Raport Zintegrowany 2020

Odpowiedzialność gospodarcza to dla BNP Paribas Bank Polska S.A. długoterminowe i odpowiedzialne finansowanie gospodarki oraz budowanie zgodnych z zasadami etycznymi, trwałych relacji z Klientami i innymi interesariuszami.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • TCFD Metrics and Targets Disclosure C
 • TCFD Metrics and Targets Disclosure A

Zobowiązania BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach odpowiedzialności gospodarczej – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania
 • Najwyższe standardy etyczne
 • Zintegrowane zarządzanie i monitoring ryzyk ESG (środowiskowych, społecznych i zarządczych)
a2 a2

Zidentyfikowaliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wspieramy poprzez działania w ramach odpowiedzialności gospodarczej. Są to: wspieranie rozwoju gospodarki, innowacyjności i przemysłu, wspieranie tworzenia zrównoważonych miast i społeczności oraz partnerstwa międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierane w ramach odpowiedzialności społecznej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Artboard – 1 Artboard – 1

Odpowiedzialność gospodarcza jest istotnym tematem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Prowadzą one działalność w zgodzie z najwyższymi standardami oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas.

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności BNP Paribas Bank Polska S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarki poprzez odpowiedzialne finansowanie. Rozumiemy je jako dbanie o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie monitoringu środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) aspektów zawieranych transakcji i działalności Klientów, a także oferowanie Klientom produktów i usług, odpowiadających na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego, a tym samym na zmieniające się potrzeby naszych Klientów.

Zrównoważone podejście opieramy na budowaniu trwałych i etycznych relacji z Klientami oraz innymi interesariuszami. Chcemy mieć wpływ na biznes, w którym operujemy dlatego angażujemy się w inicjatywy na rzecz odpowiedzialności w branży finansowej oraz w biznesie.

Jesteśmy w momencie niespotykanych dotąd zmian gospodarczych. Jako Bank zmieniającego się świata chcemy za nimi nie tylko nadążać, ale także dla naszych Klientów, być partnerem rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania i potrzeby, wspierającym merytorycznie ich plany rozwoju i inspirującym do podejmowania kolejnych ambitnych celów. BNP Paribas Bank Polska S.A. ma na celu odpowiedzialnie wspierać i stymulować rozwój innowacji w Polsce, a także ekspansję krajowych przedsiębiorstw na zagraniczne rynki.

Finansowanie w oparciu o kryteria ESG

Odpowiedzialność gospodarcza dla BNP Paribas Bank Polska S.A. oznacza długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, przy jednoczesnym monitoringu ryzyk CSR / ESG w działalności Klientów. Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem czynników ESG. Decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy środowiskowego, społecznego i zarządczego wpływu podmiotu oraz przedsięwzięcia. Klientom oferujemy produkty, które odpowiadają na dzisiejsze wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji o naszych odpowiedzialnych produktach znajduje się w dalszej części rozdziału.

BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z Politykami Grupy BNP Paribas, wyróżnił dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyka środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym. Są to sektory:

 • energetyki węglowej
 • wydobywczy
 • obronny i bezpieczeństwa
 • leśny – miazga drzewna
 • leśny – olej palmowy
 • nuklearny
 • rolno-spożywczy
 • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu
 • tytoniowy

W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i Zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Ponadto, wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w wymienionych branżach są informowani o Politykach CSR oraz otrzymują wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

Wobec sektorów najbardziej szkodliwych Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących. Do takich sektorów należy sektor tytoniowy, z którego Grupa BNP Paribas ogłosiła wyjście już w 2017. r Kolejny to sektor energetyki węglowej. W 2020 r. Grupa BNP Paribas ogłosiła całkowite wyjście z finansowania sektora energetyki węglowej oraz podmiotów istotnie zaangażowanych w infrastrukturę węglową do 2030 r. Ograniczenia co do współpracy z Klientami działającymi w sektorze węglowym wprowadzane były już od 2015 r. Bank stopniowo wychodził z finansowania podmiotów nie podejmujących się transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł.

Ponadto kontynuując ograniczenia wprowadzane już od 2017 r., od 2020 r. Bank całkowicie zaprzestał finansowania chowu i hodowli zwierząt futerkowych.

Klienci są szczegółowo analizowani przez ekspertów Banku pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadził 225 analiz sektorowych CSR.

Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, w ramach procesu kredytowego wobec Klientów korporacyjnych dokonywana jest ocena ryzyka ESG. W 2019 r. powstała tzw. druga linia kontroli CSR w Pionie Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, która zwraca szczególną uwagę na występowanie ryzyk ESG w działalności obecnych i potencjalnych Klientów, włączając ten aspekt w całość analizy ryzyka w działalności Klienta. W przypadku identyfikacji wysokiego poziomu ryzyka ESG istnieje możliwość obniżenia ratingu Klienta.

Zobowiązania Grupy BNP Paribas w zakresie pełnego wyjścia z sektora węglowego:

 • Grupa BNP Paribas przyjęła zobowiązanie, by do końca 2030 r. w krajach UE i OECD doprowadzić do zakończenia współpracy z Klientami zajmującymi się produkcją energii elektrycznej z węgla, wydobyciem lub infrastrukturą węglową.
 • Grupa podtrzymuje także swoje zobowiązanie do zakończenia w współpracy z każdym Klientem, który będzie budował nowe moce energetyczne oparte na węglu.
 • BNP Paribas nie rozpocznie współpracy z nowymi Klientami, jeżeli działalność związana z węglem generuje ponad 25 proc. ich przychodów.

Polityki sektorowe CSR

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest odpowiedzialną instytucją finansową. Dlatego monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich Klientów korporacyjnych. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem zrównoważonego rozwoju.

W tym celu Bank wyróżnił dziewięć sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec Klientów w nich działających.

Sektor energetyki węglowej

Energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. Dlatego też, należy zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na zwiększony dostęp do energii elektrycznej i rozwojem gospodarczym a potrzebami ograniczenia emisji CO2, pochodzącej z działalności człowieka, co ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. Ograniczenia co do współpracy z Klientami działającymi w sektorze węglowym wprowadzane były już od 2015 r. W 2017 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania kopalni węgla, wszelkich projektów budowy oraz rozbudowy elektrowni węglowych/elektrociepłowni, nowych bloków energetycznych oraz o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne rodzaje energetyki – zgodnie ze „scenariuszem poniżej 2°C” Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency – IEA). Dodatkowo BNP Paribas Bank Polska S.A. uważa, że równie istotne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej spełniały niezbędne wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z Bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

Sektor wydobywczy

Sektor wydobywczy dostarcza surowców mineralnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój większości sektorów gospodarki. Liczba ludności na świecie wzrasta. W połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami ludności krajów rozwijających się w stosunku do zaawansowanej infrastruktury, jakości usług i towarów, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych, stanowią dwa czynniki wpływające na zwiększenie światowego popytu na surowce mineralne. Jednocześnie, kurczą się zasoby i coraz trudniej o ich wydobycie. Mając na względzie zrównoważone podejście do sektora wydobywczego, należy uwzględniać ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze związane z tym sektorem. Polityka CSR wobec sektora wydobywczego została zdefiniowana w celu określenia wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze, aby Bank mógł dostarczać im swoje produkty i usługi. Niniejsza Polityka ustanawia dodatkowe kryteria, które muszą być zaakceptowane przez podmioty prowadzące wydobycie i projekty wydobywcze. Zgodnie z decyzją z 2020 r., Grupa BNP Paribas podjęła zobowiązanie, by do końca 2030 r., w krajach UE i OECD, doprowadzić do zakończenia współpracy z Klientami zajmującymi się wydobyciem węgla energetycznego.

Sektor obronny i bezpieczeństwa

Jako znacząca instytucja finansowa, BNP Paribas Bank Polska S.A. uznaje ważność stanowiska Rady Unii Europejskiej, mówiącego o pięciu największych wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej: terroryzmie, kryzysie migracyjnym, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, konfliktach w regionach oraz przestępczości zorganizowanej. Nielegalny handel bronią, a w szczególności bronią strzelecką, plasuje się jako krytyczny element w aż czterech z pięciu tych zagrożeń. Podczas gdy Bank uznaje prawo państw do obrony własnej oraz do ochrony własnego bezpieczeństwa narodowego, zdaje sobie również sprawę z tego, że sektor obronny i bezpieczeństwa niesie ze sobą szczególne ryzyka.

Zawarte w Polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, towarów podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących sektora obronnego i bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie obszary, jednostki i komórki organizacyjne Banku.

Sektor leśny – miazga drzewna

Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, Bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

Sektor leśny – olej palmowy

Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystemu. Jako instytucja finansowa, Bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania lub które naruszają prawa lokalnych społeczności.

Sektor nuklearny

Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym przedsiębiorstwa rozwijające niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR Bank chciałby zapewnić, że projekty, które mógłby finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu sektora energetyki jądrowej.

Sektor rolno-spożywczy

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów pod kątem zatrudnienia i PKB, który zapewnia utrzymanie milionom ludzi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Inwestowanie w rolnictwo jest jedną z najbardziej skutecznych strategii ograniczenia głodu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku prawidłowego zarządzania rozwój rolnictwa może jednak przynieść niekorzystne wpływy na społeczności lokalne, ekosystemy czy zmianę klimatu, dlatego Bank monitoruje działalność podmiotów z tego sektora poprzez sprawdzanie zgodności z wymogami Polityki sektorowej CSR.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zaangażowany we wspieranie sektora rolno-spożywczego i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla podmiotów z tej branży. Oferta produktów i usług jest skierowana do gospodarstw rolnych oraz firm przetwórczych, których poziom odpowiedzialności przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami wytwarzanymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa.

Sektor paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu

BNP Paribas Bank Polska S.A. intensywnie angażuje się w transformację energetyczną, prowadząc różnego rodzaju działania, mające na celu obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

W ramach realizacji tego celu, Bank opracował spójną politykę dotyczącą produktów i usług finansowych dla przemysłu naftowego i gazowniczego, w zakresie niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu. Zobowiązując się tym samym do niefinansowania projektów poszukiwawczych i wydobywczych w zakresie niekonwencjonalnego gazu i ropy a także podmiotów, które w sposób istotny zaangażowane są w działalność związaną z niekonwencjonalnymi zasobami ropy naftowej i gazu (m. in. obrót, transport, przesył). Produkcja ropy z surowców z niekonwencjonalnych źródeł stanowi obecnie około 10 proc. ogólnoświatowej produkcji ropy i gazu. Oczekuje się, że udział ten wzrośnie.

Wpływ niekonwencjonalnych działań można złagodzić poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, które od dłuższego czasu są opracowywane. Grupa BNP Paribas ocenia zasoby i projekty dotyczące różnych niekonwencjonalnych źródeł ropy naftowej i gazu, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby móc wydać opinię na temat ich wpływu.

Wyjście z finansowania sektora tytoniowego

W 2017 r. Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Od 2018 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. zbieżnie z decyzją Grupy rozpoczął proces wyjścia z finansowania sektora tytoniowego.

Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy.

Wyjście z finansowania chowu i hodowli zwierząt futerkowych

Od 2020 r. Bank BNP Paribas Polska S.A. zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia, które były stopniowo wdrażane od 2017 r.

Dodatkowo Bank przestrzega Polityk obowiązujących w Grupie BNP Paribas.

 • Polityka dotycząca ochrony oceanów – ustanawiająca kryteria określające finansowanie działań uznanych za wrażliwe z punktu widzenia środowiska i bioróżnorodności oceanicznej, a z drugiej strony aktywne wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonej gospodarki, z poszanowaniem ekosystemów morskich i istot ludzkich.
 • Polityka dotycząca praw człowieka – Grupa BNP Paribas jest zaangażowana w ochronę i poszanowanie praw człowieka, uznanych na szczeblu międzynarodowym, zapewnia poszanowanie tych praw we wszystkich swoich działaniach na terenie wszystkich krajów, w których prowadzi działalność. Grupa BNP Paribas zachowuje najwyższe standardy etyczne we wszystkich kontaktach, zarówno ze swoimi pracownikami, przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład jego łańcucha dostaw, Klientami oraz społecznościami lokalnymi.

Więcej informacji o Politykach sektorowych Grupy BNP Paribas znajduje się na tej stronie.

Produkty i usługi z pozytywnym wpływem

Odpowiedzialne produkty i usługi rozumiane są jako odpowiadające potrzebom Klientów, dostępne także dla grup narażonych na wykluczenie oraz wywierające pozytywny wpływ na otoczenie. BNP Paribas Bank Polska S.A. chce przeciwdziałać wykluczeniu, wspierać przedsiębiorczość, a także transformację energetyczną, oferując odpowiedzialne i zrównoważone produkty.

Więcej informacji na temat proekologicznych produktów i usług znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

Dzieci od wczesnych lat bardzo interesują się wszystkimi „atrybutami” świata dorosłych, a takim bez wątpienia są karty płatnicze czy konto w Banku. Mamy głębokie przekonanie, że to zainteresowanie warto wykorzystać, by uczyć dzieci odpowiedzialności w dysponowaniu pieniędzmi, a także przybliżyć im produkty i usługi finansowe, z których będą korzystały w przyszłości. Dlatego, w 2020 r. uruchomiliśmy ofertę skierowaną do rodziców i najmłodszych „Konto Samodzielniaka” oraz kampanię edukacyjną „Misja Samodzielność”, która wspomaga rodziców w budowaniu świadomości finansowej i usamodzielnianiu najmłodszych.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, „Konto Samodzielniaka” służy wyłącznie do oszczędzania. Starsze dzieci mogą korzystać z konta dla dziecka (prawie) jak dorośli. Podobnie, w zależności od wieku, różni się oferta kart. Dzieci do 13 lat mogą otrzymać tradycyjną Kartę Samodzielniaka lub innowacyjną Mikrokartę Samodzielniaka z możliwością umieszczenia jej w wygodnej (dostarczanej przez Bank wraz z Mikrokartą) zielonej opasce na rękę, dzieci starsze – Kartę do Dorosłości. W ofercie jest również specjalna lokata, na której można ulokować od 100 do 5 tys. zł, a oprocentowanie wynosi 0,5 proc. (lokata 3-miesięczna).

Samodzielność to jednak nie tylko dostęp do bankowości, dlatego stworzyliśmy „Misję Samodzielność”, której punktem wyjścia była chęć pomocy rodzicom w zakresie budowania samodzielności i świadomości dzieci w wymiarze finansowym. W ramach „Misji Samodzielność” oferujemy między innymi wsparcie edukacyjne w ramach platformy misjasamodzielnosc.pl, gdzie poprzez zabawę i ciekawe gry edukacyjne płynnie wprowadzamy dzieci w świat finansów.

Więcej informacji o „Misji Samodzielność” znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/misjasamodzielnosc/

„Misja Samodzielność” wpisuje się w program „Misja Edukacja”. W ramach inicjatywy podejmowane są różnorodne działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Więcej informacji o programie „Misja Edukacja” znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

Bank oferuje konto dla organizacji pozarządowych – kierowane do organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit, w którym podstawowe usługi są bezpłatne. W ramach jednej umowy z Bankiem organizacja otrzymuje: bieżący rachunek rozliczeniowy w PLN, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Na koniec 2020 r. Bank prowadził 32 401 Kont Otwartych na Biznes Non-Profit. Produkt ten cieszy się dużą popularnością. Za jego wdrożenie otrzymaliśmy także wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jako pierwszy w naszym kraju w 2018 r. uruchomił ofertę bankową przygotowaną specjalnie dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Wspieramy w ten sposób podmioty, które, oprócz wypracowania zysku, wyznaczają sobie cele społeczne i/lub środowiskowe oraz reinwestują zysk w realizację swojej społecznej misji.

BNP Paribas Bank Polska S.A. analizuje potrzeby różnych grup społecznych, także obcokrajowców. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy żyjących w Polsce, stworzyliśmy udogodnienia ułatwiające korzystanie z naszej oferty.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. obywatele Ukrainy mogą w łatwy sposób założyć Konto Otwarte na Ciebie. Zasady stworzono z myślą o Klientach, którzy cenią sobie przejrzyste i proste rozwiązania w bankowości. Do założenia rachunku potrzebny jest tylko jeden dokument – paszport lub karta pobytu. Dla tej grupy Klientów Bank przygotował także stronę www oraz materiały reklamowe w języku ukraińskim.

W 2020 r. w ofercie Biura Maklerskiego naszego Banku znajdowały się produkty wspierające odpowiedzialne inwestowanie – SRI (ang. Socially Responsible Investing):

 • Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund,
 • BlackRock GF Sustainable Energy,
 • Templeton Global Climate Change Fund,
 • NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania,
 • Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond,
 • BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced,
 • BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Growth,
 • BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability,
 • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania,
 • BNP Paribas Energy Transition.

Fundusze inwestowały bezpośrednio lub pośrednio w obligacje lub akcje emitentów, którzy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (których produkty i usługi przyczyniają się do rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem i rozwojem społecznym), a także w instrumenty pochodne tych aktywów.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie jednego drzewa za każde 1 tys. EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Były one związane z emisją certyfikatów strukturyzowanych: Spółki Przyjazne Środowisku, Spółki Przyjazne Środowisku II, Inwestycja w Klimat, Inwestycja w Klimat II. Dzięki Klientom Banku, w październiku 2020 r. ponad 14 tys. drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 r.

W 2020 r., wychodząc naprzeciw nowym globalnym wyzwaniom, w BNP Paribas Wealth Management rozpoczęliśmy pilotaż projektu „myImpact” zmierzając do wdrożenia nowatorskiego podejścia do inwestycji naszych Klientów. Chcemy budzić świadomość inwestycji odpowiedzialnych i zrównoważonych, z uwzględnieniem kryteriów ESG oraz inwestycji wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach Agendy 2030. Za pomocą kwestionariusza „myImpact” Klienci BNP Paribas Wealth Management mają możliwość określenia swoich wartości i priorytetów, aby poprzez swoje decyzje inwestycyjne i finansowe świadomie wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne.

Dbając o budowanie świadomości naszych Klientów w zakresie uwzględniania aspektów ESG w decyzjach inwestycyjnych, w grudniu 2020 r., analitycy z Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego, zorganizowali webinarium inwestycyjne dla naszych Klientów: „ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) – nowa moda w inwestycjach czy nieodwracalna zmiana”. Webinar omawiał kwestię trendów i standardów w zakresie ESG oraz edukował jak podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o te kryteria.

Produkty i usługi wspierające transformację energetyczną i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Więcej informacji na temat ekologicznych produktów i usług znajduje się w rozdziale Środowisko naturalne.

Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności w branży

Aktywnie działamy na rzecz promowania dobrych praktyk w branży finansowej w Polsce. Poza wewnętrznymi działaniami i wdrażaniem polityk w tym zakresie, podnosimy na forum branżowym ważne dla nas i naszych Klientów tematy odpowiedzialności społecznej w branży finansowej. Jesteśmy jednym z inicjatorów projektu samoregulacji dla podmiotów z branży finansowej – pod nazwą Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. Inicjatorami projektu są instytucje finansowe, m.in. BNP Paribas Bank Polska S.A., ANG Spółdzielnia, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Transparentność i dialog z Klientem.

Konkurs Etyka w finansach

Ideą konkursu „Etyka w finansach”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej, jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego. Poprzez zaangażowanie młodych osób, które dzielą się pasją w zakresie finansów, mamy szansę na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów. Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie, organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu. W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. po raz kolejny został jednym z sześciu sponsorów nagród konkursowych.

BNP Paribas Bank Polska S.A. od lat aktywnie angażuje się w proces promocji etycznego zarządzania finansami, najlepszym przykładem takich działań jest wspieranie Konkursu Etyka w finansach. W 2020 r. Komisja Etyki Bankowej uruchomiła 8. edycję Konkursu, którego Bank jest jednym ze sponsorów. Wspólnie z Bankiem przez realizację tego konkursu staramy się wzmacniać odpowiedzialne podejście w świecie finansów oraz zachęcić pracowników Banków do refleksji gdzie w ich pracy może pojawić się dylemat etyczny i jak ważne jest żeby uzupełniać wszystkie przepisy i regulacje normami etycznymi. Kształtowanie kultury etycznej w bankach jest procesem ciągłym i dla jego powodzenia niezbędne jest organizowanie zróżnicowanych form angażowania pracowników banków w dyskusję o kondycji etyki w sektorze.

Agnieszka Wicha Sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP, Związek Banków Polskich

Zaangażowanie w prace Komisji ds. Etyki w ramach Związku Banków Polskich

Eksperci Banku angażują się w inicjatywy branżowe służące podnoszeniu standardów etycznych w sektorze, między innymi aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Etyki Bankowej w ramach Związku Banków Polskich. Tak jak w poprzednich latach również w 2020 r. Marta Jedlińska, Dyrektor Departamentu ds. Monitorowania Zgodności reprezentowała Bank w Komisji, otrzymując nominację na jej członka na kolejną – już X – kadencję Komisji na lata 2020-2023 oraz zostając wybraną Wiceprzeowdniczącą Prezydium. Przedmiotem pracy Komisji w 2020 r. było opracowanie raportu rocznego nt. przestrzegania standardów etyki przez banki, przygotowanie kolejnej edycji konkursu „Etyka w finansach”, analiza przyczyn reklamacji w sektorze w kontekście etycznym oraz popularyzacja Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej o Kształtowaniu Kultury Etycznej w bankach poprzez opracowanie listy kolejnych kazusów etycznych. W trakcie nowej kadencji Komisja skupi się na aspektach: rewizji Kodeksu Etyki Bankowej, wyzwaniach etycznych w obszarze digitalizacji i nowych technologii oraz na raporcie o relacjach między bankami a ich interesariuszami za 2019 r. jak również innych inicjatywach mających na celu dalsze kształtowanie kultury etycznej w bankach.

Konferencja Nienieodpowiedzialni

Od 2016 r. wspieramy kolejne edycje konferencji Nienieodpowiedzialni poświęconej odpowiedzialności w branży finansowej i w świecie biznesu. Nienieodpowiedzialni to projekt, który zrodził się z potrzeby promowania odpowiedzialności finansowej. Inicjatorem konferencji są Grupa ANG (dawna ANG Spółdzielnia) oraz – powołana przez ANG – Fundacja Nienieodpowiedzialni, zajmująca się promocją etyki w biznesie i odpowiedzialnej sprzedaży oraz edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi. Grupa ANG to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej pracowniczej spółki akcyjnej, z którą współpracuje ponad 900 ekspertów finansowych z Polski. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Grupa ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tematem konferencji, która odbyła się online w dniach 20-29 października 2020 r. była zazdrość w (nie)odpowiedzialnym życiu i biznesie. Uczestnicy wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, czy zazdrość niszczy relacje między ludźmi oraz czy pandemia spotęguje te procesy, czy raczej stanie się punktem zwrotnym w stronę sprawiedliwszego świata. W jednym z paneli pod nazwą „Ambicja, rywalizacja i współpraca” wziął udział Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., Przemek Gdański. Tłumaczył, jak ważna jest współpraca w dzisiejszym świecie opartym na rywalizacji oraz do jak negatywnych skutków może prowadzić nieuzasadniona rywalizacja. Pełna wypowiedź jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=92waLUl1mW4

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „zazdrość”, jeden z grzechów głównych, które od kilku lat wykorzystujemy podczas naszych konferencji jako klucz do narracji na temat ważnych wyzwań biznesowych. Siła metaforyczna grzechów głównych, niezależnie, czy jesteśmy wierzący czy nie, pozwala nam zarówno na filozoficzne, jak i mocno praktyczne dyskutowanie o tym co jest dobre, a co złe w biznesie, w branży finansowej szczególnie. BNP Paribas Bank Polska S.A. jest naszym partnerem od lat, bliskim, nie tylko ze względu na wsparcie jakiego nam udziela, ale przede wszystkim ze względu na rozumienie wartości, którymi powinniśmy się kierować w biznesie. Dzięki tegorocznemu uczestnictwu Prezesa Banku, Przemka Gdańskiego, mogliśmy przekonywać naszych odbiorców, jak ważna w dzisiejszym świecie jest współpraca liderów, a nie realizowanie jednostkowych ambicji. Takie działanie doprowadza do pozytywnego zmieniania świata. Ważne jest by biznes szukając swoich szans na ekonomiczny sukces pamiętał o potrzebie pracy nad dobrem wspólnym. Branża finansowa z racji swojej szczególnej roli społecznej posiada ogromnie możliwości wpływu. Widać to był mocno w czasie pandemii, w której liderzy branży, w tym BNP Paribas Bank Polska S.A. włączyli się we wsparcie Klientów, szczególnie przedsiębiorców w przejściu tego tak trudnego okresu. Nikt z nas nie jest doskonały i ważne jest by robić dużo, chcąc stawać się lepszym, dla siebie i innych. Bank i Przemek Gdański – gość naszej konferencji pokazują, że warto to robić.

Artur Nowak-Gocławski
Prezes Zarządu, Grupa ANG

Wsparcie Klientów w czasie pandemii COVID-19

Jako instytucja zaufania publicznego dokładamy wszelkich starań do zapewnienia ciągłości działania organizacji oraz maksymalnego bezpieczeństwa naszych pracowników i Klientów. W tym celu, w czasie pandemii COVID-19, podjęliśmy szereg działań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Angażujemy się także w działania wspierające służbę zdrowia oraz inne zaangażowane podmioty w pokonaniu pandemii koronawirusa i minimalizowaniu jej negatywnych skutków. Więcej informacji o zaangażowaniu Banku na rzecz zwalczania skutków pandemii znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

 • umożliwienie wykonywania pracy zdalnej na masową skalę (zarówno pracownikom Centrali, jak i oddziałów), jeśli pozwala na to charakter pracy. Na przestrzeni 2020 r., od około połowy marca, podstawową i rekomendowaną formą organizacji pracy w Banku była praca zdalna; w jednostkach organizacyjnych, w których nie jest możliwa taka forma działania dla całych zespołów organizacja pracy opiera się na systemie wymiennym (tzw. split-team), polegającym na podzieleniu zespołu w celu odseparowania osób wykonujących te same obowiązki; na koniec 2020 r. ok. 90 proc. pracowników Centrali pracowało zdalnie. Od wybuchu pandemii średnio 85 proc. pracowników Centrali wykonywało pracę zdalnie;
 • zapewnienie narzędzi do pracy zdalnej, m.in. wymiana komputerów stacjonarnych i terminali w oddziałach na laptopy, zwiększenie limitu Internetu w telefonach służbowych,
 • wyposażenie placówek w ochronne szyby plexi, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące;
 • w trosce o bezpieczeństwo pracowników i Klientów w okresie od 18 marca do 8 maja 2020 r. ograniczono liczbę osób w oddziałach, skrócono godziny ich otwarcia, wprowadzono dedykowaną godzinę obsługi dla seniorów, a także czasowo zostały wyłączone z obsługi wybrane oddziały, w tym kasy, ze względu na opiekę pracowników nad dziećmi. Od 11 maja 2020 r. przywrócono standardowe godziny obsługi Klientów w oddziałach. Na koniec 2020 r. siedem oddziałów było wyłączonych z obsługi. Od momentu wybuchu pandemii średnio 99 proc. placówek było dostępnych dla Klientów z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa;
 • możliwość wykonania przez pracowników testów na COVID-19, w laboratoriach diagnostycznych ALAB, na koszt Banku, o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie o zakażenie wirusem w trakcie wykonywania czynności służbowych;
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych online dla dzieci pracowników, aby wesprzeć ich w organizacji czasu dzieciom;
 • zdalna rekrutacja nowych pracowników, wirtualne szkolenia powitalne #MiłoCięWidzieć dla nowych pracowników;
 • udostępnienie telefonicznego wsparcia psychologicznego; a na platformie wellbeingowej Worksmile (wcześniej Fitqbe) materiałów na temat zdrowia psychicznego;
 • wszystkie inicjatywy edukacyjne i pro-pracownicze zostały przeniesione na platformę online, tj. organizacja Dni CSR, Dzień Dziecka, oferty szkoleniowe, webinary (w tym z zakresu m.in. organizowania pracy zdalnej, pandemii COVID-19);
 • specjalna sekcja w wewnętrznej sieci Echonet poświęcona informacjom o koronawirusie;
 • kampanie marketingowe #zostanwdomu – promocje konta osobistego Banku, bez wychodzenia z domu.

Od początku kwietnia 2020 r. Bank udostępnił Klientom możliwość odroczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych (tzw. „moratoria kredytowe”, „moratoria pozaustawowe”) w wygodnym zdalnym procesie. Od 1 października 2020 r. dostępne były tylko moratoria ustawowe.

Szczegółowe informacje o moratoriach udzielonych przez Bank i Grupę w 2020 r. zostały zaprezentowane w Jednostkowym i Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

W połowie stycznia 2021 r. wznowione zostały moratoria pozaustawowe. Instrumenty pomocowe w ramach moratoriów będą udzielane Klientom do 31 marca 2021 r.

Dodatkowo Bank aktywnie włączył się w realizację programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. W ramach programu Bank zakupił 27 kwietnia obligacje PFR0324 za kwotę 1 mld zł, 8 maja obligacje PFR0325 za kwotę 1 mld zł, 25 maja obligacje PFR0925 za kwotę 1 mld zł, 5 czerwca obligacje PFR0627 na kwotę 1 mld zł. Łącznie zaangażowanie Banku w obligacje PFR wyniosło 4 mld zł. Dodatkowo Bank objął 6,38 mld zł obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W systemach bankowości internetowej GOonline i BiznesPl@net Bank umożliwił przedsiębiorcom składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Klienci Banku, którzy skorzystali z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm, otrzymali wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 5,05 mld zł. Łączna kwota wypłacona przez PFR przedsiębiorstwom w ramach Tarczy 1.0 wyniosła 60,5 mld zł.

W połowie stycznia 2021 r. Klientom Banku udostępniono możliwość skorzystania za pośrednictwem Banku z Tarczy Finansowej 2.0.

Pozostałe działania na rzecz Klientów zostały opisane poniżej:

 • możliwość zdalnego procesowania dokumentów dla Klientów,
 • zdalne otwarcie konta w aplikacji GOmobile, dzięki technologii wideoweryfikacji do potwierdzania tożsamości,
 • honorowanie dokumentów składanych listem poleconym lub przesyłką kurierską, a także za pomocą skanów,
 • zdalna możliwość uruchomienia transzy kredytu,
 • zdalny proces uruchomienia kredytu gotówkowego – od momentu wnioskowania, aż po podpisanie umowy i uruchomienie środków,
 • zdalna obsługa dyspozycji dla kredytu gotówkowego, karty kredytowej, limitu Allegro,
 • zachęcanie do płatności kartami i BLIKIEM oraz za pomocą Apple Pay i Google Pay,
 • zwiększenie limitu dla płatności zbliżeniowych (do 100 zł) bez potrzeby podawania numeru PIN dla kart Mastercard i Visa,
 • umożliwienie otwarcie rachunku bankowego bez wychodzenia z domu poprzez videoweryfikację (wystarczy aplikacja mobilna GOmobile i telefon wyposażony w kamerę),
 • cykl webinarów, kierowanych do mikroprzedsiębiorców, m.in. o tym jak prowadzić i promować mały biznes w internecie,
 • umożliwienie umawiania wizyt w całej sieci oddziałów Banku poprzez aplikację rezerwacyjną Booksy, a od listopada 2020 r. możliwość umawiania wizyt również za pośrednictwem strony internetowej Banku. Z nowej możliwości mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i firmy mikro, a także osoby, które nie są jeszcze Klientami Banku, a chciałyby skorzystać z jego oferty,
 • wdrożenie w Wealth Management usługi e-podpisu Autenti,
 • ułatwienie bezpiecznego parkowania i podróżowania dzięki aplikacji GOmobile (możliwość zdalnego zakupu karty miejskiej i opłaty za parking),
 • umożliwienie wpłaty gotówki poza oddziałami Banku we wpłatomatach sieci Planet Cash i Euronet w całym kraju,
 • w ramach autorskiego programu Misja Edukacja Bank przygotował cykl webinariów edukacyjnych, w których podpowiada, jak łatwo i bezpiecznie zarządzać finansami bez wychodzenia z domu. Pierwsze warsztaty odbyły się w październiku 2020 r.
 • Łączny limit gwarancji BGK na spłaty kredytów: 12 mld zł, z czego: gwarancje de minimis (od początku kwietnia): 4 mld zł (z czego dostępne 2,1 mld zł), gwarancje płynnościowe (od początku maja): 8 mld zł (z czego dostępne 6,8 mld zł) oraz gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych (od końca lipca): 0,12 mld zł (z czego dostępne 0,06 mld zł),
 • wsparcie Klientów w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR),
 • indywidualne podejście do odnowień linii kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw,
 • możliwość zdalnego składania wniosków i zleceń poprzez Centrum Obsługi Biznesu i Strefy Obsługi Biznesu,
 • możliwość zdalnego procesowania dokumentów dla Klientów, w tym honorowanie dokumentów składanych listem poleconym lub przesyłką kurierską, a także skanów,
 • zdalna możliwość uruchomienia transzy kredytu,
 • organizacja webinarów z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników), czy programu subwencji finansowych dla firm, a we współpracy z Kancelarią Prawną SPCG również cykl webinariów dotyczących prawnych aspektów innych rozwiązań pomocowych proponowanych na czas epidemii przez rząd,
 • umożliwienie przedsiębiorcom elektronicznego podpisywania dokumentów na platformie Autenti, jak również zawarcia umowy leasingu w salonie samochodowym poprzez zastosowanie e-podpisu,
 • wsparcie dla przedsiębiorców poprzez współfinansowanie ich ogłoszeń w serwisie OLX,
 • deklaracja udziału w Tarczy Finansowej PFR 2.0. Udostępniając systemy bankowości elektronicznej, Bank pomaga Klientom szybko i bezpiecznie uzyskać dostęp do subwencji finansowych oferowanych firmom z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć albo zawiesić działalność w związku z walką z epidemią COVID-19.

Więcej informacji o działaniach Banku wspierających Klientów wszystkich segmentów w czasie pandemii znajduje się na tej stronie.

Wyniki wyszukiwania