Raport Zintegrowany 2020

Obszar Bankowości Korporacyjnej

Segmentacja

Obszar Bankowości Korporacyjnej w 2020 r. kierował swoją ofertę usług finansowych do dużych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego o rocznych obrotach równych lub większych niż 40 mln zł lub do przedsiębiorstw, w przypadku których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta jest większe lub równe 12 mln zł, a także do podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej dzielą się na 4 podstawowe grupy:

 • polskie korporacje o rocznych przychodach ze sprzedaży pomiędzy 40 a 600 mln zł (lub pomiędzy 60 a 600 mln zł w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie) lub o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 12 mln zł (lub 25 mln zł dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie);
 • Klienci międzynarodowi (spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych);
 • duże polskie korporacje (o rocznych obrotach powyżej 600 mln zł, notowane na giełdzie oraz z potencjałem w zakresie usług bankowości inwestycyjnej);
 • podmioty sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

W ramach powyższych grup funkcjonują podsegmenty Klientów z obszaru Agro i non-Agro.

Kanały dystrybucji

Obszar Bankowości Korporacyjnej prowadzi działalność w oparciu o stabilne relacje z Klientami, a szczególny nacisk położony jest na wysoki standard i jakość świadczonych usług, wyspecjalizowane kompetencje pracowników sieci sprzedaży oraz specjalistów produktowych.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej w 2020 r. tworzyło 9 Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w Warszawie (dwa), Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. W ramach Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej funkcjonuje 25 Centrów Bankowości Korporacyjnej rozmieszczonych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce, zapewniając w ten sposób szeroki zasięg geograficzny i sektorowy. W ramach tych placówek doradcy Klienta obsługują Klientów korporacyjnych lokalnie. Obsługa posprzedażowa Klientów segmentu Bankowości Korporacyjnej prowadzona jest również za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Biznesu i w systemach bankowości internetowej i mobilnej.

FILAR STRATEGICZNY GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
WZROST
 • Wzrost całkowitych przychodów r/r pomimo bezprecedensowego zamrożenia gospodarki w 2020 r. związanego z pandemią COVID-19
 • Bardzo dobry wynik brutto
 • Wzrost przychodów r/r z cash management w tym w szczególności przychodów prowizyjnych
 • Rozwój działalności w obszarze finansowania i obsługi transakcji handlowych: wzrost wolumenów gwarancji i akredytyw r/r, wzrost przychodów Banku z tej grupy produktowej
PROSTOTA
 • Działalność biznesowa i operacyjna z szerokim wykorzystaniem bezpiecznej formuły pracy zdalnej, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oraz narzędzi zdalnej obsługi Klientów
JAKOŚĆ
 • Relacyjny model współpracy z Klientami – Doradcy oraz Specjaliści Produktowi dostępni lokalnie
 • Dalsze udoskonalanie procesów obsługi Klientów w dedykowanej jednostce Centrum Obsługi Biznesu (centralne Customer Service) – szeroki zakres wsparcia i obsługi posprzedażowej Klientów, system motywacyjny oparty m.in. na kryterium jakości obsługi Klientów, rozwój narzędzi wspierających obsługę Klientów
 • Zespoły Customer Service w 100% przystosowane do pracy zdalnej
 • Procedury i procesy pozwalające na efektywną zdalną obsługę Klientów w nowej rzeczywistości COVID-19
 • Dalszy rozwój Trade Finance Business Desk – dedykowanego zespołu do bieżącej obsługi transakcji trade finance
DIGITALIZACJA
 • Rozwój bankowości internetowej Biznes Pl@net, w tym:
  • udostępnienie pierwszej odsłony nowej bankowości internetowej dla Klientów MŚP i Bankowości Korporacyjnej: aplikacja dostosowująca się do różnych rozdzielczości (RWD), moduł kredytowy, MVP dla strefy Self Service, moduł autoryzacyjny dla wniosków i umów, moduł Masscollect, zbudowane przy współpracy z naszymi Klientami w nowym UX/UI oraz w otwartej architekturze opartej na mikroservice’ach
  • udostępnienie nowej metody autoryzacji / uwierzytelniania – tokena mobilnego udostępnionego z poziomu aplikacji GOmobile Biznes
 • Dalsza digitalizacja procesów w obszarze obsługi transakcji handlowych – wdrożenie generatora treści gwarancji
 • Wdrożenie w pełni zdalnego procesu onboardingu Klientów opartego na elektronicznej wymianie dokumentów oraz podpisie elektronicznym, bez konieczności wizyty Klienta w Banku oraz korzystania z dokumentów w wersji papierowej. W II połowie 2020 r. włączenie do tego procesu Klientów będących nierezydentami lub polskimi rezydentami reprezentowanymi przez obcokrajowców.
 • Umożliwienie podpisywania większości dokumentów podpisem elektronicznym

Oferta produktowa

Bank zapewnia Klientom korporacyjnym szereg produktów w obszarze finansowania i bankowości transakcyjnej, korzystając z eksperckiego wsparcia grupy BNP Paribas.

Podstawowa oferta korporacyjna Banku obejmuje:

rachunki bieżące, płacowe, powiernicze, zastrzeżone, zarządzanie gotówką (wpłaty i wypłaty w formie zamkniętej), płatności (krajowe, zagraniczne, masowe), Cash Pool, konsolidacja sald, karty: debetowe, charge, kredytowe, mikrowpłatomaty;

rachunek lokacyjny, progresywny, lokaty terminowe w tym również negocjowane;

działalności bieżącej (kredyty obrotowe, wielocelowa linia kredytowa), finansowanie inwestycji (kredyty inwestycyjne, kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredyty inwestycyjne Zielona Energia), finansowanie dla firm sektora agro (w tym m.in. kredyty skupowe, kredyty preferencyjne);

gwarancje bankowe, e-gwarancje, akredytywy dokumentowe, inkaso dokumentowe, finansowanie eksportu; akredytywy dokumentowe eksportowe i importowe, dyskonto akredytyw, finansowanie wierzytelności oraz gwarancje nostro i loro, finansowanie zwrotu podatku VAT;

BiznesPl@net, GOmobile Biznes, FX Pl@net, BNP Paribas Connect Host to Host, Connexis – globalne rozwiązanie e-banking w grupie BNP Paribas;

finansowanie przejęć, wysokich nakładów kapitałowych, strukturyzowane kredyty bilateralne lub konsorcjalne w granicach 20-200 mln zł;

biurowych, handlowych oraz magazynowych;

usługi świadczone przez specjalistów, włącznie z doradztwem w zakresie transakcji fuzji i przejęć, finansowania projektów, rynków kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych;

w tym: transakcje walutowe spot i terminowe, realizowane samodzielnie przez Klientów za pomocą elektronicznej platformy wymiany walut FX Pl@net lub za pośrednictwem dealerów Banku, transakcje zabezpieczające ryzyko zmian stóp procentowych;

pełny zakres rozwiązań faktoringowych oferowany we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.;

w tym m.in. leasing maszyn i urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, leasing nieruchomości, usługi oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions;

organizowanie emisji obligacji komunalnych, forfaiting, dedykowane rozwiązania cash management.

Rozwój działalności linii biznesowej w 2020 r.

W I kwartale 2020 r. działalność Banku w obszarze Bankowości Korporacyjnej koncentrowała się przede wszystkim na dynamicznym rozwoju biznesu. Realizowana była przyjęta strategia rozwoju zakładająca:

 • akwizycję i szybką aktywację nowych Klientów, jako podstawę do dalszego rozwoju współpracy,
 • rozwój transakcyjności Klientów i zwiększanie liczby produktów wykorzystywanych przez Klientów (cross-sell poszczególnych linii produktowych),
 • pozyskiwanie i obsługę przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową,
 • budowę pozycji czołowego banku w obsłudze handlu zagranicznego i finansowania specjalistycznego (trade finance / specialized finance, global trade solutions).

I kwartał 2020 r. w obszarze Bankowości Korporacyjnej zakończył się bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi oraz wysoką 12% dynamiką wzrostu dochodów w ujęciu r/r.

W marcu 2020 r. z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 Bank skupił się na szybkim wdrożeniu całego szereg działań mających na celu zapewnienie sprawności operacyjnej oraz bezpieczeństwa Klientów i pracowników w zaistniałem sytuacji. Działania te polegały m.in. na:

 • płynnym przejściu na pracę zdalną większości pracowników,
 • wprowadzeniu split-teams w Centrach Bankowości Korporacyjnej,
 • rozwoju strefy samoobsługowej w bankowości internetowej BiznesPl@net,
 • rozwoju kanałów zdalnych w zakresie akceptowania / podpisywania dokumentacji,
 • wsparciu Klientów poprzez częsty kontakt oraz dedykowane pogramy informacyjne online dotyczące zmian w prawie i możliwości skorzystania przez Klientów Banku z rządowych programów pomocowych.

Działalność Banku skupiła się wówczas przede wszystkim na wsparciu Klientów w ramach rządowych programów pomocowych skierowanych do polskich przedsiębiorstw:

(w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0): bezzwrotna subwencja do 75%, wartość programu 100 mld zł, możliwość składania wniosków o finansowanie przez bankowość internetową BiznesPl@net. Łącznie za pośrednictwem Banku z tej formy pomocy skorzystało ponad 900 Klientów obszaru Bankowości Korporacyjnej, którzy otrzymali subwencję w łącznej kwocie niemal 1,4 mld zł;

z którego udzielane są gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Ponadto Klientom zostały zaoferowane tzw. moratoria kredytowe – możliwość odroczenia płatności rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych od wszystkich produktów kredytowych, w tym także produktów leasingowych i faktoringowych oferowanych przez pozostałe spółki grupy BNP działające w Polsce.

W II półroczu 2020 r. aktywność Banku w obszarze Bankowości Korporacyjnej skupiała się na powrocie do nowego biznesu, w stopniu, na który pozwalały obostrzenia i zdalne warunki pracy. Działania biznesowe przyniosły bardzo dobre rezultaty sprzedażowe w zakresie nowej produkcji kredytowej, która w II półroczu 2020 r. była o 108% wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach roku. Dzięki temu w całym 2020 r. nowa sprzedaż kredytów osiągnęła poziom z roku 2019.

W ostatnim kwartale 2020 r. Bank kontynuował w cykl popularnych konferencji informacyjno-edukacyjno-biznesowych mających za zadanie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji w ekspansji zagranicznej – tzw. Program Handlu Zagranicznego (PHZ). Głównym motywem przewodnim PHZ jest dzielenie się wiedzą o rynkach zagranicznych, ich specyfice oraz wsparcie polskich przedsiębiorców i pokazywanie pozytywnych przykładów ekspansji zagranicznej na nowe rynki. Spotkania w ramach PHZ w 2020 r. dotyczyły rynku niemieckiego oraz rynków Dalekiego Wschodu, natomiast ostatnia konferencja poświęcona była rynkowi brytyjskiemu i tematowi Brexit-u. Wszystkie konferencje zostały przeprowadzone w formule webinariów i spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Klientów.

W 2020 r. kontynuowane były również działania w zakresie dalszej digitalizacji i optymalizacji procesów:

 • wprowadzono nową wersję systemu Biznes Pl@net oraz udostępniono funkcjonalności zdalnego dodawania nowych użytkowników systemu przez administratora po stronie Klienta oraz kilkanaście elektronicznych wniosków produktowych,
 • wdrożono w pełni zdalny proces onboardingu Klientów oparty na podpisie elektronicznym, który nie wymaga fizycznego spotkania z pracownikiem Banku oraz korzystania z dokumentów w wersji papierowej. Rozwiązanie to było odpowiedzią Banku na oczekiwania Klientów związane z pandemią oraz zgodne z dewizą BNP Paribas Bank Polska jako „Banku Zielonych Zmian”,
 • wprowadzono możliwość podpisywania większości dokumentów podpisem elektronicznym, w tym przy wykorzystaniu platformy Autenti,
 • sukcesywnie wdrażano automatyzację procesów posprzedażowych oraz rozwijano narzędzia wspierające pracowników.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2020 r. Bank na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości Korporacyjnej:

 • wystawił 5 839 gwarancji bankowych na łączną kwotę 3 296 mln zł,
 • otworzył 1 350 akredytyw importowych na łączną kwotę 680,2 mln zł oraz obsłużył 408 akredytyw eksportowych o łącznej wartości 685,4 mln zł wystawionych przez banki trzecie na rzecz tych Klientów.

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. depozyty Klientów Bankowości Korporacyjnej wyniosły 23 267 474 tys. zł i były o 1 809 641 tys. zł, tj. o 7% niższe niż na koniec 2019 r. W strukturze portfela zdecydowanie zwiększył się udział rachunków bieżących (o 35 p.p., do 93%), przy jednoczesnym spadku udziału depozytów terminowych (o 13 p.p., do 6%) oraz lokat overnight (o 21 p.p., do 1%) w stosunku do grudnia 2019 r.

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Korporacyjnej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2020 r. 22 122 328 tys. zł, tj. o 4% poniżej stanu na koniec 2019 r.

Depozyty i Kredyty Bankowości Korporacyjnej*

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana r/r
tys. zł %
Rachunki bieżące 21 685 411 14 708 158 6 977 253 47%
Rachunki oszczędnościowe 1 40 131 (40 130) (100%)
Depozyty terminowe 1 455 836 4 816 244 (3 360 408) (70%)
Lokaty overnight 126 226 5 512 583 (5 386 357) (98%)
Rachunki i depozyty 23 267 474 25 077 115 (1 809 641) (7%)
Kredyty inwestycyjne 13 764 266 12 512 879 1 251 386 10%
Kredyty w rachunku bieżącym 6 036 725 7 928 093 (1 891 368) (24%)
Należności leasingowe 1 985 018 2 436 026 (451 008) (19%)
Faktoring 334 945 189 394 145 551 77%
Inne kredyty 1 375 2 831 (1 456) (51%)
Kredyty i pożyczki (netto) 22 122 328 23 069 224 (946 895) (4%)
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2019 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2020 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

Wynik brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej

Segment Bankowości Korporacyjnej w 2020 r. wypracował zysk brutto w wysokości 542 411 tys. zł (wobec 587 737 tys. zł w 2019 r., spadek o 8%).

Wynik z działalności bankowej Bankowości Korporacyjnej wyniósł 1 092 555 tys. zł i był wyższy o 13 810 tys. zł, tj. o 1% w porównaniu do 2019 r. Wynik ten stanowił 23,2% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie.

Wynik brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej*

w tys. zł

12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
zmiana r/r
tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 569 678 593 204 (23 525) (4%)
Wynik z tytułu prowizji 285 997 253 248 32 749 13%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 236 879 232 292 4 587 2%
Wynik z działalności bankowej 1 092 555 1 078 744 13 810 1%
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (68 331) (51 986) (16 345) 31%
Koszty działania i amortyzacja (261 585) (271 432) 9 847 (4%)
Alokacja kosztów (124 395) (77 858) (46 537) 60%
Wynik na dział. operacyjnej 638 243 677 468 (39 225) (6%)
Podatek od inst. finansowych (95 832) (89 731) (6 101) 7%
Wynik brutto segmentu 542 411 587 737 (45 326) (8%)
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.

Wyniki wyszukiwania