Raport Zintegrowany 2020

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company („SPV”, „Spółka”) z siedzibą w Irlandii, 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin jest spółką celową, z którą Bank przeprowadził w grudniu 2017 r. transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego.

Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce ani nie jest z nią powiązana organizacyjnie. Przedmiot działalności Spółki jest ograniczony w sposób opisany w art. 92a ust. 4 ustawy Prawo Bankowe. Wyłączną działalnością tego podmiotu jest nabywanie wierzytelności i emitowanie papierów wartościowych.

Zgodnie z umowami zawartymi 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), Bank przeniósł na SPV wierzytelności z portfela kredytów i pożyczek gotówkowych oraz kredytów samochodowych udzielonych w walucie polskiej. Następnie SPV wyemitowała papiery wartościowe oraz zaciągnęła pożyczkę zabezpieczoną ww. wierzytelnościami. Od stycznia 2020 r. transakcja podlega amortyzacji.

SPV podlega konsolidacji na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania