Raport Zintegrowany 2020

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Segmentacja

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w 2020 r. obsługiwał trzy główne podsegmenty Klientów:

prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec Klienta nie większym niż 12 mln zł. Do tego segmentu zaliczamy także grupy producentów rolnych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych niezależnie od skali obrotów i zaangażowania kredytowego;

podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec Klienta nie większym niż 12 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł,

(tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto za poprzedni rok obrotowy mieszczących się w przedziale od 0 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym nie przekraczającym 25 mln zł, a także rolników indywidualnych jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 25 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego.

Kanały dystrybucji

W ramach sieci sprzedaży w Obszarze Bankowości MŚP w 2020 r. funkcjonowało 8 Regionów Bankowości MŚP skupiających 50 Centrów Biznesowych MŚP zlokalizowanych na 37 rynkach lokalnych o największym potencjale.

Model obsługi Klientów MŚP w Banku jest modelem relacyjnym. Jego istotą jest indywidualna obsługa doradcy, który odpowiedzialny jest za całość relacji Klienta z bankiem. Ponadto, aby w pełni sprostać potrzebom Klientów, do obsługi przedsiębiorstw MŚP dedykowane są zespoły specjalistów oferujące wysoki standard obsługi sprzedaży i doradztwa produktowego, opartego na wiedzy i doświadczeniu z zakresu cash management, treasury, leasingu, faktoringu oraz finansowania handlu.

Klienci MŚP mogą korzystać z bieżącej obsługi operacyjnej w sieci oddziałów detalicznych, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oferowanych przez Bank, a także mogą liczyć na telefoniczne wsparcie operacyjno-informacyjne ze strony dedykowanej do tego celu Strefy Obsługi Biznesu.

FILAR STRATEGICZNY GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
WZROST
 • Wzrost wyniku brutto r/r obszaru Bankowości MŚP dzięki utrzymaniu dobrej jakości portfela kredytowego i związanymi z tym niskimi kosztami ryzyka a także dzięki niższym ogólnym kosztom działania
 • Pozytywna dynamika r/r przychodów cash management i transakcji wymiany walut
PROSTOTA
 • Normalna działalność biznesowa i operacyjna z szerokim wykorzystaniem bezpiecznej formuły pracy zdalnej, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oraz narzędzi zdalnej obsługi klientów
 • Przejrzysta oferta pakietów produktowych dla klientów MŚP
JAKOŚĆ
 • Dalsze udoskonalanie procesów obsługi klientów MŚP w Customer Service: obsługa w Strefie Obsługi Biznesu – dedykowani, profesjonalni doradcy, szeroki zakres wsparcia i obsługi posprzedażowej klientów, szeroki zakres szkoleń, system motywacyjny oparty m.in. na kryterium jakości obsługi klientów
 • W 2020 r. zostało obsłużonych ponad 113 tys. zleceń od klientów MŚP
 • Zespoły Customer Service w 100% przystosowane do pracy zdalnej
 • Procedury i procesy pozwalające na efektywną zdalną obsługę klientów w nowej rzeczywistości COVID-19
DIGITALIZACJA
 • Nowa wersja aplikacji mobilnej GOmobile Biznes.
 • Kolejny duży krok w rozwoju bankowości internetowej BiznesPl@net, w tym:
  • udostępnienie pierwszej odsłony nowej bankowości internetowej dla klientów MŚP i Bankowości Korporacyjnej: aplikacja dostosowująca się do różnych rozdzielczości (RWD), moduł kredytowy, MVP dla strefy Self Service, moduł autoryzacyjny dla wniosków i umów, moduł Masscollect, zbudowane przy współpracy z naszymi Klientami w nowym UX/UI oraz w otwartej architekturze opartej na mikroservice’ach
  • udostępnienie nowej metody autoryzacji/uwierzytelniania – tokena mobilnego udostępnionego z poziomu aplikacji GOmobile Biznes.
 • Wdrożenie w pełni zdalnego procesu onboardingu klientów opartego na podpisie elektronicznym, bez konieczności wizyty w Banku oraz korzystania z dokumentów w wersji papierowej
 • Wprowadzenie możliwości podpisywania większości dokumentów w ramach obsługi posprzedażowej podpisem elektronicznym
 • Dalsza automatyzacja procesów posprzedażowych, w tym automatyzacja naliczania i pobierania kluczowych opłat

Oferta produktowa

Bank posiada bogatą ofertę produktową skierowaną do Klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, charakteryzującą się dużą elastycznością, co pozwala na dopasowanie wielu parametrów do indywidualnych potrzeb Klienta.

W ofercie Banku dedykowanej dla segmentu MŚP znajdują się produkty takie jak:

w ramach posiadanego rachunku lub pakietu w tym: transakcje bezgotówkowe krajowe i zagraniczne, transakcje gotówkowe, także w obrocie zamkniętym, transakcje gotówkowe – wpłaty i wypłaty w oddziałach Banku, wpłaty na Poczcie Polskiej, wpłaty i wypłaty w liczarniach oraz wpłatomatach, przelewy krajowe w tym przelewy w systemie Elixir, Sorbnet oraz Express Elixir, przelewy zagraniczne w tym przelewy SEPA, SEPA D0, TARGET, karty debetowe (PLN, EUR, multiwalutowa), kredytowe, charge, identyfikacja płatności przychodzących, automatyczne transfery środków pomiędzy różnymi rachunkami, pakiety produktowe – Profit Box, Turbo Box, FX Box, Multi Box oraz Agro Box,

BiznesPl@net, GOmobile Biznes, FX Pl@net, BNP Paribas Connect Host to Host – integracja systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości internetowej,

umożliwiające lokowanie wolnych środków (np. lokaty standardowe, lokaty negocjowane o indywidualnie ustalanym z Klientem terminie i oprocentowaniu, lokaty zakładane za pośrednictwem bankowości internetowej, jak również rachunki lokacyjne pozwalające elastycznie zarządzać nadwyżkami pieniężnymi),

przeznaczone na finansowanie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, jak i na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, a także na refinansowanie poniesionych już nakładów, czy też kredytów zaciągniętych w innych bankach (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne, kredyty inwestycyjne),

akredytywy dokumentowe eksportowe i importowe, inkasa dokumentowe eksportowe i importowe, dyskonto akredytywy, a także wystawianie gwarancji własnych oraz obsługa gwarancji obcych. W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne,

umożliwiające zarządzanie ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz zmiany cen towarów (np. FX SPOT, FX Forward, opcje walutowe, IRS, opcje na stopę procentową, swapy towarowe, opcje towarowe),

dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności oferowane we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.,

w tym m.in. leasing maszyn i urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, nieruchomości oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions Sp. z o.o.

Rozwój działalności linii biznesowej w 2020 r.

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczął rok 2020 z w pełni zintegrowanymi zespołami i systemami po migracji Klientów na docelowe systemy, z planem dynamicznego rozwoju skali działalności biznesowej. Realizując ten cel obszar MŚP w I kwartale 2020 r. koncentrował się głównie na pozyskiwaniu nowych Klientów i zwiększaniu akcji kredytowej.

Sytuacja zmieniła się w połowie marca 2020 r., kiedy to w związku z wybuchem pandemii COVID-19 wprowadzone zostały liczne ograniczenia w tym czasowy lockdown i zamrożenie gospodarki, co spowodowało konieczność zmiany priorytetów i działania w zupełnie innych niż dotychczas warunkach.

Dostosowując się do nowej rzeczywistości obszar bankowości MŚP w 2020 r. skupił się na 3 najważniejszych elementach:

Zespoły sprzedażowe zostały przystosowane do warunków pracy w trakcie epidemii, wprowadzono m.in. pracę w split-teamach oraz pracę zdalną, wdrożono zdalne podpisywanie umów z Klientem z wykorzystanie funkcjonalności podpisu kwalifikowanego i elektronicznego (Autenti).

 • uruchomienie nowego procesu on-boardingu Klientów – nowe narzędzie zapewniające cyfrowy proces otwarcia kartoteki nowego Klienta, jego rachunków oraz produktów powiązanych, w sposób w pełni bezpieczny oraz zintegrowany,
 • rozwój e-wniosku kredytowego,
 • polityka blisko Klienta – stosowanie alternatywnych kanałów kontaktów (telefon, email, komunikatory elektroniczne (skype, webex)),
 • dalszy rozwój funkcjonalności bankowości elektronicznej BiznesPl@net w tym: m.in. umożliwienie samodzielnego tworzenia użytkowników i zarządzania ich uprawnieniami w systemie przez wszystkich Klientów korzystających z rozwiązań Biznes Pl@net w ramach modułu zarządzania użytkownikami, uruchomienie modułu wniosków produktowych i dyspozycji posprzedażowych, cyfrowego podpisywania umów,
 • zapewnienie pełnej dostępności dla Klientów w Strefie Obsługi Biznesu w związku ze zwiększoną aktywnością Klientów w tym kanale.
 • zaangażowanie w rządowe programy pomocowe skierowane do polskich przedsiębiorstw – (i) Tarcza PFR, z której za pośrednictwem Banku skorzystało 4,7 tyś. Klientów MŚP otrzymując subwencję w łącznej kwocie prawie 2,4 mld zł; (ii) udostępnienie gwarancji de minimis BGK umożliwiającej zabezpieczenie kredytu do 80%, z której skorzystało 0,5 tys. Klientów w łącznej kwocie 766 mln zł.

Począwszy od III kwartału 2020 r. wraz z odmrożeniem gospodarki Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw skoncentrował się na powrocie do działalności biznesowej poprzez:

 • koncentrację na akwizycji nowych wolumenów kredytowych w oparciu o potencjał zidentyfikowany w II kwartale,
 • poprawę współpracy i transakcyjności w szczególności z Klientami o niższym poziomie aktywności poprzez koncentrację na cross-sellu w zakresie cash managementu i transakcji wymiany walut,
 • dostosowanie polityki cenowej w obszarze kredytów i cash managementu do nowych warunków makroekonomicznych,
 • wzrost poziomu depozytów i osadów na rachunkach z jednoczesnymi działaniami nakierowanymi na optymalizację marży Banku.

Efektem tych działań była poprawa wyników sprzedażowych w III kwartale: akwizycja nowych Klientów wróciła do poziomu sprzed pandemii, a sprzedaż nowych kredytów była o 15% wyższa niż w I kwartale 2020 r. Również w IV kwartale, mimo skokowego wzrostu rozprzestrzeniania się wirusa w drugiej fali Covid-19 oraz przy utrzymującej się niepewności rynkowej obszar MŚP utrzymał pozytywne trendy w pozyskiwaniu nowego biznesu. Podsumowując 2020 r. spowolnienie gospodarcze i trudne warunki pandemii nie pozwoliły na zrealizowanie wolumenów nowej sprzedaży na poziomach porównywalnych z poprzednim rokiem: w całym 2020 r. akwizycja nowych Klientów MŚP wyniosłą 1,4 tys. firm, co oznacza spadek w porównaniu do ubiegłego roku o około 30%, natomiast sprzedaż nowych kredytów w wysokości 2,5 mld zł była o 49% niższa w porównaniu do 2019 r.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2020 r. Bank na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości MŚP:

 • wystawił 752 gwarancje bankowe na łączną kwotę 139,8 mln zł,
 • otworzył 129 akredytyw importowych na łączną kwotę 27,7 mln zł oraz obsłużył 170 akredytyw eksportowych o łącznej wartości 110,8 mln zł wystawionych przez banki trzecie na rzecz tych Klientów.

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. depozyty Klientów Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 12 284 023 tys. zł i były o 1 828 635 tys. zł, tj. o 17% wyższe niż na koniec 2019 r. Największą zmianą w strukturze portfela w porównaniu do końca 2019 r. był wzrost udziału rachunków bieżących (o 21 p.p., do 94%) przy jednoczesnym spadku udziału lokat overnight (o 9 p.p., do 0,4%) depozytów terminowych (o 8 p.p., do 5%) oraz rachunków oszczędnościowych (o 3 p.p., do 0,7%).

Depozyty i Kredyty Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana r/r
tys. zł %
Rachunki bieżące 11 579 704 7 696 177 3 883 527 50%
Rachunki oszczędnościowe 88 948 438 094 (349 146) (80%)
Depozyty terminowe 569 106 1 308 463 (739 357) (57%)
Lokaty overnight 46 266 1 012 655 (966 389) (95%)
Rachunki i depozyty 12 284 023 10 455 388 1 828 635 17%
Kredyty inwestycyjne 4 597 869 5 198 315 (600 446) (12%)
Kredyty w rachunku bieżącym 1 713 592 2 608 743 (895 151) (34%)
Należności leasingowe 607 948 606 050 1 898 0%
Faktoring 841 1 095 (254) (23%)
Inne kredyty 1 338 1 561 (223) (14%)
Kredyty i pożyczki (netto) 6 921 588 8 415 764 (1 494 176) (18%)
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2019 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2020 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

 

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2020 r. 6 921 588 tys. zł, tj. o 1 494 176 tys. zł (18%) poniżej stanu na koniec 2019 r. Największy wartościowo spadek dotyczył kredytów w rachunku bieżącym.

Wynik brutto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Segment Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2020 r. wypracował zysk brutto w wysokości 106 012 tys. zł (wobec 83 511 tys. zł w 2019 r., wzrost o 27% r/r).

Na poprawę wyniku wpłynęły głównie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego koszty ryzyka.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2020 r. wyniósł 444 085 tys. zł i był niższy o 8% w porównaniu do 2019 r. Wynik ten stanowi 9,4% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie.

Wynik brutto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*

w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
zmiana r/r
tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 264 110 303 549 (39 439) (13%)
Wynik z tytułu prowizji 112 460 121 395 (8 935) (7%)
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 67 515 60 308 7 206 12%
Wynik z działalności bankowej 444 085 485 252 (41 167) (8%)
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (15 875) (75 005) 59 130 (79%)
Koszty działania i amortyzacja (136 130) (149 695) 13 564 (9%)
Alokacja kosztów (150 494) (141 920) (8 574) 6%
Wynik na dział. operacyjnej 141 586 118 633 22 953 19%
Podatek od inst. finansowych (35 574) (35 122) (452) 1%
Wynik brutto segmentu 106 012 83 511 22 501 27%
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.

Wyniki wyszukiwania