Raport Zintegrowany 2020

Sprawozdanie z  sytuacji finansowej

Aktywa

Suma bilansowa Grupy według stanu na koniec 2020 r. wyniosła 119 577 288 tys. zł i była wyższa o 9 623 146 tys. zł, tj. o 8,8%, w porównaniu do końca 2019 r.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
tys. zł %
Kasa i środki w Banku Centralnym 3 421 877 4 658 171 (1 236 294) (26,5%)
Należności od banków 774 722 679 308 95 414 14,0%
Pochodne instrumenty finansowe 1 531 617 800 886 730 731 91,2%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 531 793 228 120 303 673 133,1%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 74 097 269 71 836 643 2 260 626 3,1%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 539 848 1 974 396 (434 548) (22,0%)
Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 361 022 17 916 645 5 444 377 30,4%
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 371 900 241 754 130 146 53,8%
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10 228 560 7 953 358 2 275 202 28,6%
Nieruchomości inwestycyjne 0 56 577 (56 577) (100,0%)
Wartości niematerialne 651 608 519 945 131 663 25,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 479 540 1 226 746 252 794 20,6%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 745 606 976 748 (231 142) (23,7%)
Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 55 087 0 55 087 x
Inne aktywa 786 839 884 845 (98 006) (11,1%)
Aktywa razem 119 577 288 109 954 142 9 623 146 8,8%

Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Grupy w porównaniu do końca 2019 r. był wzrost udziału portfela papierów wartościowych (+4,7 p.p.) przy równoczesnym spadku udziału portfela kredytowego (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej), który obniżył się o 3,9 p.p. oraz kasy i środków w Banku Centralnym o 1,4 p.p.

W strukturze aktywów dominują kredyty i pożyczki udzielone Klientom (sumy portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wg wartości godziwej), które stanowiły 63,3% wszystkich aktywów na koniec 2020 r. w porównaniu do 67,1% na koniec 2019 r. Wzrost wartości wolumenu kredytów i pożyczek netto wyniósł 1 826 078 tys. zł (+2,5%) i dotyczył portfela Klientów indywidualnych (+13,1%) przy jednoczesnym spadku portfela Klientów instytucjonalnych (-4,4%). Na wzrost wartości portfela wpłynęło m.in. osłabienie złotego względem CHF, EUR i USD, związane z rozwojem pandemii koronawirusa i jej wpływem na rynki walutowe.

Drugą, co do wielkości pozycją aktywów były papiery wartościowe, które stanowiły 28,4% sumy bilansowej na koniec 2020 r. (na koniec 2019 r.: 23,7%). W 2020 r. ich wartość wzrosła o 7 849 725 tys. zł, czyli o 30,1%, przede wszystkim w rezultacie zwiększenia portfela obligacji emitowanych przez banki oraz obligacji emitowanych przez pozostałe instytucje finansowe (w tym przez BGK oraz PFR w ramach programów związanych z tzw. tarczą antykryzysową).

Jednocześnie z powyższymi zmianami nastąpił spadek udziału pozycji kasy i środków w Banku Centralnym z 4,2% do 2,9% (wartościowo o 1 236 294 tys. zł, tj. o 26,5%) oraz wzrost udziału pochodnych instrumentów finansowych z 0,7% do 1,3% (wzrost o 730 731 tys. zł, tj. o 91,2%).

Portfel kredytowy

Struktura i jakość portfela kredytowego

Na koniec 2020 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 78 999 754 tys. zł i wzrosły o 1 818 338 tys. zł, tj. o 2,4% w porównaniu do końca 2019 r.

Portfel kredytów i pożyczek brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 77 284 074 tys. zł i zwiększył się o 2 219 222 tys. zł, tj. o 3,0% w porównaniu do końca 2019 r.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
tys. zł udział % tys. zł udział %
Podmioty gospodarcze z wyłączeniem rolników 30 554 320 39,5% 31 632 607 42,1%
Rolnicy 8 118 713 10,5% 8 732 840 11,6%
Klienci indywidualni 33 802 097 43,7% 29 997 525 40,0%
– kredyty na nieruchomości 22 559 727 29,2% 18 526 757 24,7%
złotowe 17 687 284 22,9% 13 634 997 18,2%
walutowe 4 872 443 6,3% 4 891 760 6,5%
– kredyty gotówkowe 7 312 444 9,5% 7 404 864 9,9%
– pozostałe kredyty detaliczne 3 929 926 5,1% 4 065 904 5,4%
Należności leasingowe 4 112 460 5,3% 3 995 444 5,3%
Sektor budżetowy 101 382 0,1% 129 915 0,2%
Niebankowe podmioty finansowe 595 102 0,8% 576 521 0,8%
Kredyty i pożyczki brutto 77 284 074 100,0% 75 064 852 100,0%

Kredyty i pożyczki brutto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

Kredyty i pożyczki brutto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom indywidualnym wyniosła na koniec 2020 r. 33 802 097 tys. zł (wzrost o 3 804 572 tys. zł, tj. o 12,7% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 43,7% (+3,8 p.p. w porównaniu do końca 2019 r.). Ponad dwie trzecie (66,7%) zaangażowania kredytowego Klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec 2020 r. wyniosły 22 559 727 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 78,4% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 21,4% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca grudnia 2019 r. udział CHF spadł o 4,7 p.p.).

Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 30 554 320 tys. zł (spadek o 1 078 287 tys. zł, tj. o 3,4% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec 2020 r. wyniósł 39,5% i spadł o 2,6 p.p. wobec końca 2019 r. Niemal połowę tego portfela (45,3%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym. Od II kwartału 2020 r. widoczne stało się ograniczenie popytu na kredyt ze strony podmiotów gospodarczych oraz spadek udziału finansowania o charakterze bieżącym (-5,3 p.p. w porównaniu do końca 2019 r.).

Wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec 2020 r. wyniósł 8 118 713 tys. zł, odnotowując spadek o 7,0%, w stosunku do grudnia 2019 r.

Wartość należności leasingowych wyniosła 4 112 460 tys. zł (wzrost o 2,9% w porównaniu do końca 2019 r). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 5,3% (bez zmian w porównaniu do końca 2019 r.).

Wolumen kredytów udzielonych nie bankowym podmiotom finansowym oraz instytucjom sektora budżetowego wyniósł łącznie 696 484 tys. zł, pozostając na poziomie zbliżonym do grudnia 2019 r. (706 436 tys. zł).

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych Klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 5,4% na koniec 2020 r. i nieznacznie (-0,3 p.p.) spadł w porównaniu do końca 2019 r.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
Razem brutto w tym:
z utratą wartości
udział % Razem brutto w tym:
z utratą wartości
udział %
Kredyty instytucjonalne z wyłączeniem rolników 31 250 804 1 711 016 5,5% 32 339 043 1 981 962 6,1%
Rolnicy 8 118 713 789 395 9,7% 8 732 840 768 651 8,8%
Klienci indywidualni 33 802 097 1 444 716 4,3% 29 997 525 1 332 616 4,4%
– kredyty na nieruchomości 22 559 727 672 458 3,0% 18 526 757 523 852 2,8%
złotowe 17 687 284 275 967 1,6% 13 634 997 218 053 1,6%
walutowe 4 872 443 396 490 8,1% 4 891 760 305 799 6,3%
– kredyty gotówkowe 7 312 444 595 880 8,1% 7 404 864 607 222 8,2%
– pozostałe kredyty detaliczne 3 929 926 176 378 4,5% 4 065 904 201 542 5,0%
Należności leasingowe 4 112 460 204 124 5,0% 3 995 444 196 747 4,9%
Kredyty i pożyczki brutto 77 284 074 4 149 251 5,4% 75 064 852 4 279 976 5,7%

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
tys. zł %
Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom, razem 77 284 074 75 064 852 2 219 222 3,0%
Odpisy na należności (3 186 805) (3 228 209) 41 404 (1,3%)
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom, razem 74 097 269 71 836 643 2 260 626 3,1%
Ekspozycje bez przesłanek utraty wartości
Zaangażowanie bilansowe brutto 73 134 823 70 784 875 2 349 947 3,3%
Odpis (1 099 866) (943 899) (155 967) 16,5%
Zaangażowanie bilansowe netto 72 034 957 69 840 976 2 193 980 3,1%
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (faza 3)
Zaangażowanie bilansowe brutto 4 149 251 4 279 976 (130 725) (3,1%)
Odpis z tytułu utraty wartości (2 086 939) (2 284 310) 197 371 (8,6%)
Zaangażowanie bilansowe netto 2 062 312 1 995 666 66 646 3,3%
Wskaźniki 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu brutto 5,4% 5,7% (0,3 p.p.)
Pokrycie odpisami ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 50,3% 53,4% (3,1 p.p.)

Wartość posiadanych zabezpieczeń dla kredytów Klientów na koniec 2020 r. wyniosła 2 649 256 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat posiadanych zabezpieczeń zawarte są w Nocie nr 56.2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.

W grudniu 2017 r. Bank dokonał transakcji sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych i samochodowych. Zawarta transakcja jest sekurytyzacją tradycyjną polegającą na przeniesieniu prawa własności sekurytyzowanych wierzytelności na rzecz spółki BGZ Poland ABS1 DAC (SPV) z siedzibą w Irlandii. Okres rewolwingowy wynosił 24 miesiące i zakończył się w grudniu 2019 r. Od stycznia 2020 r. transakcja podlega amortyzacji.

W wyniku sekurytyzacji Bank uzyskał finansowanie działalności w zamian za oddanie praw do przyszłych przepływów wynikających z sekurytyzowanego portfela kredytów o wartości wynoszącej na 22.11.2017 r. (tzw. cut-off) 2 300 471 tys. zł. Maksymalny termin pełnego wykupu obligacji i spłaty pożyczki to 27.04.2032 r.

SPV wyemitowała na bazie sekurytyzowanych aktywów obligacje o łącznej wartości 2 180 850 tys. zł i otrzymała pożyczkę w wysokości 119 621 tys. zł, które zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na prawach do przepływów pieniężnych z sekurytyzowanych aktywów. Na koniec grudnia 2020 r. wartość obligacji i pożyczki wynosiła łącznie 1 390 318 tys. zł.

Główną korzyścią przeprowadzonej transakcji jest pozytywny wpływ na wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz poprawa płynności i dywersyfikacja źródeł finansowania.

W świetle zapisów MSSF 9 warunki umowne sekurytyzacji nie spełniają przesłanek do usunięcia sekurytyzowanych aktywów ze sprawozdania finansowego. W związku z powyższym Bank rozpoznaje sekurytyzowane aktywa w pozycji Kredyty i pożyczki udzielone Klientom na 31 grudnia 2020 r. według wartości netto 1 393 049 tys. zł.

Bank pełni funkcję serwisera w przedmiotowej transakcji.

W 2020 r. na transakcję miały wpływ czynniki związane ze skutkami epidemii koronawirusa. Z jednej strony na wartość przepływów i przyszłych przepływów w transakcji wpływały odroczenia spłat rat kredytowych udzielane od 19 marca 2020 r. przez Bank w celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa oraz wynikające z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Z drugiej strony wpływ miały również decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP, w szczególności stopy referencyjnej do 0,1% w dniu 29 maja 2020 r., które skutkowały obniżeniem maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek a także spadek rynkowych stawek WIBOR.

W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie przez Bank wpływu epidemii koronawirusa na tę transakcję, w szczególności związanego z ewentualnym długotrwałym pogorszeniem sytuacji kredytobiorców.

Zobowiązania i kapitał własny

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. łączna wartość zobowiązań Grupy wynosiła 107 546 761 tys. zł i była o 8 752 002 tys. zł, tj. o 8,9% wyższa niż na koniec 2019 r. Udział zobowiązań w sumie zobowiązań i kapitału własnego Grupy wyniósł w analizowanym okresie 89,9% (+0,1 p.p. w porównaniu do końca 2019 r.).

Największymi zmianami w strukturze zobowiązań w 2020 r. był spadek udziału zobowiązań wobec Klientów, jak również wzrost udziału pozycji takich jak: zobowiązania podporządkowane, zobowiązania wobec banków, korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej oraz pochodne instrumenty finansowe.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
tys. zł %
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 84 675 84 675
Zobowiązania wobec banków 6 824 894 4 485 264 2 339 630 52,2%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 542 719 224 218 318 501 142,0%
Pochodne instrumenty finansowe 1 521 148 815 637 705 511 86,5%
Zobowiązania wobec klientów 90 051 004 86 134 984 3 916 020 4,5%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 318 380 2 179 052 (860 672) (39,5%)
Zobowiązania podporządkowane 4 306 539 1 882 064 2 424 475 128,8%
Zobowiązania z tyt. leasingu 968 749 602 192 366 557 60,9%
Pozostałe zobowiązania 1 269 243 1 893 414 (624 171) (33,0%)
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 38 338 (38 338) (100,0%)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 533 (8 535) (100,0%)
Rezerwy 659 410 531 061 128 349 24,2%
Zobowiązania razem 107 546 761 98 794 759 8 752 002 8,9%
Kapitał akcyjny 147 419 147 419
Kapitał zapasowy 9 110 976 9 110 976
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 208 982 1 572 757 636 225 40,5%
Kapitał z aktualizacji wyceny 255 833 125 251 130 582 104,3%
Zyski zatrzymane 307 317 202 980 104 337 51,4%
– wynik z lat ubiegłych (425 778) (411 714) (14 064) 3,4%
– wynik bieżącego okresu 733 095 614 694 118 401 19,3%
Kapitał własny razem 12 030 527 11 159 383 871 144 7,8%
Zobowiązania i kapitał własny razem 119 577 288 109 954 142 9 623 146 8,8%

W strukturze zobowiązań dominują zobowiązania wobec Klientów. Ich udział na koniec 2020 r. wyniósł 83,7% i obniżył się w porównaniu do końca 2019 r. o 3,5 p.p. W ujęciu wartościowym wolumen tych zobowiązań zwiększył się o 3 916 020 tys. zł, tj. o 4,5% w porównaniu do grudnia 2019 r. i wyniósł 90 051 004 tys. zł. Wzrost ten miał miejsce pomimo obniżenia stóp procentowych NBP niemal do zera, skutkującego obniżeniem oprocentowania depozytów bankowych.

Spadek udziału w sumie zobowiązań o 1,0 p.p. do poziomu 1,2% odnotowały również zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Ich wartość wyniosła 1 318 380 tys. zł i była o 860 672 tys. zł niższa w porównaniu do końca 2019 r. (o 39,5%), w rezultacie rozpoczęcia amortyzacji transakcji sekuratyzacyjnej od stycznia 2020 r.

W porównaniu do końca 2019 r. największy wzrost udziału w sumie zobowiązań odnotowano w przypadku zobowiązań podporządkowanych (+2,1 p.p., do poziomu 4%). Na koniec 2020 r. wyniosły one 4 306 539 tys. zł (wzrost o 2 424 475 tys. zł, tj. o 128,8% przede wszystkim w efekcie zawartej 7 grudnia 2020 r. z BNP Paribas S.A. umowy nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 2 300 000 tys. zł.

Kapitały własne według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 12 030 527 tys. zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2019 r. o 7,8% tj. o 871 144 tys. zł. Udział kapitału własnego razem w sumie zobowiązań i kapitału własnego Grupy wyniósł na koniec 2020 r. 10,1% (wobec 10,1% na koniec ubiegłego roku).

Zobowiązania wobec Klientów

Na koniec 2020 r. zobowiązania wobec Klientów wynosiły 90 051 004 tys. zł i były wyższe o 3 916 020 tys. zł, tj. o 4,5% w porównaniu do końca 2019 r., pomimo istotnego spadku oprocentowań depozytów bankowych w rezultacie obniżek stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru.

W układzie podmiotowym wzrost dotyczył przede wszystkim zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2020 r.: 43 677 506 tys. zł), których wolumen zwiększył się o 3 338 720 tys. zł, tj. o 8,3% w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. (w tym głównie w depozytach bieżących, wzrost o 10 982 354 tys. zł, tj. o 37,6%, przy spadku depozytów terminowych). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wzrósł do 48,5% wobec 46,8% na koniec grudnia 2019 r.

Przyrost wolumenów został również odnotowany w przypadku depozytów Klientów indywidualnych, których stan na koniec 2020 r. wynosił 43 578 829 tys. zł i był o 1 228 371 tys. zł, tj. o 2,9% wyższy w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. Jednocześnie udział depozytów Klientów indywidualnych w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem obniżył się do poziomu 48,4% wobec 49,2% na koniec 2019 r.

Spadek został odnotowany w przypadku depozytów niebankowych podmiotów finansowych (na koniec 2020 r. wyniosły one 1 528 698 tys. zł, tj. o 915 094 tys. zł, czyli 37,4% mniej niż na koniec 2019 r.).

Wolumen depozytów instytucji sektora budżetowego wzrósł o 264 023 tys. zł (tj. o 26,4%, do poziomu 1 265 971 tys. zł na koniec 2020 r.).

Zobowiązania wobec Klientów – struktura podmiotowa na 31.12.2020 r.

Zobowiązania wobec Klientów – struktura podmiotowa na 31.12.2019 r.

Udział rachunków bieżących w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wyniósł na koniec 2020 r. 87,2%, odnotowując wzrost o 20,2 p.p. w porównaniu do końca 2019 r. Środki zdeponowane na rachunkach bieżących wyniosły 78 495 305 tys. zł i zwiększyły się o 20 816 888 tys. zł, tj. o 36,1%. Wzrost ten dotyczył wszystkich grup Klientów: podmiotów gospodarczych (+10 982 354 tys. zł, tj. o 37,6%), Klientów indywidualnych (+8 551 216 tys. zł, tj. o 31,4%), niebankowych podmiotów gospodarczych (+959 776 tys. zł, tj. o 255,8%) oraz instytucji sektora budżetowego (+323 542 tys. zł, tj. o 41,1%).

Udział depozytów terminowych w strukturze zobowiązań wobec Klientów w analizowanym okresie wyniósł 11,5% i spadł o 20,2 p.p. w porównaniu do końca 2019 r. Wartościowo lokaty terminowe spadły o 16 987 688 tys. zł, tj. o 62,1% w porównaniu do grudnia 2019 r. i osiągnęły poziom 10 384 101 tys. zł. Spadek ten dotyczył przede wszystkim podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych (odpowiednio o: 7 613 148 tys. zł oraz 7 426 320 tys. zł).

Udział innych zobowiązań w strukturze zobowiązań wobec Klientów wyniósł 1,3% (bez zmian w porównaniu do grudnia 2019 r.). Ich wolumen wyniósł 1 171 598 tys. zł.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
tys. zł udział % tys. zł udział %
Rachunki bieżące 78 495 305 87,2% 57 678 417 67,0%
Depozyty terminowe 10 384 101 11,5% 27 371 789 31,8%
Inne zobowiązania 1 171 598 1,3% 1 084 778 1,3%
Zobowiązania wobec klientów 90 051 004 100,0% 86 134 984 100,0%

Strukturę terytorialną zobowiązań wobec Klientów Banku na koniec 2020 r. według głównych regionów, w ujęciu zarządczym, przedstawiono poniżej.

udział w % 31.12.2020
Warszawa 28,4%
Poznań 15,9%
Katowice 13,4%
Lublin 13,4%
Gdańsk 12,9%
Kraków 9,4%
Pozostałe 6,6%

Kapitał własny

Według stanu na koniec 2020 r. kapitał własny Grupy wyniósł 12 030 527 tys. zł i był o 871 144 tys. zł, tj. o 7,8% wyższy niż na koniec 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. cały zysk Banku za rok 2019, w kwocie 628 696 tys. zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy. Dodatkowo na wzrost wartości kapitału własnego wpłynęła poprawa kapitału z aktualizacji wyceny (o 130 582 tys. zł w porównaniu do końca 2019 r.).

Zobowiązania warunkowe

Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana r/r
tys. zł %
Udzielone zobowiązania warunkowe 38 053 674 31 087 503 6 966 171 22,4%
zobowiązania dotyczące finansowania 30 220 021 24 293 205 5 926 816 24,4%
zobowiązania gwarancyjne 7 833 653 6 794 298 1 039 355 15,3%
Otrzymane zobowiązania warunkowe 21 911 007 21 443 112 467 895 2,2%
zobowiązania o charakterze finansowym 13 037 589 12 127 379 910 210 7,5%
zobowiązania o charakterze gwarancyjnym 8 873 418 9 315 733 (442 315) (4,7%)

Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 15 903 598 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 14 049 630 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 18 515 956 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania