Raport Zintegrowany 2020

Informacje o  Banku i  Grupie

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest silnym bankiem lokalnym o globalnym zasięgu. Należy do międzynarodowej Grupy BNP Paribas. W Polsce jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

  • 102-1
  • 102-2
  • 102-3
  • 102-4
  • 102-5
  • 102-6
  • 102-7
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Misja

Naszą misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym Klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

Grupa Kapitałowa i Bank

BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) jest bankiem uniwersalnym z pełną ofertą produktową dla polskich i międzynarodowych korporacji, segmentu MŚP, rolników oraz Klientów indywidualnych, obecnym w lokalnych społecznościach, ale o globalnym zasięgu. Bank zajmuje wiodącą pozycję w segmencie rolno-spożywczym, konsumpcyjnym oraz w sektorze dużych firm i międzynarodowych korporacji.

BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jego spółki zależne tworzą Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”), która zajmuje 6. pod względem sumy bilansowej pozycję w sektorze bankowym w Polsce. Grupa zatrudnia blisko 9,5 tys. pracowników.

Grupa świadczy usługi poprzez ogólnopolską sieć oddziałów oraz alternatywne kanały dystrybucji, obejmujące m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Grupa prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski.

Akcje Banku notowane są na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. pozycja w sektorze bankowym pod względem sumy bilansowej

120 mld zł aktywów

Na 31.12.2020 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodził BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne:

bnpObszar-roboczy-1@4x bnpObszar-roboczy-1@4x

* 31.12.2019 nastąpiło połączenie BNP Paribas Group Service Center S.A. (Spółka przejmująca) z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o. (Spółka przejmowana).
** BGZ Poland ABS1 DAC („SPV”) – spółka celowa, z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. Spółka jest kontrolowana przez Bank jedynie w rozumieniu MSSF 10.

W 2020 r. nie zaszły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu usług doradczych i pośrednictwa finansowego. Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajdują się w Nocie 53 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Poza spółkami wymienionymi powyżej (wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej), Bank posiadał na koniec 2020 r. inwestycje kapitałowe w spółkach infrastrukturalnych (m.in. Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., VISA Inc., Mastercard Inc., SWIFT) oraz portfel kilkunastu spółek, w których posiadał mniejszościowe, niekontrolujące udziały. Portfel ten zawiera głównie udziały, akcje lub obligacje zamienne na akcje emitowane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce, zaliczane do średnich przedsiębiorstw. Wartość inwestycji w akcje i udziały mniejszościowe nie jest istotna z punktu widzenia skali działalności i wyników finansowych Banku i Grupy. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych.

Grupa BNP Paribas na świecie

Bank należy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas, która jest obecna w 71 krajach i zatrudnia prawie 200 tys. pracowników, z czego 152 tys. w Europie.

W Polsce grupa BNP Paribas działa w wielu obszarach usług finansowych, takich jak: bankowość, fundusze inwestycyjne, usługi powiernicze, faktoring, leasing, ubezpieczenia, nieruchomości oraz zarządzanie flotą samochodową.

Obecność grupy bankowej BNP Paribas na świecie

mapa-01 (1) mapa-01 (1)

Wyniki wyszukiwania