Raport Zintegrowany 2020

Indeks treści GRI

GRI:
  • 102-55
  • 102-47

Lista wskaźników ujętych w raporcie

Tytuł i rok wprowadzenia Standardu GRI Numer wskaźnika GRI Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
I. UJAWNIENIA PROFILOWE
GRI 101 Kluczowe informacje 101 Założenia i podstawy raportowania
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-7 Skala działalności
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-44 Lista tematów poruszanych przez interesariuszy
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-50 Okres raportowania
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-52 Cykl raportowania
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
II. ASPEKTY EKONOMICZNE
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)
GRI 202 Obecność na rynku 2016 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi
GRI 204 Praktyki zakupowe 2016 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 205-1 Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka
205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (organy zarządzające, pracownicy, partnerzy biznesowi)
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki
III. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 301 Materiały i surowce 2016 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości
GRI 302 Energia 2016 302-1 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
302-4 Zmniejszenie zużycia energii
GRI 303 Woda 2018 303-3 Łączny pobór wody według źródła
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych)
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację)
305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (pośrednie emisje (nieuwzględnione w Zakresie 2), które występują poza organizacją, również emisje na poziomie produkcji (upstream) i konsumpcji (downstream))
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 307 Zgodność środowiskowa 2016 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 308 Ocena środowiskowa dostawców 2016 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych
IV. ASPEKTY SPOŁECZNE I PRACOWNICZE
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np. Ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.)
401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć
GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 2016 402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
403-9 Urazy związane z pracą
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię pracowników
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
V. ASPEKTY ZWIĄZANE Z PRAWAMI CZŁOWIEKA
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 406 Niedyskryminowanie 2016 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych
GRI 412 Prawa człowieka 2016 412-1 Całkowita liczba i procent zakładów poddanych przeglądowi pod kątem poszanowania praw człowieka lub ocenie pod kątem wpływu na poszanowanie praw człowieka
412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników
412-3 Procent i całkowita liczba ważnych umów inwestycyjnych i kontraktów zawierających klauzule dotyczące praw człowieka, lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem
VI. ASPEKTY ZWIĄZANE Z WPŁYWEM NA OTOCZENIE
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 413 Społeczności lokalne 2016 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy)
GRI 414 Ocena społeczna dostawcy 2016 414-1 Procent nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów praktyk zatrudniania
GRI 417 Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków
GRI 418 Prywatność Klienta 2016 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności Klienta i utraty danych Klientów
GRI 419 Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług 2016 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

Wyniki wyszukiwania