Raport Zintegrowany 2020

Sprawozdanie z  całkowitych dochodów

Całkowite dochody Banku w 2020 r. wyniosły 861 707 tys. zł i były wyższe niż w 2019 r. o 248 910 tys. zł (tj. o 40,6%).

Na odnotowany wzrost wpłynęła przede wszystkim poprawa o 182 153 tys. zł wyceny aktywów finansowych (pozytywny wpływ na całkowite dochody 2020 r. w wysokości 163 408 tys. zł, w porównaniu do negatywnego wpływu w kwocie 18 745 tys. zł w 2019 r.). Pozytywny wpływ miał również wzrost zysku netto r/r o 102 364 tys. zł (tj. o 16,3%).

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
zmiana r/r
tys. zł %
Zysk (strata) netto 731 060 628 696 102 364 16,3%
Inne całkowite dochody
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków 132 361 (15 183) 147 544 (971,8%)
Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 163 408 (18 745) 182 153 (971,7%)
Podatek odroczony (31 047) 3 562 (34 609) (971,6%)
Pozycje, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (1 714) (716) (998) 139,4%
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (2 116) (882) (1 234) 139,9%
Podatek odroczony 402 166 236 141,9%
Inne całkowite dochody netto 130 647 (15 899) 146 546 (921,7%)
Całkowite dochody ogółem 861 707 612 797 248 910 40,6%

Wyniki wyszukiwania