Raport Zintegrowany 2020

Zarządzanie kwestiami ESG

Obecnie obowiązującą Strategią funkcjonowania BNP Paribas Bank Polska S.A. jest przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą w maju 2018 r. Strategia Fast Forward na lata 2018-2021. Założeniem Strategii Fast Forward jest koncentracja na Kliencie oraz transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Pięć filarów Strategii Fast Forward

 

Wzrost

 

 

Prostota

 

 

Jakość

 

 

Digitalizacja

 

 

Entuzjazm

 

Nadzór nad realizacją Strategii BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni Zarząd, kierowany przez Prezesa Zarządu. Obecnie trwają prace przygotowawcze nad Strategią Banku na lata 2022-2024, w której aspekt zrównoważonego rozwoju będzie stanowił jeden z kluczowych wymiarów.

Integralną częścią wszystkich filarów obecnie obowiązującej Strategii biznesowej jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego. Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest spójna ze Strategią CSR Grupy BNP Paribas i uwzględnia uwarunkowania lokalne. Działania w ramach realizacji Strategii są kontrybucją Banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, uznanych za globalny plan naprawy świata.

Więcej na temat realizacji Strategii Fast Forward znajduje się w części Strategia i model biznesowy.

Skupiając się w działalności na aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem zarządczym (ESG, E – environmental, S – social, G – governance) oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w październiku 2020 r. decyzją Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. powołał nową funkcję w organizacji – Chief Sustainability Officera. Rolę CSO objął Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu. Jego rolą jest zarządzanie i koordynowanie działań organizacji w zakresie kwestii ESG, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. Chief Sustainability Officer raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu, który nadzoruje realizację strategicznego uwzględnienia aspektów ESG w działaniach organizacji.

Powołany w październiku 2020 r. Chief Sustainability Officer został odpowiedzialny za sformowanie i powołanie Sustainability Council (Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju). Zadaniem – powołanej w listopadzie 2020 r. Sustainability Council jest łączenie różnych kompetencji i przedsięwzięć obok już obowiązujących struktur. Rada odpowiada za to, aby cele strategiczne związane z realizacją Agendy 2030 były rozumiane i współdzielone we wszystkich obszarach działalności Banku oraz wśród Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych. Do jej głównych obowiązków należy definiowanie oraz monitorowanie strategii w zakresie aspektów ESG (która stanowić będzie integralną część nowej Strategii BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2024), nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych oraz łączenie inicjatyw podejmowanych w różnych obszarach działalności. Bardzo ważne jest także to, że Rada składa się z kluczowych dla realizacji celu obszarów, jest interdyscyplinarna i przenikająca całą naszą organizację. W jej skład wchodzi 16 przedstawicieli kluczowych obszarów Banku oraz linii biznesowych. Sustainability Council oraz Chief Sustainability Officer raportują kwartalnie do Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. Na pierwszym posiedzeniu w grudniu 2020 r. członkowie Sustainability Council postanowili powołać grupę Sustainability Officerów, którzy w poszczególnych obszarach Banku będą koordynować i wdrażać działania składające się na realizację Strategii ESG. W ten sposób powstanie Sustainability Community złożona z CSO, Sustainability Council i Sustainability Officerów, odpowiedzialna za aktywną realizację zobowiązań Banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym w sposób szczególny w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W strukturach organizacyjnych BNP Paribas Bank Polska S.A. funkcjonują jednostki odpowiedzialne za zrównoważony rozwój i działania w zakresie ESG.

odpowiedzialne za koordynację całościowej Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Biuro nadzoruje także:

 • program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych;
 • partnerską współpracę z zewnętrznymi organizacjami eksperckimi, działającymi na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju;
 • wdrażanie i koordynację Polityk CSR w sektorach uznanych za wrażliwe oraz monitoring Klientów w zakresie społecznym, środowiskowym i związanym z ładem korporacyjnym;
 • raportowanie niefinansowe na rynku lokalnym oraz do Grupy BNP Paribas;
 • realizację projektów w ramach „Idei Engagement;
 • wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w całej organizacji.

zajmuje się analizą i opracowywaniem programów, które w optymalny sposób będą wspierać inwestycje realizowane przez Klientów Banku z różnych segmentów rynku, szczególnie w obszarach: efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i ochrony środowiska naturalnego. Biuro stanowi wewnętrzne centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania i konsoliduje wszystkie projekty Banku w tym obszarze. Zajmuje się pozyskiwaniem finansowania dla projektów proekologicznych w postaci linii kredytowych, dotacji czy gwarancji oraz dostarczaniem Klientom pomocy technicznej i promowaniem postaw przyjaznych środowisku. Programy realizowane przez Biuro są skierowane do wszystkich segmentów rynku: Klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, firm mikro, małych i średnich oraz dużych. Biuro współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz innymi instytucjami publicznymi krajowymi i europejskimi.

Zarządzanie ryzykiem ESG

 • 102-15
 • TCFD Risk Management Disclosure A
 • TCFD Risk Management Disclosure B
 • TCFD Risk Management Disclosure C

BNP Paribas Bank Polska S.A. opracował ramy identyfikacji i oceny ryzyk w ramach odpowiedzi na wymagania procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Biorąc pod uwagę wymogi regulacyjne, najlepsze praktyki i wykorzystanie sprawdzonych przez Bank istniejących procesów zarządzania ryzykiem, ramy mają na celu identyfikację i ocenę wszystkich ryzyk, na które Bank jest lub może być narażony, umożliwiają także utrzymanie aktualnego wykazu ryzyk występujących w działalności Banku. Opracowane zasady są wspólne dla wszystkich ryzyk.

W 2020 r. Bank dokonał przeglądu procesu identyfikacji ryzyk, m.in. pod kątem uwzględnienia zdarzeń ryzyka oraz czynników ryzyka związanych z klimatem. W efekcie tych działań ryzyko ESG ocenione zostało jako istotne dla Banku.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, Bank w ramach procesu kredytowego wobec wszystkich Klientów korporacyjnych dokonuje oceny ryzyka ESG.

Więcej na temat systemu zarządzania ryzykiem ESG znajduje się w części Zarządzanie ryzykiem ESG.

Indeks WIG-ESG

Od września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. wchodzi w skład indeksu WIG-ESG

Indeks został stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w celu zwrócenia uwagi spółek i potencjalnych inwestorów na kryteria ESG (E – environmental, S – social, G – governance) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W skład WIG-ESG wchodzą największe notowane na warszawskim parkiecie spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które są zweryfikowane o ocenę stopnia wypełniania w swojej działalności zasad środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego na podstawie Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz pod kątem oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk GPW (współczynnik KDP).

Wyniki wyszukiwania