Raport Zintegrowany 2020

Ład korporacyjny

GRI:

Podstawy prawne i regulacyjne ładu korporacyjnego

Obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Prawa Bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych w dokumentach: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW oraz Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. przedstawia niniejsze informacje w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.

Zarząd Banku oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegały w 2020 r. zasad ładu korporacyjnego, określonych w Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w zakresie przyjętym przez Bank. W okresie objętym niniejszym raportem nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Bank.

Grupa BNP Paribas kieruje się we wszystkich swoich działaniach wartościami określonymi w dokumencie The BNP Paribas Way oraz w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas.

Więcej informacji o wartościach organizacji oraz zarządzaniu różnorodnością znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność w miejscu pracy.

Informacje na temat kwestii etycznych, przeciwdziałania korupcji, poszanowania praw człowieka oraz zarządzania ryzykiem znajduje się w dalszej części rozdziału.

Obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym Bank podlegał

Bank podlega „Zasadom ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten określa relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady te są dostępne na stronach Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą w grudniu 2014 r. oraz Walne Zgromadzenie w lutym 2015 r.

Stanowisko Banku w zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostało zaktualizowane w 2017 r. i wyrażone w Uchwale Zarządu Banku z dnia 26 kwietnia 2017 r., następnie potwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 11 maja 2017 r. oraz przyjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2017 r. Zamieszczone jest na stronie internetowej Banku: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/zasady-ladu-korporacyjnego-knf

Coroczne oświadczenie Banku nt. stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępne jest również w „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”.

Od 1 stycznia 2016 r. Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest na stronie internetowej GPW pod linkiem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Zarząd Banku, Uchwałą 7/BZ/3/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. przyjął do stosowania przez Bank zasady ładu korporacyjnego określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, z pojedynczymi wyjątkami.

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 26 stycznia 2016 r. Bank przekazał do publicznej wiadomości raport dotyczący niestosowania niektórych zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

W BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. stosowane są wszystkie Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z zastrzeżeniem co do stosowania zasady wprowadzonej w § 8 pkt 4:

„instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu, a także z uwagi na brak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej, związanych z zapewnieniem akcjonariuszom nieuczestniczącym osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Bank postanowił nie wykorzystywać możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia, ograniczając się do rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia i transmisji w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet.
Jednocześnie, w 2020 r. dokonano nowelizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., umożliwiając organizację Walnych Zgromadzeń oraz udział akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: rejestrację i transmisję przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

Komentarz Banku

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

Na podstawie informacji z odpowiedzialnych komórek organizacyjnych przeprowadzono analizę stosowania przez Bank w 2020 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki 2016”). Bank stosuje rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r., z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej:

 • wg aktualnego stanu Bank stosuje częściowo rekomendację IV.R.2 dotyczącą kwestii transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz możliwości uczestniczenia i głosowania w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Znowelizowany Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia organizację Walnych Zgromadzeń oraz aktywny udział akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu oraz potencjalne ryzyka prawne i organizacyjne Bank stosował powyższą zasadę częściowo, ograniczając się do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym (rozpoczętych w 2020 r. zgodnie z zasadami I.Z.1.16., I.Z.1.20., IV.Z.2.).
 • Bank stosuje częściowo zasadę V.Z.5. – wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. W Banku obowiązuje zasada dotycząca wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie umów istotnych z podmiotem powiązanym (w chwili obecnej wszyscy akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów to podmioty powiązane).
 • Nie mają zastosowania następujące zasady i rekomendacje: I.Z.1.10. (Bank nie publikuje prognoz finansowych), III.Z.6. (komórka audytu wewnętrznego i Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej są wyodrębnione w Banku) oraz IV.R.3. (akcje Banku notowane są jedynie na GPW).

Zarząd Banku oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegały w 2020 r. zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w zakresie przyjętym przez Bank. W okresie objętym niniejszym raportem nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Bank.

Komentarz Banku

Akcje i akcjonariusze

Na 31 grudnia 2020 r. struktura akcjonariatu BNP Paribas Bank Polska S.A., z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu na 31.12.2020 r.

Akcjonariusz liczba akcji % udziału
w kapitale akcyjnym
liczba głosów
na  Walnym Zgromadzeniu
% udział w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu
BNP Paribas, łącznie: 130 850 464 88,76% 130 850 464 88,76%
BNP Paribas bezpośrednio 95 360 238 64,69% 95 360 238 64,69%
BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio 35 490 226 24,07% 35 490 226 24,07%
Pozostali 16 568 454 11,24% 16 568 454 11,24%
Ogółem 147 418 918 100,00% 147 418 918 100,00%

W 2020 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Banku.

Kapitał akcyjny Banku według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosił 147 419 tys. zł.

Kapitał akcyjny dzielił się na 147 418 918 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 15 088 100 akcji serii A, 7 807 300 akcji serii B, 247 329 akcji serii C, 3 220 932 akcji serii D, 10 640 643 akcji serii E, 6 132 460 akcji serii F, 8 000 000 akcji serii G, 5 002 000 akcji serii H, 28 099 554 akcji serii I, 2 500 000 akcji serii J, 10 800 000 akcji serii K oraz 49 880 600 akcji serii L.

Akcje Banku to akcje zwykłe na okaziciela oraz akcje imienne (według stanu na 31 grudnia 2020 r. – 67 005 515 akcji Banku stanowiły akcje imienne, w tym 4 akcje serii B).

Z akcjami zwykłymi na okaziciela nie są związane żadne specjalne uprawnienia kontrolne.

4 akcje imienne Banku serii B są akcjami uprzywilejowanymi, których przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku, po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

Statut Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, jak również nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku. Statut Banku nie wprowadza ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

Na 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, tj. 26 lutego 2021 r.:

 • pan Przemysław Gdański – Prezes Zarządu – posiadał 500 szt. akcji BNP Paribas Bank Polska, co nie uległo zmianie w stosunku do dnia przekazania Raportu za 3 kwartały 2020 r., tj. 10 listopada 2020 r.,
 • pozostali członkowie Zarządu Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku nie deklarowali posiadania akcji BNP Paribas Bank Polska S.A., co nie uległo zmianie od dnia przekazania Raportu za 3 kwartały 2020 r., tj. 10 listopada 2020 r.
 • 102-18

Organy statutowe Banku

Walne Zgromadzenie

W 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 31 stycznia 2020 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. (NWZ), które podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku. W ramach programu osoby te będą uprawnione do objęcia nowych akcji Banku serii M, a prawa do objęcia tych akcji będą wynikać z przyznawanych warrantów subskrypcyjnych. W związku z tym, NWZ podjęło również uchwałę dotyczą emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz odpowiedniej zmiany Statutu. Ze względu na charakter emisji, pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii M. Ponadto pod warunkiem otrzymania zgody KNF, NWZ udzieliło Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki od osób objętych programem i podjęło decyzję o utworzeniu kapitału rezerwowego na ten cel.
 • 29 czerwca 2020 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. (ZWZ), które zatwierdzono przedłożone przez Zarząd i Radę Nadzorczą sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności oraz informacje niefinansowe Banku za rok 2019. ZWZ uchwaliło podział zysku netto za 2019 r. (przekazanie całości zysku na kapitał rezerwowy) oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. Ponadto ZWZ przyjęło zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniający możliwość odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) oraz powołało nowych członków Rady Nadzorczej Banku (panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską oraz pana Vincenta Metz), a także podjęło uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo ZWZ podjęło uchwałę zmieniającą uchwały NWZ z 31.01.2020 r. ze względu na planowane zmiany prawne wynikające z obowiązkowej dematerializacji papierów wartościowych i ich rejestracji w depozycie KDPW.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., które odbyły się w dniu 29 czerwca 2020 r. były po raz pierwszy transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet. Nagranie z obrad jest zamieszczone na stronie internetowej Banku w wersji polskiej i angielskiej.

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., z uwzględnieniem postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Walne Zgromadzenia (WZ) zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie, w sposób określony w Statucie Banku zwołuje Zarząd Banku lub – w przypadkach określonych w Statucie – Rada Nadzorcza bądź akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Bank umieszcza na stronie internetowej Banku projekty uchwał i wymagane informacje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie może się odbyć w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany na żywo przez Internet oraz rejestrowany i zamieszczany na stronie www BNP Paribas Bank Polska S.A. Powyższa zasada w 2020 r., zgodnie z postanowieniami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, została wprowadzona do Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności wynikające ze wspomnianych powyżej przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Projekty uchwał są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Banku, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Głosowania odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, który zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, a w przypadku głosowania tajnego eliminuje możliwość identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy. Każda akcja daje prawo jednego głosu.

Uprawnienia akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. i sposób ich wykonywania zostały określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku i wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Z uczestnictwem akcjonariuszy w WZ wiążą się w szczególności następujące uprawnienia:

 • akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Banku oraz żądać odpisu listy;
 • akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZ w terminie jednego tygodnia przed datą WZ oraz żądać udzielenia przez Zarząd Banku informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych;
 • akcjonariusz ma prawo przeglądać księgi protokołów z WZ i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Banku odpisów uchwał;
 • akcjonariusz może żądać tajnego głosowania i zaskarżać uchwały WZ w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych;
 • akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje również możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każda zmiana Statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie określonym w przepisie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) zmiana statutu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wnioski Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku, podobnie jak inne sprawy wnoszone przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności (o którym mowa w § 5 ust. 2 Statutu Banku), podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów (§ 13 ust. 2 Statutu Banku).

Stosownie do postanowień § 20 ust.1 pkt.1 lit. m) Statutu Banku, niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany Statutu Banku, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalenie tekstu jednolitego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian do Statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

W związku z podjętą w styczniu 2020 r. decyzją dotyczącą emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonało również odpowiedniej zmiany Statutu Banku. W Statucie dodano paragraf (§ 29a), który określa, że kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 576 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 576 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, wskazuje posiadaczy warrantów jako osoby uprawnione do objęcia akcji serii M oraz terminy wykonania praw do objęcia tych akcji.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce.

Statut Banku stanowi, że przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Na dzień 31 grudnia 2020 r. czterech członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności (kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa § 16 ust. 4 Statutu Banku). Status niezależnego członka Rady Nadzorczej posiadały osoby: pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska, pani Magdalena Dziewguć, pan Jarosław Bauc i pan Mariusz Warych.

Skład Rady Nadzorczej wg stanu na 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r. wraz z informacją nt. niezależności członków

Funkcja w Radzie Nadzorczej Banku Skład RN na dzień
31.12.2020 r.
Skład RN na dzień
31.12.2019 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Wancer Józef Wancer
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Lucyna Stańczak-Wuczyńska*
członek niezależny
Jarosław Bauc
członek niezależny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jean-Paul Sabet Jean-Paul Sabet
Członek Rady Nadzorczej Francois Benaroya Francois Benaroya
Członek Rady Nadzorczej Stefaan Decraene Stefaan Decraene
Członek Rady Nadzorczej Magdalena Dziewguć
członek niezależny
Magdalena Dziewguć
członek niezależny
Członek Rady Nadzorczej Vincent Metz Michel Falvert
Członek Rady Nadzorczej Sofia Merlo Sofia Merlo
Członek Rady Nadzorczej Piotr Mietkowski Piotr Mietkowski
Członek Rady Nadzorczej Jarosław Bauc
członek niezależny
Monika Nachyła
Członek Rady Nadzorczej Stéphane Vermeire Stéphane Vermeire
Członek Rady Nadzorczej Mariusz Warych
członek niezależny
Mariusz Warych
członek niezależny
* 10 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła w trybie pisemnym decyzję w sprawie wyboru pani Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku i jednocześnie odwołała z tej funkcji pana Jarosława Bauc.

 

Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.:

 • 19 marca 2020 r. pan Michel Falvert złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 19 marca 2020 r.,
 • 29 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało pana Vincenta Metz na członka Rady Nadzorczej do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej,
 • 29 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 grudnia 2020 r. do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej,
 • 29 czerwca 2020 r. pani Monika Nachyła złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. odbyła 15 posiedzeń (w tym 8 w trybie pisemnym) oraz podjęła 93 uchwały. Frekwencja członków Rady wynosiła 83,29%.

W 2020 r. Rada Nadzorcza realizowała swoje obowiązki przewidziane w przepisach prawa oraz Statutu Banku wyrażone w Ramowym Planie Pracy Rady Nadzorczej na 2020 r. Ponadto Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu, również w zakresie sytuacji związanej z pandemią COVID-19, dzięki czemu dysponowała odpowiednią wiedzą odnośnie pozycji Banku, sytuacji makroekonomicznej i otoczenia rynkowego oraz ich wpływu na osiągnięcie założonych wyników a także plany rozwoju Banku.

Skład osobowy Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dawał gwarancję wysokiego poziomu kwalifikacji, kompetencji i rozległego doświadczenia zawodowego, zapewniając odpowiedni poziom kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, jak również na wszechstronne badanie i opiniowanie przedstawianych tematów oraz szeroką reprezentację poglądów w zakresie oceny pracy Zarządu i funkcjonowania Banku.

Kompetencje oraz doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku są zaprezentowane na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku.

Poniżej przedstawiono sylwetki członków Rady Nadzorczej:

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Niezależny konsultant, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 r. organizował Bank Rolno-Przemysłowy. Pan Józef Wancer posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie jako członek Zarządu w bankach (Raiffeisen Centrobank w Warszawie, Bank BPH, BGŻ) oraz członek Rad Nadzorczych (Powszechnego Banku Kredytowego (PBK), Alior Banku). Od września 2013 r. związany z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ), gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu, następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji pan Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki oraz absolwentka studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. Od początku blisko trzydziestoletniej kariery zawodowej pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska związana jest z bankowością. W latach 1992-1996 pracowała w IBP Bank S.A. w obszarze bankowości korporacyjnej, następnie w latach 1996-1997 w Credit Lyonnais Bank Polska, w obszarze corporate finance. W roku 1997 objęła stanowisko Vice President w ABN Amro Bank Polska w Departamencie Finansowania Strukturalnego. Od 2000 r. Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska związana jest z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), początkowo jako Senior Banker odpowiedzialna za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a od 2008 r. jako Country Director EBOR w Polsce. Od 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Regionalnego EU-Banks, Financial Institution, regionu Europy Centralnej i Południowej. W swojej karierze zawodowej pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych, obecnie w Erste Bank, Hungary oraz jest członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję członka, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwent francuskiej szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale w Paryżu. Karierę zaczynał w spółkach z grupy Paribas, gdzie zasiadał w organach spółek, pełniąc w latach 1996-1998 funkcję dyrektora wykonawczego oraz członka Zarządu w Société Centrale d’Investissements, następnie pełnił funkcję członka Zarządu Klépierre S.A. (spółka specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne). W latach 2004-2006 członek Komitetu Wykonawczego bankowości detalicznej Grupy BNP Paribas we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Od 2006 r. pracował w Banca Nazionale del Lavoro we Włoszech, gdzie nadzorował proces integracji tej spółki z Grupą BNP Paribas, a następnie, w latach 2008-2009, pełnił funkcję dyrektora Operacyjnego (COO) w tejże spółce. Od 2010 r. pracuje w obszarze International Retail Banking (IRB), obejmującym bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza Strefą Euro, a od stycznia 2013 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora IRB, sprawując kontrolę nad strategią i rozwojem tego segmentu. Nadzoruje między innymi bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji, w tym w Turcji. Ponadto, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej L.D.C., przewodniczącego Rady Nadzorczej JSC „UkrSibbank” oraz zasiada w Radzie Dyrektorów w następujących spółkach: BNP Paribas Yatirimlar Holding (od 2010 r. przewodniczący), TEB A.S., TEB Holding A.S., BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding. Pan Jean-Paul Sabet był przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska w latach 2013-2015 r. Od września 2014 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (wówczas BGŻ S.A.). Do sierpnia 2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., następnie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ukończył Politechnikę (École Polytechnique) oraz École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique w Paryżu. Uzyskał również tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Jest także absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. we francuskim Ministerstwie Finansów jako zastępca dyrektora Departamentu Rynków Wschodzących. Następnie był doradcą ekonomicznym ds. Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie. W latach 1999-2001 pracował jako dyrektor Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego we francuskim Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu, następnie jako zastępca dyrektora Gabinetu Ministra ds. Europejskich. Z Grupą BNP Paribas związany jest od roku 2004, kiedy objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. Rozwoju Bankowości Korporacyjnej. W latach 2007-2011 pracował dla ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas – UkrSibbank jako zastępca dyrektora Pionu Bankowości Detalicznej (Retail Banking), a następnie dyrektor Pionu Bankowości Detalicznej i wiceprezes Zarządu Banku. Następnie zajmował stanowisko dyrektora ds. Bankowości Detalicznej linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W 2014 r. objął funkcję dyrektora zarządzającego ds. Integracji BNP Paribas Banku Polska oraz Banku BGŻ. Następnie od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Obszar Integracji, zaś od września 2015 r. za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Od września 2017 r. objął funkcję w kierownictwie IRB w Grupie BNP Paribas, gdzie jest odpowiedzialny za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz Turcji. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ukrsibbank oraz członka Rady Nadzorczej TEB AS.

Absolwent ekonomii stosowanej Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, w Belgii. Karierę rozpoczął w 1988 r. w Bacob Bank, następnie w 1998 r. objął stanowisko dyrektora Bankowości Inwestycyjnej w Artesia Banking Corporation, później został mianowany prezesem spółki Artesia Securities. Następnie związany był z Bankowością Hurtową w Dexia Bank Belgia, po czym pełnił funkcję prezesa Zarządu Artesia Bank Holandia, dalej od 2002 r. był członkiem Zarządu Dexia Bank Holandia i Dexia Bank Belgia. W latach 2006-2011 r. pracował na stanowisku prezesa Zarządu Dexia Bank Belgia, będąc jednocześnie członkiem Zarządu Dexia S.A. Posiada szeroką wiedzę w obszarze bankowości detalicznej i komercyjnej a także w obszarze zarządzania aktywami, ubezpieczeń i usług inwestycyjnych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Belgijskiej Federacji Sektora Finansowego (Febelfin) od grudnia 2008 do sierpnia 2011 r. Od września 2015 członek Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Absolwentka University of Minnesota/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym i Harvard Business School. Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1997-1999 w obszarze sprzedaży w Scala Polska, globalnego lidera oprogramowania ERP. Następnie związana była z Orange Polska, odpowiadając za rozwój biznesu, później Biuro Rynku Korporacyjnego Orange B2B. W latach 2007-2012 pracowała w Plus GSM, pełniąc obowiązki dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, dyrektora Departamentu Sprzedaży Biznesowej, dyrektora Departamentu Kluczowych Klientów, a następnie dyrektora zarządzającego B2B, gdzie odpowiadała za zarządzanie całością procesów sprzedaży B2B oraz procesów wsparcia sprzedaży. Od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. była doradcą inwestycyjnym w MCI Management (VC i Private Equity). W latach 2012-2014 działalność zawodową związała z Exatel, gdzie była dyrektorem ds. marketingu oraz wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing, PR, rozwój Produktów i HR. Od września 2014 r. do chwili obecnej pracuje w Google i pełni funkcję dyrektora w obszarze rozwoju biznesu Google Cloud w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Pani Magdalena Dziewguć, w swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastowała stanowiska członka Rady Powierniczej SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (w latach 2016–2019), członka Rady Nadzorczej Fundacji Humanites (w latach 2014-2018), członka Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja SA (2012-2014), Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LiderShe (w latach 2012-2018) i Przewodniczącej Rady Nadzorczej NOM (Niezależny Operator Międzystrefowy) (w latach 2012-2014). Jest założycielką Digital University (fundacja edukacyjna) oraz start up’u Daisy.life. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uzyskał tytuł magistra z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Paryskim – École Politechnique, a także tytuł magistra z zakresu czystej matematyki w École Normale Supérieure de Lyon. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w spółce Compagnie Bancaire (od roku 1997 Paribas), gdzie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Modeli Finansowych w Departamencie Planowania i Rozwoju. Od roku 1999 związany był z Grupą CETELEM, w ramach której pełnił wiele funkcji (Dyrektor ds. Rozwoju Zewnętrznego, Dyrektor ds. Analiz CRM i Global B2C w Departamencie Sprzedaży, Dyrektor ds. Planowania i Rozwoju w Departamencie Finansów). W 2009 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Marketingu Produktów w Departamencie Sprzedaży i Marketingu w BNP Paribas Personal Finance. Kontynuował karierę w strukturach BNP Paribas Personal Finance pełniąc m.in. obowiązki Dyrektora ds. Analiz Marketingowych i Sterowania w Departamencie Sprzedaży i Marketingu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kluczowych Partnerów, a także Zastępcy CEO w Obszarze PF Inside. Obecnie, pan Vincent Metz zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Obszarem Ameryki Łacińskiej i Obszarem PF Inside oraz jest Członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Personal Finance. Do jego obowiązków należy również nadzorowanie BNP Paribas Personal Finance w sześciu krajach. Pan Vincent Metz to wszechstronny ekspert w zarządzaniu projektami rozwojowymi (rozwój zewnętrzny, relacje partnerskie). Specjalizuje się w usługach finansowych, oraz posiada szerokie doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu, w tym finansów i ryzyka.

Absolwentka HEC Paris z 1985 r. Karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1985 r. w Banku Paribas w dziale obsługi dużych przedsiębiorstw. Karierę kontynuowała na różnych stanowiskach sprzedażowych, biznesowych oraz dyrektora oddziału, współpracując z Klientami ze wszystkich sektorów (Klienci korporacyjni, stowarzyszenia, bankowość prywatna). W 1995 r. objęła stanowisko dyrektora ds. rekrutacji w dziale personalnym, następnie została dyrektorem Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Bordeaux, reprezentując Bank w Akwitanii. Pod koniec 2000 r. powróciła do pracy w dziale personalnym Grupy, początkowo jako menedżer ds. karier, a w połowie 2004 r. objęła stanowisko dyrektora ds. zarządzania karierami w Grupie. W 2009 r. została dyrektorem ds. sprzedaży French Private Bank, następnie awansowała na dyrektora French Private Bank, dołączając jednocześnie do G100, czyli zespołu 100 najwyższych rangą członków kadry kierowniczej Grupy BNP Paribas. W styczniu 2012 r. otrzymała nominację na stanowisko współzarządzającej BNP Paribas Wealth Management (Co-CEO BNP Paribas Wealth Management). Pani Sofia Merlo zasiada również w radach dyrektorów BNP Paribas Fortis, BMCI Morocco oraz Linedata Services. Od 2016 r. należy do Club XXIè Siècle, a od lutego 2018 r. jest również członkinią zarządu tego klubu. Od listopada 2019 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. W ramach działalności zawodowej pani Sofia Merlo angażuje się w promocję przedsiębiorczości kobiet zarówno we Francji, jak i na poziomie międzynarodowym. W 2015 r., wspólnie z Women Initiative Foundation, uruchomiła BNP Paribas Women Entrepreneur Program przy Uniwersytecie Stanforda dla kobiet-przedsiębiorców z całego świata.

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Paris Dauphine. Ukończył podyplomowe studia na kierunku „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Rozpoczął karierę zawodową jako ekonomista, koncentrując się na rynkach wschodzących i zagadnieniach europejskich. Następnie pracował w Departamencie Rozwoju Biznesu BNP Paribas oraz w Departamencie Finansów Korporacyjnych, gdzie odpowiadał za region Europy Środkowej i Wschodniej. Pan Piotr Mietkowski pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego Bankowości Inwestycyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, WNP, Grecję i Turcję w grupie BNP Paribas oraz członka Rady Nadzorczej w BNP Paribas Bank Polska S.A. (od września 2015 r.).

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1982-1991 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE), z ramienia którego był konsultantem Banku Narodowego Estonii (w 1995 r.), doradcą USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii (w 1996 r.), w Ministerstwie Finansów Rumunii (w 1997 r.) oraz Gruzji (w 2000 r.). W latach 1998-2000 pełnił funkcję Sekretarza Stanu i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów RP. W latach 1998-2000 członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 2000 r. do 2001 r. sprawował funkcję Ministra Finansów RP. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych. W szczególności, pełnił funkcję prezesa zarządów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura (w latach 2002-2003), Skarbiec Investment Management (w latach 2004-2005), Skarbiec Asset Management Holding (w latach 2004-2006) oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2004-2006). Ponadto, w latach 2006-2007 oraz 2008-2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu oraz dyrektora Generalnego Polkomtel, następnie pełnił funkcję członka Zarządu tejże spółki. W okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu HAWE. Następnie (od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r.) pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. W Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska zasiadał od 1 lipca 2010 r., natomiast funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełnił od 30 sierpnia 2010 r. We wrześniu 2014 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej Banku BGŻ. Do grudnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej.

Absolwent Solvay Business School w Brukseli, magister zarządzania w Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University w Chicago. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w belgijskim biurze McKinsey & Company i od tego czasu pozostaje związany z sektorem bankowym. W latach 2001 – 2012 związany z grupą Dexia, gdzie piastował stanowiska: kierownika rozwoju sprzedaży w Dexia Asset Management, doradcy zarządu i dyrektora ds. projektów, strategii i spółek zależnych w Dexia Bank w Belgii, dyrektora ds. strategii i rozwoju grupy w Dexia SA i członka zarządu Dexia Credit Local, zarządzającego bankowością publiczną i hurtową. Od 2013 r. związany z BNP Paribas Fortis, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego odpowiadającego za bankowość prywatną i zarządzanie aktywami oraz członka komitetu wykonawczego BNP Paribas Wealth Management Group. W grudniu 2015 r. został członkiem komitetu wykonawczego BNP Paribas Fortis, a od kwietnia 2018 r. pełni funkcję członka zarządu BNP Paribas Fortis. Funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni od sierpnia 2018 r.

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii (1995 r.). Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) (1997-1998). Uzyskał również dyplom CIA (Certified Internal Auditor) (2007). W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował następujące stanowiska: dyrektor ds. zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory (2011-2012), członek rady nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2011–2012), dyrektor audytu wewnętrznego na Europę Centralną i Wschodnią i Rosję w AVIVA (2008–2011), koordynator regionalny na Europę Centralną w KBC GROUP N.V. (2004-2008), dyrektor finansowy w Citileasing sp. z o.o. oraz Handlowy-Leasing S.A. (2003-2004), audytor zewnętrzny w Ernst & Young (Nowy Jork, Londyn, Toronto, Vancouver, Warszawa) (1996-2002). Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, Kanada, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA w Vancouver, Kanada. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Komitetu Audytu spółki Selena FM S.A. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. działa na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, których treść dostępna jest na stronie internetowej spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, w szczególności poprzez ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Jednocześnie jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.

Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w kwestiach przewidzianych przez prawo, bądź sprawach osobowych. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym, bez zwołania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie w trybie roboczym opinii, rekomendacji i propozycji decyzji w zakresie przedkładanych do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą wniosków.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu
 • Komitet ds. Ryzyka
 • Komitet ds. Wynagrodzeń
 • Komitet ds. Nominacji

Zakres i tryb działania ww. komitetów określają ich regulaminy wprowadzone odpowiednimi uchwałami Rady Nadzorczej.

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz funkcjonujących w jej ramach komitetów zatwierdzane są przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. i publikowane na stronach internetowych Banku.

Skład Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej wg stanu na 31.12.2020 r.

Komitety Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko Funkcja
w Radzie Nadzorczej
Komitet
Audytu
Komitet
ds. Ryzyka
Komitet
ds. Wynagrodzeń
Komitet
ds. Nominacji
Józef Wancer Przewodniczący Członek Członek
Lucyna Stańczak-Wuczyńska Wiceprzewodnicząca
Członek niezależny
Członek Członek Członek Członek
Jean-Paul Sabet Wiceprzewodniczący Przewodniczący Przewodniczący
Jarosław Bauc Członek niezależny Członek
Francois Benaroya Członek Członek Przewodniczący Członek Członek
Stefaan Decraene Członek
Magdalena Dziewguć Członek niezależny
Vincent Metz Członek
Sofia Merlo Członek
Piotr Mietkowski Członek
Stéphane Vermeire Członek
Mariusz Warych Członek niezależny Przewodniczący Członek

Zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych, monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej oraz zapewnienia skuteczności funkcji audytu wewnętrznego Banku, w tym poprzez wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego, zapewnienia przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą oraz sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Komitetu uwzględniającego ocenę ryzyka obszarów będących przedmiotem nadzoru Komitetu oraz podjętych działań i ich efektów.

Komitet Audytu sprawuje nadzór nad działalnością biegłego rewidenta. Wydaje rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące wyboru bądź rezygnacji z usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, monitoruje przestrzeganie zasady niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta, zasad wymiany informacji, nadzoruje prace biegłego rewidenta oraz dokonuje okresowej oceny działania audytora zewnętrznego.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu przy zachowaniu wszystkich przepisów prawa, dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W skład Komitetu Audytu wchodzi czterech członków, z czego trzy osoby to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu oraz § 16 ust. 4 Statutu Banku, jak również przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2020 r.

 • Mariusz Warych – Przewodniczący Komitetu (członek niezależny)
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Członek Komitetu (członek niezależny)
 • Jarosław Bauc – Członek Komitetu (członek niezależny)
 • Francois Benaroya – Członek Komitetu

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają adekwatną wiedzę, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w sferze finansów i rachunkowości:

 • p. Mariusz Warych – kompetencje w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego, potwierdzone posiadanym dyplomem CIA. Uczestnik programu ACCA Coursework. Wieloletnie doświadczenie jako niezależny członek w radach nadzorczych i komitetach audytu (JSW, Selena FM, Ukrsibbank Ukraina). Audytor zewnętrzny w Ernst & Young – audytujący banki w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Dokonywał oceny funkcjonowania Komitetów Audytu. Przewodniczący Klubu Szefów Audytu w Polsce. Wiedzę i umiejętności zdobywał jako Dyrektor finansowy w Grupie Citi – w spółkach leasingowych a także koordynator regionalny w Grupie KBC – nadzorujący działalność Grupy KBC w Polsce.
 • p. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – wyksztalcenie ekonomiczne oraz doświadczenie w zakresie bankowości i finansów, zdobyte podczas 30-letniego stażu pracy w sektorze bankowym, w bankowości komercyjnej oraz EBRD. W swojej karierze zawodowej pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem rad nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka (m in. Alior Bank). Wiedzę i umiejętności z zakresu branży zdobyła dzięki wieloletniemu zarządzaniu (jako Dyrektor EU Banks Team w EBRD w Londynie) portfelem (dług i kapitał) znaczącej grupy banków w 12 krajach Unii Europejskiej, w Europie Centralnej i Południowej.
 • p. Jarosław Bauc – doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobył zasiadając w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych (Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura, Skarbiec Investment Management, Skarbiec Asset Management Holding oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Polkomtel, HAWE, PGNiG). Posiada wszechstronną wiedzę w dziedzinie finansów i bankowości w kraju oraz poza granicami.
 • p. Francois Benaroya – wykształcenie ekonomiczne, wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości zdobył w trakcie wieloletniego zatrudnienia w sektorze bankowym na wysokich stanowiskach w Grupie BNP. Był członkiem zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnym za Obszar Integracji, następnie za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Pełni funkcję w radach nadzorczych (Ukrsibbank Ukraina, TEB AS) oraz w kierownictwie IRB w Grupie BNP Paribas, gdzie jest odpowiedzialny za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz Turcji.

Szczegółowe informacje nt. wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków Komitetu przedstawiono w części Rada Nadzorcza oraz na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczą również stali członkowie posiedzeń tj.: Prezes Zarządu, Członek Zarządu nadzorujący Obszar Finansów, Członek Zarządu nadzorujący Obszar Ryzyka, Dyrektor Zarządzający Pionem Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Monitoringu Zgodności.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z pełnionych zadań, w tym każdorazowo przed publikacją wyników i raportów finansowych Banku, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

W 2020 r. odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami, w 2020 r. Komitet omówił m.in. sprawozdania finansowe za 2019 r., sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 r. oraz raport zawierający informacje niefinansowe za 2019 r., sprawozdania kwartalne i półroczne dotyczące wyników finansowych w 2020 r., oraz dokonał okresowej oceny działania audytora zewnętrznego. Zapoznał się z planem działań Pionu Audytu Wewnętrznego oraz Pionu Monitoringu Zgodności oraz okresowymi raportami z działalności powyższych obszarów, a także rocznym raportem dotyczącym oceny efektywności mechanizmów i procesów kontroli wewnętrznej.

Ponadto Komitet Audytu zapoznał się z okresowymi raportami w zakresie statusu monitorowanych rekomendacji pokontrolnych oraz realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, zweryfikował aktualizowane przepisy z obszaru rachunkowości, audytu i compliance, rekomendując Radzie Nadzorczej ich przyjęcie.

Nadzór Komitetu Audytu nad wyborem firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza we wrześniu 2017 r. zatwierdziła opracowane przez Komitet Audytu: „Politykę wyboru firmy audytorskiej w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w BNP Paribas Bank Polska S.A.”, jak również „Politykę świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

Głównym założeniem Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej jest zapewnienie prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym związanych z:

 • zachowaniem niezależności firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
 • stosowaniem przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów oceny przy wyborze firmy audytorskiej podczas postępowania ofertowego,
 • zapewnieniem zachowania zasad właściwej rotacji firm audytorskich oraz kluczowego biegłego rewidenta, w tym okresy karencji.

Fundamentalnym założeniem Polityki świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest analiza zgodności dodatkowej usługi z przepisami prawa jak również kontrolowanie i monitorowanie niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej. Polityka umożliwia świadczenia usług dozwolonych, w zakresie niezwiązanym z polityka podatkową Banku, po analizie niezależności oraz wyrażeniu zgody na ich świadczenie.

12 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę, na mocy której wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. jako firmę audytorską uprawnioną do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z pakietami sprawozdawczymi, za lata 2020-2021.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

W 2020 r. firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem w zakresie przeglądu półrocznych raportów finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku jak i pakietów konsolidacyjnych. Przy ocenie niezależności firmy audytorskiej oraz wyrażeniu zgody na świadczenie usługi Bank skorzystał ze ścieżki akceptacji kluczowego biegłego rewidenta i firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, określonej Polityką wyboru biegłego rewidenta.

Zadaniem Komitetu ds. Ryzyka jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania ryzykiem, a w szczególności: opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii, wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla, weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Ryzyka na dzień 31.12.2020 r.

 • Francois Benaroya – Przewodniczący Komitetu
 • Mariusz Warych – Członek Komitetu (Członek niezależny)
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska* – Członek Komitetu (Członek niezależny)

* do 30 listopada 2020 r. członkiem Komitetu ds. Ryzyka była pani Monika Nachyła, która złożyła rezygnację z dniem 30 listopada 2020 r. Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełni funkcję członka Komitetu od 10 grudnia 2020 r.

Komitet odbywa posiedzenia tak często, jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku, w terminach ustalonych uprzednio przez Przewodniczącego.

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka.

Wypełniając swoje zadania w 2020 r. Komitet omawiał okresowe raporty z obszaru ryzyka kredytowego, rynkowego i płynności, ryzyka operacyjnego i zapobiegania nadużyciom, ryzyka ALMT i ryzyka prawnego. Ponadto opiniował i rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał dotyczących m.in.: strategii zarządzania ryzykiem, strategii ryzyka operacyjnego, strategii inwestycyjnej, polityki oraz zasad procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, metodologii procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego oraz analizy testów warunków skrajnych, apetytu na ryzyko oraz planu naprawy.

W 2020 r., w związku z pandemią COVID-19, Komitet zwrócił szczególną uwagę na aspekty wpływu pandemii na Bank, dokonując analizy sytuacji w zakresie przygotowania Banku do zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa w obszarze bezpieczeństwa Banku, ryzyka operacyjnego, ryzyka kredytowego, ryzyka prawnego, kosztu ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej.

Zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez monitorowanie i nadzór kluczowych procesów, w szczególności dotyczących polityki kadrowej, rozwoju zawodowego pracowników oraz polityki wynagradzania. Do kompetencji Komitetu należy m.in.: analiza wyników pracy członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji rekomendacji w tym zakresie a także rekomendowanie Radzie kluczowych wskaźników wydajności dla członków Zarządu, opiniowanie i monitorowanie planów sukcesji na kluczowe stanowiska w Banku, monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w Banku oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych informacji dotyczącej struktury zatrudnienia i wynagrodzeń w Banku.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 31.12.2020 r.

 • Jean-Paul Sabet – Przewodniczący Komitetu
 • Józef Wancer – Członek Komitetu
 • Francois Benaroya – Członek Komitetu
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska* – Członek Komitetu (członek niezależny)

* pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełni funkcję członka Komitetu ds. Wynagrodzeń od 10 grudnia 2020 r. (do tego dnia Komitet ds. Wynagrodzeń składał się z trzech członków)

Komitet odbywa posiedzenia tak często jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.

W 2020 r. Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń, z czego jedno w trybie pisemnym, na których m.in. omawiano tematy związane z realizacją oraz ustaleniem rocznych celów członków Zarządu, zasadami wynagradzania oraz wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, przyznawania nagród motywacyjnych, zmiany Polityki wynagradzania pracowników.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków w zakresie oceny kwalifikacji kandydatów na członków Zarządu Banku a także kandydatów na członków Rady Nadzorczej, określaniu zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęconego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji; dokonywanie okresowej oceny (co najmniej raz roku) wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Banku jako całości i poszczególnych członków Zarządu Banku, dokonywanie oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu Banku oraz rekomendowanie zmian w tym zakresie Radzie Nadzorczej. Do zadań Komitetu należy również tworzenie i aktualizacja oraz monitorowanie skuteczności stosowanej przez Bank Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., dokonywanie jej okresowego przeglądu i przedstawianie Zarządowi rekomendacji w tym zakresie. Ponadto Komitet ds. Nominacji pełni nadzór nad kluczowymi procesami takimi jak plany sukcesji czy rozwój zawodowy pracowników, przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące procesu nominacji i sukcesji osób na stanowiskach kluczowych, jak również rekomendacje zmniejszenia lub zwiększenia liczby członków Zarządu Banku.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej, posiadających odpowiednią wiedzę oraz odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie działalności Banku, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym rekomendowanych kandydatów na wolne stanowiska w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Nominacji na dzień 31.12.2020 r.

 • Jean-Paul Sabet – Przewodniczący Komitetu
 • Józef Wancer – Członek Komitetu
 • Francois Benaroya – Członek Komitetu
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska* – Członek Komitetu (członek niezależny)

* pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełni funkcję członka Komitetu ds. Nominacji od 10 grudnia 2020 r. (do tego dnia ww. Komitet składał się z trzech członków)

Komitet odbywa posiedzenia tak często, jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, w terminach ustalonych uprzednio przez Przewodniczącego.

W 2020 r. odbyło się 9 posiedzeń Komitetu (w tym 3 w trybie pisemnym) na których m.in. dokonano okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, a także dokonano oceny adekwatności nowych kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Ponadto Komitet omówił zmiany do Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd Banku

Zgodnie ze Statutem Zarząd Banku liczy, od 1 stycznia 2020 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezesi Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Co najmniej dwóch spośród członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu, powinno posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające stabilne i ostrożne zarządzanie Bankiem. Co najmniej połowę członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim. Szczegółowe informacje nt. wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. są dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku.

Skład Zarządu Banku na 31.12.2020 r. wraz z podziałem odpowiedzialności funkcjonalnej poszczególnych członków

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Banku Nadzorowany obszar
Przemysław Gdański Prezes Zarządu Obszar Zarządzania Bankiem, Strategii i Rynków Rolnych, w tym sprawuje nadzór nad Pionem Audytu Wewnętrznego, Pionem Monitoringu Zgodności, Pionem Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego, Pionem Prawnym, Pionem Strategii i Analiz Rynkowych, Pionem Agrobiznesu, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Obszar Transformacji
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Obszar Finansów, w tym Pion Rachunkowości Finansowej, Departament Zarządzania Kapitałowego, Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, Departament Podatkowy, Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami i Departament Data Governance
André Boulanger Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości CIB, w tym Pion Rynków Finansowych, Departament Klientów Strategicznych CIB, Departament Wsparcia i Rozwoju Biznesu CIB oraz Departament Usług Powierniczych
Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej, w tym Pion Sprzedaży, Pion Bankowości Internetowej, Pion Produktów Detalicznych i Biznesowych, Departament Decyzji Kredytowych, Biuro Budżetowania i Analiz Bankowości Detalicznej, Departament Wealth Management, Departament Rozwoju Relacji z Klientem, Departament Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta, Biuro Maklerskie
Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu Obszar Ryzyka, w tym Pion Ryzyka Klientów MSP i Agro, Pion Zarządzania Ryzykiem Systemowym, Pion Restrukturyzacji i Windykacji Przedsiębiorstw, Pion Ryzyka Finansowego i Kontrahenta, Pion Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom, Pion Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, Pion Ryzyka Klientów Indywidualnych i Mikroprzedsiębiorstw
Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, w tym Pion Operacji, Departament Nieruchomości i Administracji, Departament Kontroli Operacyjnej, Departament Zakupów Centralnych
Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, w tym Pion Nowych Technologii, Architektury i Wsparcia IT, Pion IT dla Funkcji Centralnych, Pion Rozwoju IT Bankowości Korporacyjnej i Rynków Kapitałowych, Pion Rozwoju Systemów IT dla Klienta Detalicznego, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Organizacji IT, Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania oraz Zespół GSC (SPV)
Volodymyr Radin Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Personal Finance, w tym Pion Sprzedaży Consumer Finance, Pion Sprzedaży Automotive – Personal Finance, Departament Sprzedaży B2C, Departament Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji PF, Pion Rozwoju Produktów i Relacji z Klientami PF, Departament Obsługi Partnerów i Bankowości Ubezpieczeniowej PF, Pion Operacji PF, Departament Planowania i Finansów PF
Jerzy Śledziewski Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości MSP i Korporacyjnej, w tym Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Agro, Pion Przedsiębiorstw Międzynarodowych, Sektora Publicznego i Instytucji, Departament Decyzji Kredytowych Bankowości Korporacyjnej, Pion Rozwoju Biznesu i Organizacji, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Cash Management, Pion Zarządzania Siecią Sprzedaży MSP, Pion Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MSP, Departament Leasingu, Departament Finansowania Handlu, Departament Zarządzania Faktoringiem, Departament Doradztwa Transakcyjnego, Biuro Dużych Korporacji

 

Kompetencje oraz doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Zarządu Banku są zaprezentowane na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku.

Skład Zarządu Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. nie zmienił się, jednakże w dniu 12 października 2020 r. pan Jaromir Pelczarski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie w dniu 12 października 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała panią Magdalenę Nowicką do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. na okres aktualnej kadencji Zarządu Banku.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Mają one formę jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu lub komunikowania się członków Zarządu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W 2020 r. odbyły się 63 posiedzenia Zarządu Banku, na których podjęto 163 uchwały.

W związku z pandemią COVID-19 posiedzenia Zarządu Banku od marca 2020 r. odbywały się w sposób hybrydowy, zaś od października (2 fala pandemii) – wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Szczegółowy opis działania, w tym zakres kompetencji Zarządu znajduje się w § 22 ust. 2 Statutu Banku oraz Regulaminie Zarządu Banku (zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Banku).

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Banku. W szczególności uchwały Zarządu wymaga:

 1. przygotowanie projektu strategii rozwoju Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 2. przygotowanie planu finansowego oraz przyjęcie sprawozdania z jego realizacji,
 3. przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 4. określanie polityki kadrowej, obejmującej w szczególności zasady wynagradzania, strukturę i profil zatrudnienia, zasady polityki socjalnej,
 5. określanie polityki produktowej Banku,
 6. ustalanie struktury organizacyjnej Banku,
 7. tworzenie i znoszenie komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
 8. ustanawianie prokurentów,
 9. określanie obszarów zarządzania nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu,
 10. ustalanie zasad funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000 000 (dziesięć milionów) zł, ale wyższa niż 5 000 000 (pięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
 12. podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych.

Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Statut Banku nie przyznał Zarządowi żadnych szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji. Jednakże Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 stycznia 2020 r. podjęło decyzję w sprawie udzielenia warunkowego upoważnienia Zarządowi (pod warunkiem otrzymania zgody KNF) do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki od osób objętych programem motywacyjnym oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.

Sposób reprezentacji Banku określa Statut, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli umocowani są:

a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
b) prokurenci działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych członków Zarządu przedstawiają się następująco:

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagrodzenia zasadnicze Wynagrodzenie zmienne
wypłacone
w roku
Odkup
akcji fantom
Dodatkowe świadczenia Razem
Imię i nazwisko od do
Przemysław Gdański 01.01.2020 31.12.2020 2 020 592 467 135 3 214
Jean-Charles Aranda 01.01.2020 31.12.2020 902 376 155 250 1 683
Andre Boulanger 01.01.2020 31.12.2020 1 022 263 40 126 1 451
Przemysław Furlepa 01.01.2020 31.12.2020 1 067 339 191 294 1 891
Wojciech Kembłowski 01.01.2020 31.12.2020 1 020 538 297 111 1 966
Kazimierz Łabno 01.01.2020 31.12.2020 830 171 0 94 1 095
Jaromir Pelczarski 01.01.2020 31.12.2020 1 037 441 227 107 1 812
Volodymyr Radin 01.01.2020 31.12.2020 679 50 0 590 1 319
Jerzy Śledziewski 01.01.2020 31.12.2020 1 135 425 260 113 1 933
Razem 9 712 3 195 1 637 1 820 16 364
* wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagrodzenia zasadnicze Wynagrodzenie zmienne wypłacone
w roku
Odkup akcji fantom Dodatkowe świadczenia Razem
Imię i nazwisko od do
Przemysław Gdański 01.01.2019 31.12.2019 1 920 346 52 77 2 395
Jean-Charles Aranda 01.01.2019 31.12.2019 854 171 78 222 1 325
Daniel Astraud 01.01.2019 31.12.2019 1 566 755 423 274 3 018
Philippe Paul Bezieau 01.01.2019 30.09.2019 687 114 32 144** 977
Andre Boulanger 01.01.2019 31.12.2019 1 021 34 123 1 178
Przemysław Furlepa 01.01.2019 31.12.2019 1 000 142 37 186 1 365
Wojciech Kembłowski 01.01.2019 31.12.2019 1 014 351 301 85 1 751
Kazimierz Łabno 01.01.2019 31.12.2019 780 565 73 1 418
Jaromir Pelczarski 01.01.2019 31.12.2019 999 291 277 138 1 705
Volodymyr Radin 01.10.2019 31.12.2019 161 61 222
Jerzy Śledziewski 01.01.2019 31.12.2019 1 107 200 160 78 1 545
Razem 11 109 2 969 1360 1461 16 899
* wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie
** zawiera wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Członkowie Zarządu zawarli z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunki umów przygotowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Członkowie Zarządu podpisali ponadto umowy o zakazie działalności konkurencyjnej w trakcie stosunku pracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. Dodatkowo, 2 członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji przez 9 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zgodnie z zawartymi indywidualnymi umowami o pracę członkowie Zarządu mają prawo do ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej oraz premii rekompensacyjnych. Ponadto do świadczeń dodatkowych przysługujących członkom Zarządu (na podstawie indywidualnych umów o pracę) należą m.in.:

 • dodatek mieszkaniowy określony w umowie o pracę,
 • pokrycie lub zwrot kosztów poniesionych w związku z delegowaniem do pracy w Polsce,
 • pokrycie kosztów podróży prywatnych do kraju delegującego dla członka Zarządu i członków rodziny mieszkających w Polsce (w określonej częstotliwości),
 • pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do szkół w Polsce,
 • jednorazowy dodatek związany ze zmianą miejsca pracy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie posiada w stosunku do byłych osób zarządzających i nadzorujących żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zaprezentowano w poniższych tabelach:

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagrodzenie z tytułu prac w Radzie Nadzorczej1 Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Imię i nazwisko od do Wynagrodzenie
zmienne
Odkup akcji
fantomowych
Józef Wancer 01.01.2020 31.12.2020 600
Jarosław Bauc 01.01.2020 31.12.2020 180
Jean-Paul Sabet 01.01.2020 31.12.2020
Francois Benaroya 01.01.2020 31.12.2020 154 90
Stefaan Decraene 01.01.2020 31.12.2020
Magdalena Dziewguć 01.01.2020 31.12.2020 150
Michel Falvert 01.01.2020 19.03.2020
Sofia Merlo 01.01.2020 31.12.2020
Vincent Metz 29.06.2020 31.12.2020
Piotr Mietkowski 01.01.2020 31.12.2020
Monika Nachyła 01.01.2020 30.11.2020 150
Lucyna Stańczak-Wuczyńska 01.12.2020 31.12.2020
Stephane Vermeire 01.01.2020 31.12.2020
Mariusz Warych 01.01.2020 31.12.2020 300
Razem 1 380 154 90
1 dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej

Data pełnienia funkcji Wynagrodzenie
z tytułu prac
w Radzie
Nadzorczej1
Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Imię i nazwisko od do Wynagrodzenie
zmienne
Odkup
akcji fantomowych
Józef Wancer 01.01.2019 31.12.2019 600 101 120
Jarosław Bauc 01.01.2019 31.12.2019 180
Jean-Paul Sabet 01.01.2019 31.12.2019
Francois Benaroya 01.01.2019 31.12.2019 344 315
Stefaan Decraene 01.01.2019 31.12.2019
Jacques d’Estais 01.01.2019 08.11.2019
Magdalena Dziewguć 27.06.2019 31.12.2019 64
Michel Falvert 01.01.2019 31.12.2019
Sofia Merlo 15.11.2019 31.12.2019
Piotr Mietkowski 01.01.2019 31.12.2019
Monika Nachyła 01.01.2019 31.12.2019 150 15 17
Stephane Vermeire 01.01.2019 31.12.2019
Mariusz Warych 01.01.2019 31.12.2019 300
Razem 1 294 460 452
1 dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej

Informacje o wynagrodzeniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku znajdują się również w nocie 52 Transakcje z podmiotami powiązanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę, w wyniku której członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie w grupie kapitałowej BNP Paribas SA lub w jakimkolwiek podmiocie zależnym od jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

System kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska funkcjonuje zgodnie z wymogami polskich organów nadzoru i jest dostosowany do zasad kontroli wewnętrznej obowiązujących w grupie BNP Paribas. Bank posiada i rozwija system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne i podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.

W Banku została przyjęta Polityka sprawowania kontroli wewnętrznej, zatwierdzona przez Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą, w zakresie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej.

Celem prowadzenia kontroli wewnętrznej jest efektywna kontrola ryzyka, w tym zapobieganie powstawaniu ryzyka lub jego wczesne wykrycie, przyczyniające się do zapewnienia:

 • skuteczności i efektywności działania Banku,
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 • zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

System kontroli wewnętrznej stanowi element systemu zarządzania w Banku, składający się z trzech linii obrony, który obejmuje: mechanizmy kontrolne i mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.

System kontroli wewnętrznej służy zarządzaniu ryzykiem w procesach realizowanych w Banku. Zakres odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem przez poszczególne jednostki organizacyjne Banku określony jest w ramach trzech, wzajemnie niezależnych linii odpowiedzialności, zwanych „liniami obrony”, a mianowicie:

 1. pierwszą linię obrony stanowią jednostki organizacyjne z poszczególnych obszarów bankowości i obszarów wsparcia, odpowiedzialne za wdrażanie i wspieranie profesjonalnych i uczciwych zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami, standardami i przepisami, jak również za bieżący nadzór, opracowywanie i wdrażanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolnych w procesach operacyjnych, a także za wykrywanie, wczesne ostrzeganie i sygnalizowanie nieprawidłowości; pierwsza linia obrony jest odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w podległych procesach,
 2. drugą linię obrony stanowią jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, jednostki organizacyjne niezależnie od zarządzania ryzykiem pierwszej linii obrony oraz komórka do spraw zgodności, które uwzględniając wymagania określone przez organy nadzoru, potrzeby biznesowe, w tym przyjęty przez Bank apetyt na ryzyko, tworzą ramy i zasady zarządzania i kontroli ryzyka; druga linia obrony monitoruje przestrzeganie mechanizmów kontrolnych oraz jest odpowiedzialna za raportowanie wykonania, zarządzania i kontroli w zakresie ryzyka,
 3. trzecią linię obrony stanowi niezależna i obiektywna komórka audytu wewnętrznego, która weryfikuje prawidłowość funkcjonowania pierwszej i drugiej linii obrony.

Na funkcję kontroli składają się:

 1. mechanizmy kontroli ryzyka,
 2. niezależne monitorowanie mechanizmów, o których mowa w pkt 1),
 3. raportowanie w ramach funkcji kontroli.

Mechanizmy kontroli ryzyka, realizowane w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, dostosowane są do specyfiki Banku i obejmują w szczególności zasady, limity i procedury dotyczące prowadzonej przez Bank działalności.

Testowanie poziome oraz pionowe przeprowadzane jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Banku, zatwierdzanymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

W Banku funkcjonuje Komitet ds. Koordynacji Kontroli Wewnętrznej, jako jednostka doradcza wspierająca Zarząd Banku. Głównym zadaniem tego Komitetu jest sprawowanie nadzoru nad spójnością, kompletnością i efektywnością systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku, a także zarządzanie głównymi ryzykami powiązanymi z systemem kontroli wewnętrznej Banku oraz jego spółek zależnych, w tym systemem wspierającym proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem zgodności i przeciwdziałania nadużyciom.

Ponadto wsparciem dla Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu m.in. w zakresie monitorowania efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz Komitet ds. Ryzyka w zakresie zarządzania ryzykiem.

Obok powyższych Komitetów w Banku funkcjonują: Komitet Zarządzania Ryzykiem oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO), których podstawowymi zadaniami są odpowiednio: monitorowanie i nadzorowanie głównych ryzyk wynikających z działalności Banku, w tym strategicznych aspektów ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego, a w przypadku Komitetu ALCO zarządzania ryzykiem stopy procentowej i płynności.

Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie, monitorowanie oraz zarządzanie ryzykami występującymi w działalności Banku. Naczelną rolę w systemie zarządzania ryzykiem w Banku pełni Zarząd, który określa politykę ryzyka i przyjmuje zasady zarządzania ryzykiem, jak również ustala apetyt na ryzyko, a także zasady ustanawiania limitów dla istotnych rodzajów ryzyka oraz procedury kontroli ryzyka. Zasady zarządzania ryzykiem mają swoje źródło w Strategii zarządzania ryzykiem zdefiniowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. Zarząd deleguje część swoich zadań w zakresie zarządzania ryzykiem do ww. komitetów. System zarządzania ryzykiem jest spójny z wytycznymi regulacyjnymi, w szczególności określonymi w rekomendacjach KNF.

W Banku funkcjonuje Pion Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Pion Audytu Wewnętrznego jest nadzorowany przez Komitet Audytu, a w ramach struktury organizacyjnej Banku jest umieszczony w Obszarze Zarządzania Bankiem. Dyrektor Zarządzający Pionem Audytu Wewnętrznego podlega organizacyjnie Prezesowi Zarządu Banku. Pion Audytu Wewnętrznego regularnie przekazuje Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej wnioski wynikające z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, a w szczególności informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości, jak również informacje na temat wydanych rekomendacji.

W Banku została przyjęta Polityka rachunkowości, zgodna z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny jest Pion Rachunkowości Finansowej oraz Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Finansów. Sprawozdania finansowe przyjmuje uchwałą i zatwierdza do publikacji Zarząd Banku.

Kluczową rolę w procesie oceny sprawozdań finansowych Banku pełni Komitet Audytu, który monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie rocznych sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania finansowe, po pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, przedstawiane są do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Wyniki wyszukiwania