Raport Zintegrowany 2020

BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. („Spółka”) we współpracy z Bankiem oferuje Klientom z segmentów mikroprzedsiębiorstw, Personal Finance, MŚP i Klientów korporacyjnych pełny wachlarz produktów leasingowych. Od 2018 r., na podstawie decyzji Zarządu Banku, Spółka przejęła rolę jedynego podmiotu w Grupie Banku, który świadczy usługi leasingu dla Klientów ww. segmentów, co roku dynamicznie zwiększając skalę prowadzonej działalności.

Wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki miał początkowo znaczenie przede wszystkim organizacyjne, gdyż kierownictwo Spółki zostało zmuszone do podjęcia szybkich działań zaradczych związanych z ograniczeniem przemieszczania się pracowników oraz ogólnym nakazem pozostania w domach. Wszystkie procesy zostały ustabilizowane w nowym trybie pracy, bez negatywnego wpływu na operacyjną ciągłość działania.

Wydarzenia związane z epidemią COVID-19 znalazły jednak negatywne odzwierciedlenie w dynamice nowej sprzedaży w 2020 r. Podobnie jak to miało miejsce w całej branży leasingu, problem dotknął Spółkę w największym stopniu w II kwartale 2020 r. Od III kwartału sytuacja bardzo szybko zaczęła się poprawiać i ostatecznie w II półroczu zrealizowane wyniki nowej sprzedaży nieznacznie różniły się już od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Podsumowując cały rok 2020, Spółka zawarła prawie 15,5 tys. nowych umów na kwotę 1 975 034 tys. zł, co stanowiło spadek o 15% w porównaniu do 2019 r.

W okresie zamrożenia gospodarki (marzec-maj) do oferty dla obecnych Klientów wprowadzono możliwość prolongowania rat na okres do 6 miesięcy. Spółka wspólnie z Bankiem zastosowała w tym zakresie wytyczne EBA. Wpływ ekspozycji z zastosowaną prolongatą spłaty rat w kulminacyjnym momencie (czerwiec 2020) sięgnął maksymalnie 16% bilansowej wartości portfela. Do dnia 31 grudnia 2020 r., wszystkie prolongaty uległy zakończeniu, a negatywne skutki w zakresie trudności w spłacie zobowiązań wśród Klientów, którzy skorzystali z tego rozwiązania, są bardzo ograniczone.

Mimo sytuacji związanej z pandemią wartość aktywów Spółki na koniec 2020 r. wzrosła o 17% w porównaniu do 2019 r.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.

tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Suma bilansowa 4 028 835 3 439 131 2 413 330
Inwestycje długoterminowe* 3 610 100 3 139 626 1 833 087
Kapitał własny 1 459 (2 752) 7 244
w tym: wynik finansowy netto 4 211 (9 996) (14 490)
* należności z tytułu udzielonego finansowania

 

Pomimo niższej niż planowana wartości nowo zawartych umów, przy rosnącej wciąż skali portfela rosła również skala przychodów realizowanych w 2020 r. Wartość przychodów wzrosła o 19,2% r/r i sięgnęła w tym okresie rekordowego w historii Spółki poziomu 69 040 tys. zł.

Spółka wykazuje również lepsze parametry efektywności kosztowej dzięki efektowi skali jaki realizuje.

W kontekście sytuacji związanej z pandemią COVID-19 jednym z najistotniejszych czynników ryzyka był stopień wywiązywania się Klientów z terminowości spłaty ich zobowiązań wobec Spółki. W wyniku podjętych działań, takich jak wspomniane wcześniej prolongowanie spłaty rat, czy zintensyfikowanie działań monitoringu spłat i windykacyjnych udało się Spółce wręcz poprawić jakość portfela w porównaniu do 2019 r., ograniczając wpływ pandemii na koszty ryzyka kredytowego.

W 2020 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 4 211 tys. zł, przywracając w ten sposób dodatnie saldo kapitałów własnych.

Wyniki wyszukiwania