Raport Zintegrowany 2020

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań BNP Paribas Bank Polska S.A. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną wagę do działań na rzecz naszej planety.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zobowiązania BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Wsparcie Klientów w przechodzeniu
  na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne
 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne
 • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska

Kluczowe działania BNP Paribas Bank Polska S.A. wspierające realizację środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju to finansowanie inwestycji zwiększających dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju miast i społeczności oraz czynny udział w partnerstwach i inicjatywach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierane w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Artboard – 1 (2) Artboard – 1 (2)

W 2011 r. Grupa BNP Paribas za strategiczny priorytet uznała zapobieganie zmianom klimatu oraz zobowiązała się do rozszerzenia działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, wody, powietrza i zasobów naturalnych, a także do wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

BNP Paribas Bank Polska S.A. od lat podejmuje wytężone wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W tym celu m.in. ograniczamy finansowanie sektorów wysoko emisyjnych, wspieramy transformację energetyczną poprzez oferowanie „zielonych” produktów i usług, ograniczamy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promujemy postawy proekologiczne wśród pracowników, Klientów i kontrahentów. Ważną częścią naszych działań jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych.

Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 r. zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe aktywności organizacji na rzecz klimatu.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z:

rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług, wspierających transformację energetyczną

ograniczania negatywnego wpływu funkcjonowania naszej organizacji (tzw. eko-usprawnień)

kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku oraz interesariuszy zewnętrznych

Zarządzanie odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • TCFD Governance Disclosure A
 • TCFD Governance Disclosure B
 • TCFD Risk Management Disclosure A
 • TCFD Risk Management Disclosure B

BNP Paribas Bank Polska S.A. podejmuje szereg działań na rzecz klimatu. Raportując dane za 2020 r. odnosimy się do wytycznych w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Obecnie obowiązującą Strategią funkcjonowania BNP Paribas Bank Polska S.A. jest przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą w maju 2018 r. Strategia Fast Forward na lata 2018-2021. Jej integralną częścią jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego. Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest spójna ze strategią Grupy BNP Paribas i uwzględnia uwarunkowania lokalne. Działania w ramach realizacji Strategii są kontrybucją Banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Skupiając się w działalności na aspektach środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego (E – environmental, S – social, G – governance) oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w październiku 2020 r. decyzją Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. powołał nową funkcję w organizacji – Chief Sustainability Officera, który stanął na czele Sustainability Council (Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju). Do jej głównych obowiązków należy definiowanie oraz monitorowanie Strategii ESG (która stanowić będzie integralną część nowej Strategii BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2024), nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych oraz łączenie inicjatyw ESG podejmowanych w różnych obszarach działalności.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Fundamenty Zarządzania w części Zarządzanie aspektami ESG.

W strukturach organizacyjnych BNP Paribas Bank Polska S.A. funkcjonują jednostki odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, działania w zakresie ESG oraz klimatu.

Opowiedzialne za koordynację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego biuro nadzoruje:

 • program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych;
 • współpracę z liniami biznesowymi w zakresie tworzenia proekologicznych produktów i usług z pozytywnym wpływem;
 • inspirowanie i koordynowanie wdrażania eko-usprawnień w funkcjonowaniu organizacji;
 • promowanie odpowiedzialnych i proekologicznych postaw wśród pracowników i ich bliskich oraz pozostałych interesariuszy;
 • partnerską współpracę z zewnętrznymi organizacjami eksperckimi, działającymi na przecz przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • wdrażanie i koordynację Polityk CSR w sektorach uznanych za wrażliwe oraz monitoring Klientów w zakresie społecznym, środowiskowym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG);
 • raportowanie niefinansowe na rynku lokalnym oraz do Grupy BNP Paribas;
 • nadzór nad wdrażaniem rozwiązań wspierających „Ideę Engagement Grupy BNP Paribas”,
 • wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w całej organizacji.
 • Celem jednostki jest analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób będą wspierać inwestycje realizowane przez Klientów Banku z różnych segmentów rynku, szczególnie w obszarze: efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektro mobilności i ochrony środowiska naturalnego.
 • Biuro współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz innymi instytucjami publicznymi krajowymi i europejskimi.
 • Stanowi wewnętrzne centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania i konsoliduje wszystkie projekty Banku w tym obszarze.
 • Programy realizowane przez Biuro są skierowane do wszystkich segmentów rynku: Klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, firm mikro, małych i średnich oraz dużych.
 • Celem jednostki jest poszerzanie i wzmacnianie wewnętrznych kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz pozyskiwanie finansowania projektów proekologicznych w postaci linii kredytowych, dotacji czy gwarancji oraz dostarczanie Klientom pomocy technicznej i promowanie postaw proekologicznych.

Więcej informacji o działaniach Biura ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju znajduje się w dalszej części rozdziału.

BNP Paribas Bank Polska S.A. analizuje możliwy wpływ trendów związanych ze zmianami klimatu poprzez identyfikację szans i zagrożeń dla swojej działalności i perspektyw rozwoju. W tym celu wyróżnił ryzyka i szanse związane z klimatem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

 • 102-15
 • TCFD Strategy Disclosure A
 • TCFD Strategy Disclosure B

Kluczowe ryzyka klimatyczne dot. działalności Klientów, wpływające na rozwój produktów i usług, zidentyfikowane przez organizację:

 • Energochłonność polskiego przemysłu oparta na miksie energetycznym opartym na węglu (ponad 70 proc. wytwarzanej energii pochodzi z węgla) będzie obniżała jego konkurencyjność na tle gospodarek innych państw.
 • Przestarzała i energochłonna substancja budynkowa w Polsce generująca duże zapotrzebowanie na energię.
 • Rosnące ceny energii prowadzące do obniżenia konkurencyjności gospodarki i spadku poziomu życia.
 • Zmiany klimatyczne (susze) zakłócające działalność przedsiębiorstw.
 • Część portfela Klientów Banku, składa się z podmiotów wrażliwych na zmiany klimatu, np. rosnące ceny energii (przedsiębiorstwa energochłonne) czy susze znacząco wpływające na sektor rolno-spożywczy.
 • Narażenie części portfela związanej z sektorem rolno-spożywczym na stres wodny.
 • Narażenie na niekorzystne ekonomicznie efekty regulacji związanych z ochroną klimatu dla Klientów Banku (szczególnie w perspektywie krótko i średnioterminowej).
 • Niepewność regulacyjna w kontekście możliwie wprowadzanych w przyszłości przez regulatorów mechanizmów wpływających na działalność przedsiębiorstw (np. opłaty emisyjne, zarządzanie odpadami, dodatkowe podatki).

Ryzyka określone przez BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • nowe regulacje światowe/unijne/lokalne generujące konieczność wdrożenia systemów oceniających i raportujących działalność Banku i jego Klientów w zakresie klimatu (koszt struktur),
 • nowe ryzyko utraty udziału rynkowego w przypadku wyraźnie ostrzejszych wymogów Banku w stosunku do konkurencji,
 • ryzyko operacyjne projektów inwestycyjnych dotyczących nowoczesnych rozwiązań korzystnych ekologicznie związane z relatywnie wczesną fazą rozwoju wdrażanych technologii.
 • segment Klientów Agro należy do branż najbardziej narażonych na ryzyka klimatyczne, przekłada się to na ryzyko kredytowe po stronie Banku,
 • zakłócenie działalności i płynności Klientów w segmencie korporacyjnym, ze względu na zmiany klimatyczne i wysokie temperatury, konieczność ograniczenia ekspozycji na wszelkie branże wysokoemisyjne (również pośrednio), jako że rosnące ceny uprawnień do emisji będą coraz mocniej uderzać w kondycję finansową firm.

BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjął na potrzeby niniejszej analizy, iż perspektywa krótkoterminowa to okres do 1 roku, średnioterminowa to 1 – 5 lat, zaś długoterminowa – ponad 5 lat.

Kluczowe szanse klimatyczne dot. działalności Klientów, wpływające na rozwój produktów i usług, zidentyfikowane przez organizację

 • Umiarkowane zwiększanie popytu (przedsiębiorstwa, osoby indywidualne) na inwestycje z zakresu transformacji energetycznej. W perspektywie średnio i długoterminowej popyt ten najprawdopodobniej będzie się zwiększał w ślad za rosnącymi cenami energii oraz potrzebą przejścia na tańsze źródła energii i poprawę efektywności jej wykorzystania. Banki komercyjne będą stroną istotnie finansującą te inwestycje.
 • Zwiększenie roli instytucji finansowych w transferze środków krajowych i unijnych przeznaczonych na wsparcie w zakresie transformacji energetycznej. Eksperci Banku, szacują że około 30% funduszy krajowych i unijnych będzie przechodzić przez instytucje finansowe w tym Banki komercyjne w postaci linii kredytowych, gwarancji, subsydiów.
 • Wdrożenie polityki Unii Europejskiej „Od pola do stołu” („Farm to Fork”) oraz instrumentów wsparcia wspomagających transformację sektora produkcji żywności w kierunku działania w sposób zrównoważony.

Szanse dla Banku

Wzmocnienie reputacji i marki Banku oraz wykorzystanie zaawansowanego zaangażowania w kwestie klimatu jako wyróżnika na rynku.

Oferowanie nowych zielonych produktów poprzez zdobycie silnej pozycji beneficjenta i pośrednika środków unijnych przeznaczonych na transformację energetyczną i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Szansa na rozwój biznesu i przewodzenie pozytywnym zmianom w gospodarce, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności i poprawie wizerunku.

Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem

 • 102-15
 • TCFD Metrics and Targets Disclosure A
 • TCFD Metrics and Targets Disclosure C

Grupa BNP Paribas realizuje zobowiązanie dostosowania portfela kredytowego do globalnych celów klimatycznych poprzez wsparcie celu opisanego w art. 21 c porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

BNP Paribas Bank Polska S.A. monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich Klientów korporacyjnych. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

Bank w procesie oceny istotności ryzyk, na podstawie zidentyfikowanych czynników ryzyka, ocenił ryzyko ESG jako istotne. W konsekwencji uzupełniony został katalog ryzyk istotnych.

Bank wprowadził definicję ryzyka ESG do Strategii zarządzania ryzykiem. W kolejnym kroku, w celu ograniczenia i kontroli ryzyka, Bank opracował zasady pomiaru ryzyka ESG w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP). Plan kapitałowy BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2021-2023 uzupełniony został o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym:

 • energetyki węglowej (coal exit 2030)
 • wydobywczy (coal exit 2030)
 • obronny i bezpieczeństwa
 • leśny – miazga drzewna
 • leśny – olej palmowy
 • nuklearny
 • rolno-spożywczy
 • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu
 • tytoniowy

W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i Zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących. Do takich sektorów należy sektor tytoniowy, z którego Grupa BNP Paribas ogłosiła wyjście już w 2017 r.

Kolejny to sektor energetyki węglowej. Od 2015 r. Bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie w 2017 r. podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także, o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii.

W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z Bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

Bank BNP Paribas zobowiązał się, że nie będzie nawiązywał współpracy z nowymi Klientami, jeżeli działalność związana z węglem generuje ponad 25 proc. ich przychodów.

Dodatkowo, Grupa BNP Paribas podtrzymuje zobowiązanie do zakończenia współpracy z każdym Klientem, który będzie budował nowe moce wytwórcze oparte na węglu. Ponadto, wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w wymienionych branżach są informowani o Politykach CSR oraz otrzymują wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

Więcej informacji o Politykach CSR znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność gospodarcza w części Odpowiedzialne finanse.

Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, w ramach procesu kredytowego wobec Klientów korporacyjnych dokonywana jest ocena ryzyka ESG. W 2019 r. powstała tzw. druga linia kontroli CSR w Pionie Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, która zwraca szczególną uwagę na występowanie ryzyk ESG w działalności obecnych i potencjalnych Klientów, włączając ten aspekt w całość analizy ryzyka w działalności Klienta. W przypadku identyfikacji wysokiego poziomu ryzyka ESG istnieje możliwość obniżenia ratingu Klienta.

Ważny aspekt stanowi dla BNP Paribas Bank Polska S.A. także ryzyko regulacyjne, które wynika ze zmian w środowisku prawnym związanym ze strategią ESG.

Bank na bieżąco śledzi prace organów nadzoru oraz propozycje legislacyjne dotyczące sektora finansowego, w celu właściwego zarządzania ryzykiem i jego kontroli.

Bank dostrzega zmiany w obszarze ESG i przyjmuje, że będą one miały realny wpływ na jego funkcjonowanie.

Więcej informacji o zarządzenu ryzykiem i aspektami ESG znajduje się w rozdziale Fundamenty Zarządzania.

BNP Paribas Bank Polska S.A. ma świadomość, że Unia Europejska oraz cały świat w coraz większym stopniu mierzy się z katastrofalnymi i nieprzewidywalnymi skutkami zmiany klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz innymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Oznaczać to będzie konieczność podejmowania radykalnych działań, które będą prowadzone między innymi za pośrednictwem podmiotów sektora usług finansowych. W ocenie Banku, zrównoważony rozwój jest fundamentem budowy niskoemisyjnej gospodarki, a rola instytucji finansowych w tym procesie jest szczególna.

Podczas szczytu klimatycznego ONZ – COP24, odbywającego się w grudniu 2018 r. w Katowicach, pięć wiodących banków w tym BNP Paribas podjęło wspólne zobowiązanie, ponawiające zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego i potwierdzające dostosowanie swoich portfeli kredytowych do globalnych celów klimatycznych. W wyniku zobowiązania w Grupie BNP Paribas wdrażana jest Metodologia PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), która ma na celu dostosowanie portfela Banku do celów porozumienia paryskiego poprzez reorientację przepływów finansowych.

W maju 2020 r. niezależna brytyjska organizacja pozarządowa ShareAction uznała BNP Paribas za najlepszy Bank europejski pod względem wkładu w zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Drugi raz znaleźliśmy się w czołówce banków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

W badaniu ShareAction 2020 Grupa BNP Paribas zajęła pierwsze miejsce z ogólną oceną 63,2 proc., w porównaniu ze średnią 39,9 proc. dla wszystkich banków. BNP Paribas jest jednym z dwóch, które uzyskały wynik powyżej 60 proc. Grupa osiągnęła najlepsze wyniki (od 75 proc. do 100 proc.) za dialog z interesariuszami i ogólną strategię działania w dziedzinie klimatu. BNP Paribas wyróżnia się także pod względem szerokiego zakresu polityk sektorowych i wiodącej pozycji w zakresie oferowanych produktów oraz usług „ekologicznych”.

Więcej informacji TUTAJ.

Podejście do transformacji energetycznej

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • TCFD Metrics and Targets Disclosure C

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa BNP Paribas Bank Polska S.A. świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając pro-ekologiczne inwestycje i finansowanie odnawialnych źródeł energii.

BNP Paribas Bank Polska S.A. aktywnie współpracuje z Klientami indywidualnymi, biznesowymi (micro, średnimi, dużymi firmami) oraz międzynarodowymi korporacjami w celu wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju.

Bank wspiera swoich Klientów realizujących proekologiczne inwestycje wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu.

„Zielone” finansowanie udzielone w 2020 r. to 993 mln zł, a łączna wartość kredytów udzielonych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój to 2,7 mld zł.

W 2020 r. największa część udzielonego „zielonego” finansowania pomaga realizować Cel 7. Czysta i dostępna energia. Na produkcję energii z odnawialnych źródeł BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielił w 2020 r. kredytów o łącznej wartości 784 mln zł, z czego ponad 231 mln zł trafiło do prosumentów produkujących energię na własne potrzeby. Na inicjatywy wspierające budowę przyjaznych środowisku naturalnemu budynków posiadających certyfikat* np. BREEAM czy LEED (56 mln zł) oraz termomodernizację obiektów (60 mln zł). Bank promuje również transformację transportu do bardziej „zielonego” i w 2020 r. udzielił 21 mln zł kredytów na ten cel.

Według analityków Banku, same prosumenckie instalacje fotowoltaiczne pozwoliły uniknąć zużycia 50 tys. ton węgla, co oznacza redukcję emisji CO2 o ok.100 tys. ton. To tyle, ile co roku pochłania ponad 4,5 mln dorosłych drzew.

Bankowe Centrum Kompetencji Rozwoju Programów Zielonego Finansowania

W 2018 r. powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju. W 2020 r. Biuro zmieniło nazwę na Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób będą wspierać inwestycje realizowane przez Klientów Banku związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością i ochroną środowiska. Biuro współpracuje w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Europejski Bank Inwestycyjny. Programy kierowanie są do Klientów z wszystkich segmentów rynku: Klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Biuro jest wewnętrznym centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania i skupia wszystkie projekty z tej sfery. Do jego zadań należy także dostarczanie Klientom pomocy technicznej i promowanie proekologicznych postaw.

 • Wzmocnienie projektu transformacji energetycznej dla wspólnot mieszkaniowych – Bank podpisał umowę z zewnętrznym konsultantem ds. energii, którego rolą jest dostarczanie wsparcia technicznego dla wspólnot mieszkaniowych w postaci doradztwa energetycznego oraz audytów energetycznych w celu realizacji termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Wprowadzenie do oferty gwarancji BiznesMax, która służy m.in. finansowaniu projektów w tzw. ścieżce proekologicznej oraz innowacyjnej.
 • Projekt transformacji energetycznej dla MŚP i Mid-Cap – nawiązanie współpracy z zewnętrznym konsultantem ds. energii, którego rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom wsparcia technicznego, ekspertyz oraz audytów energetycznych w celu przyspieszenia realizacji inwestycji z zakresu efektywności energetycznej budynków komercyjnych.
 • Powołanie w Banku zespołu ekspertów ds. transformacji energetycznej, których rolą jest wsparcie firm w procesie poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych oraz w kwestiach związanych z instalacjami odnawialnych źródeł energii zintegrowanymi z budynkami.
 • Projekt zwiększenia dostępu do zielonego finansowania dla Klientów indywidualnych, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych poprzez uruchomienie instrumentu podziału ryzyka, jaki został wdrożony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie finansowania transformacji energetycznej wśród pracowników Banku.
 • Promowanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny transformacji energetycznej wśród przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych.
 • Projekt Czyste Powietrze, zapewniający dofinansowanie dla osób fizycznych zamierzających przeprowadzić termomodernizację budynków mieszkalnych, w tym wymianę źródeł ciepła na proekologiczne – współpraca z NFOŚiGW nad włączeniem Banków komercyjnych w finansowanie i dystrybucję.
 • rozwój nowych programów zrównoważonego finansowania, w tym m.in. programu dopłat do kredytu finansującego zakup samochodów elektrycznych,
 • współpracę ze stroną publiczną w zakresie wypracowywania najlepszych modeli finansowania transformacji energetycznej,
 • systematyczne zwiększanie akcji kredytowej finansującej transformację energetyczną,
 • wdrożenie do oferty Banku finansowania w ramach programu Czyste Powietrze,
 • kontynuowanie finansowania przedsiębiorstw inwestujących w innowacje,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju m.in. w odniesieniu do efektywności energetycznej i OZE oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie,
 • kontynuację budowania wewnątrz organizacji wiedzy eksperckiej w zakresie transformacji energetycznej,
 • dalszą analizę otoczenia legislacyjnego i jego planowanych zmian.

Wyniki wyszukiwania