Raport Zintegrowany 2020

Sprawozdanie z  całkowitych dochodów

Całkowite dochody Grupy Kapitałowej w 2020 r. wyniosły 863 677 tys. zł i były o 264 911 tys. zł (tj. o 44,2%) wyższe niż w 2019 r.

Na odnotowany wzrost wpłynęła przede wszystkim poprawa o 182 153 tys. zł wyceny aktywów finansowych (pozytywny wpływ na całkowite dochody 2020 r. w wysokości 163 408 tys. zł, w porównaniu do negatywnego wpływu w kwocie 18 745 tys. zł w 2019 r.). Pozytywny wpływ miał również wzrost zysku netto r/r o 118 401 tys. zł (tj. o 19,3%).

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
zmiana r/r
tys. zł %
Zysk (strata) netto 733 095 614 694 118 401 19,3%
Inne całkowite dochody
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków 132 361 (15 183) 147 544 (971,8%)
Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 163 408 (18 745) 182 153 (971,7%)
Podatek odroczony (31 047) 3 562 (34 609) (971,6%)
Pozycje, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (1 779) (745) (1 034) 138,8%
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (2 196) (924) (1 272) 137,7%
Podatek odroczony 417 179 238 133,1%
Inne całkowite dochody netto 130 582 (15 928) 146 510 (919,8%)
Całkowite dochody ogółem 863 677 598 766 264 911 44,2%

Wyniki wyszukiwania