Raport Zintegrowany 2020

List CFO

GRI:
  • 102-14
  • 102-15

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy kolejny zintegrowany raport roczny BNP Paribas Bank Polska S.A. w wersji cyfrowej.

Transparentna i rzetelna komunikacja z otoczeniem jest dla nas jako spółki giełdowej strategicznym elementem. Raportowanie postrzegamy nie tylko jako przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa czy standardami rachunkowości, ale prezentowanie kompleksowego i spójnego obrazu działalności i wyników Banku. Obok danych finansowych i biznesowych rosnące znaczenie zyskują aspekty niefinansowe, które w coraz większym stopniu uwzględniamy w materiałach dla uczestników rynku kapitałowego.

Raport zintegrowany za 2020 rok przedstawia, w jaki sposób poradziliśmy sobie w nieprzewidywalnym i zmieniającym się otoczeniu oraz jaki wpływ miało to na nasze wyniki, działalność biznesową, czy kierunki strategiczne. Solidne fundamenty, które zbudowaliśmy po zakończonej w 2019 roku integracji, pozwoliły nam na sprawną adaptację do nowych okoliczności, zachowanie pełnej zdolności operacyjnej i utrzymanie zdolności do generowania satysfakcjonujących wyników finansowych.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku w 2020 roku wyniósł 733 mln zł, co jest najlepszym rocznym wynikiem w historii pomimo wpływu pandemii i zwiększonego ryzyka związanego z kredytami frankowymi. Pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu, odnotowaliśmy wzrost wyniku z działalności Grupy, a dzięki konsekwentnej kontroli kosztów poprawiliśmy efektywność wyrażoną relacją kosztów do dochodów do 53%.

Trendy po stronie bilansu były zbieżne z zachowaniem całego sektora bankowego. Na dalszą poprawę sytuacji płynnościowej Banku miał wpływ istotny przyrost zobowiązań wobec Klientów (o 4,5% r/r) oraz, z drugiej strony, niższa dynamika wolumenów kredytowych brutto (+2,4% r/r), przy czym kredyty udzielone Klientom indywidualnym wzrosły o 12,7% r/r, a wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 4,2% r/r. Poprawiliśmy też naszą pozycję kapitałową – współczynnik kapitału Tier I Grupy na koniec 2020 roku wyniósł 13,55%, tj. był wyższy od minimum regulacyjnego o 4,8 p.p.

Wyniki, które osiągnęliśmy w pełnym wyzwań 2020 roku, pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze w transformacji i realizacji strategii BNP Paribas Bank Polska, a dalsza adaptacja modelu biznesowego i zrównoważony rozwój pozostają naszymi priorytetami w 2021 roku.

Z poważaniem

Jean-Charles Aranda
Wiceprezes Zarządu
BNP Paribas Bank Polska S.A., CFO

Wyniki wyszukiwania