Raport Zintegrowany 2020

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BNPP TFI”, „Towarzystwo”) działa w sektorze usług finansowych od 1992 r., wcześniej funkcjonując na polskim rynku kapitałowym jako dom maklerski.

BNPP TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W 2020 r. miały miejsce następujące, istotne zdarzenia w działalności Towarzystwa:

  • wyróżnienia dla funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przyznane przez branżowy portal Analizy Online: (i)  BNP Paribas Obligacji – prestiżowa nagroda Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych długoterminowych, (ii) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania – wyróżnienie w kategorii funduszy polskich papierów dłużnych;
  • Spółka wzięła udział w kolejnych dwóch etapach wdrażania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przewidzianych na rok 2020 i dotyczących firm zatrudniających 20-49 oraz 50-249 pracowników. Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 oba etapy zostały połączone i termin zakończenia wdrażania został określony na październik/listopad 2020 r.;
  • z uwagi na małe zainteresowanie Klientów Towarzystwo zlikwidowało poniższe fundusze:
    • fundusz Avantage FIZ, który został wykreślony z rejestru funduszy w dniu 23 czerwca 2020 r.,
    • subfundusz BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów należący do BNP Paribas Parasol SFIO. Otwarcie likwidacji subfunduszu nastąpiło w dniu 16 czerwca 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Towarzystwo zarządzało następującymi funduszami:

rozpoczął działalność w marcu 2016 r. W skład tego funduszu wchodzi 7 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, które umożliwiają Klientom inwestowanie w różne klasy aktywów zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. W ramach BNP Paribas FIO dostępne są również Indywidualne Konto Emerytalne: BNP Paribas – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: BNP Paribas – IKZE. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 3 394,2 mln zł.

został przejęty od Ipopema TFI w styczniu 2016 r., po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W ramach funduszu wydzielone są 3 subfundusze. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 421,5 mln zł.

utworzony w 2005 r. W skład tego funduszu wchodzą 3 subfundusze inwestujące głównie na rynku polskim. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 53,8 mln zł.

utworzony w lipcu 2014 r., z wydzielonymi 4 subfunduszami (jeden z nich, BNP Paribas Aktywny, jest w trakcie likwidacji). Zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. Wartość aktywów na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 77,2 mln zł.

utworzony w maju 2014 r., zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. FWR Selektywny FIZ to portfel funduszy absolutnej stopy zwrotu, w tym zagranicznych, wspierany przez inwestycje w fundusze typowo akcyjne oraz przez fundusze aktywów alternatywnych (np. wierzytelności, nieruchomości). Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 4,4 mln zł.

utworzony w celu zaoferowania Klientom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 49,2 mln zł.

BNPP TFI współpracuje z Bankiem w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy oferowanych przez Towarzystwo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biurem Maklerskim Banku a Towarzystwem.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas TFI S.A.

tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Suma bilansowa 36 734 37 781 18 992
Inwestycje długoterminowe 44 327 608
Kapitał własny 30 147 29 066 12 961
w tym: wynik finansowy netto 1 147 54 2 622

BNPP TFI posiada kapitał zakładowy w wysokości 16 692,9 tys. zł podzielony na 695 538 akcji o wartości nominalnej 24 zł każda. Na 31 grudnia 2020 r. poziom kapitałów własnych wyniósł 30,1 mln zł i jest wystarczający dla bezpiecznego prowadzenia bieżącej działalności.

Na 31 grudnia 2020 r. TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości ponad 4 000 mln zł (wobec 3 185 mln zł na koniec 2019 r.), co oznacza wzrost aktywów o 25,6% r/r pomimo znaczącego spadku wartości aktywów netto w I połowie 2020 r., w związku z epidemią SARS-CoV-2. Epidemia wpłynęła negatywnie na nastroje na rynkach finansowych, gdzie zapanowała duża nerwowość. Znacznych spadków doświadczyły właściwie wszystkie klasy aktywów. Ta sytuacja miała także wpływ na obniżenie wartości jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz skłoniła Klientów do wycofywania swoich oszczędności z funduszy i zamiany ich na gotówkę. Wartość umorzeń jednostek funduszy, jaką odnotował rynek funduszy inwestycyjnych w marcu była jedną z najwyższych w historii. Jednak II połowa roku przyniosła poprawę sytuacji. Obniżki stóp procentowych przez banki centralne oraz poprawa nastrojów na rynkach finansowych spowodowały zwiększony napływ środków do funduszy inwestycyjnych.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 Towarzystwo zanotowało w całym roku napływy netto w wysokości 739,6 mln zł i na koniec roku 2020 r. osiągnęło pozytywny wynik finansowy netto w wysokości 1 147 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania