Raport Zintegrowany 2020

BNP Paribas Solutions Spółka z o.o.

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. („Spółka”) działa od 9 lipca 2014 r. (data wpisu do KRS). Częścią Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. stała się w wyniku podziału przez wydzielenie i przejęcia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31 października 2018 r.

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. do końca listopada 2020 r. posiadała status Krajowej Instytucji Płatniczej (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 września 2015 r.), który uprawniał do prowadzenia rejestrów płatniczych oraz przeprowadzania przez Klientów transferów międzybankowych. 1 grudnia 2020 r. Spółka zrezygnowała ze statusu Krajowej Instytucja Płatniczej w związku z zamknięciem i zakończeniem działalności platformy wymiany walut i szybkich przelewów – Rkantor.com.

Działalność Spółki obecnie koncentruje się wyłącznie na świadczeniu usług związanych z rozwojem oprogramowania oraz doradztwem w zakresie informatyki, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hosting). Spółka, jako ważna część ekosystemu innowacji BNP Paribas Bank Polska, realizuje szereg projektów z zakresu open bankingu. Jako przykłady aktualnie prowadzonych projektów można wymienić:

  • rozwój API zgodnego z wymaganiami PSD2,
  • budowanie aplikacji CRM oraz aplikacji do obsługi kredytów konsorcjalnych (LEAF),
  • rozwijanie internetowej platformy transakcyjnej do wymiany walut (Nowa FX Pl@net).

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki w czerwcu 2020 r. został podwyższony o 1,5 mln zł poprzez utworzenie 3 000 nowych udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4,05 mln zł i dzieli się na 8 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, od dnia 12 marca 2020 r., Spółka działa w trybie pracy zdalnej. Sytuacja ta nie ma żadnego istotnego wpływu na jakość świadczonych usług ani na wynik finansowy Spółki.

Na skutek rozpoznania kosztów poniesionych w związku zamknięciem platformy FX www.Rkantor.com Spółka w 2020 r. odnotowała stratę finansową netto.

Strata netto za rok 2020 spowodowała ujemną wartość kapitałów własnych. W obecnej sytuacji Grupa nie zamierza dokapitalizować Spółki w związku z oczekiwaną poprawą rentowności i sytuacji kapitałowej Spółki.

Od dnia 1 grudnia 2020 r. Spółka przestała być Krajową Instytucją Płatniczą i tym samym nie podlega regulacjom ostrożnościowym w zakresie norm kapitałowych KNF.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Suma bilansowa 4 316 74 419 76 442
Inwestycje krótkoterminowe 1 339 69 701 74 211
Kapitał własny (1 236) 2 989 3 638
w tym: wynik finansowy netto (5 725) (660) (772)

Wyniki wyszukiwania