszej planety. Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 r. zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług. Ważną częścią naszych działań jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych. W inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu włączamy zarówno naszych pracowników, jak i Klientów Banku. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w eko-inicjatywy, jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian.

Więcej informacji o działaniach w ramach Programu Bank Zielonych Zmian znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

W ramach partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat współtworzymy Ligę Odpowiedzialnego Biznesu – bezpłatny program edukacyjny dla studentów na temat CSR. W ramach Ligi wyłaniani są Ambasadorzy CSR, którzy intensywnie szkolą się pod okiem ekspertów oraz promują społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój na uczelniach wyższych oraz w lokalnych społecznościach. LOB współtworzy nowe kadry menedżerów, przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian. W ramach 16. edycji Ligi byliśmy opiekunem ścieżki „Zarządzanie a CSR”.

Eksperci BNP Paribas Bank Polska S.A. dzielą się również doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju podczas wydarzeń branżowych i konferencji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Zaangażowanie w wydarzenia gospodarcze.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2020

Nasze działania z zakresu zarządzania odpowiedzialnością są regularnie doceniane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Pozycja lidera w tak prestiżowym rankingu to dla nas ogromne wyróżnienie, docenienie zaangażowania i wytężonej pracy wszystkich pracowników, którzy każdego dnia dbają o wzmacnianie odpowiedzialności naszej organizacji oraz angażują się w ważne inicjatywy prospołeczne i środowiskowe. To także zobowiązanie do dalszej pracy i dzielenia się dobrymi praktykami.

Wyniki wyszukiwania