Raport Zintegrowany 2020

Struktura zatrudnienia i  kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. opiera się na wartościach, opisanych w The BNP Paribas Way, spójnych dla Grupy BNP Paribas. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mieli poczucie przynależności do międzynarodowej społeczności, opierającej się na współpracy i zaufaniu w realizowaniu misji zmieniania świata.

 • 102-16

Nasza kultura organizacja oparta jest na siedmiu fundamentach:

 • Współpraca
 • Inspiracja
 • Odwaga
 • Wizja
 • Wspieranie zmian
 • Zaufanie
 • Przedsiębiorczość

W 2020 r. priorytetem w ramach wzmacniania kultury organizacyjnej było promowanie różnorodności, włączania, a także współpracy. Naszym celem było popularyzowanie zachowań i nawyków, które ułatwią budowanie przyjaznego i komfortowego miejsca pracy, dzięki wzajemnemu szacunkowi i współdziałaniu. Zrealizowaliśmy kampanię o dobrej współpracy, w czasie której pokazywaliśmy dobre nawyki i zasady, dzięki którym możemy pracować bardziej efektywnie i w dobrej atmosferze.

Dziewięć zasad dobrej współpracy BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Witaj się z Kolegami i Koleżankami
 • Dotrzymuj terminów
 • Nie przychodź przeziębiony do biura
 • Zwracaj się do innych po imieniu
 • Zachowuj pełną dyskrecję w sprawach zawodowych
 • Okazuj szacunek i zrozumienie
 • Szanuj swój czas i innych
 • Bądź pomocny i koleżeński
 • Okazuj zaufanie

Komunikacja z pracownikami

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 102-42
 • 102-43
 • 102-44

W BNP Paribas Bank Polska S.A. stosujemy transparentne zasady komunikacji. Wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentów określających zasady komunikowania w Banku oraz na zewnątrz. Wytyczne dotyczące komunikacji dostępne są w wewnętrznym intranecie – Echonecie. Standardy dotyczące komunikacji z pracownikami w BNP Paribas Bank Polska S.A. są określone m.in. w Kodeksie postępowania Grupy BNP Paribas, Strategii Banku Fast Forward oraz Strategii Komunikacji Wewnętrznej.

Komunikacja z naszymi pracownikami opiera się na uczciwości, szacunku oraz postępowaniu w zgodzie ze standardami etycznymi. To również promowanie i wzmacnianie wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

 • Tworzenie prostych i zrozumiałych komunikatów
 • Transparentne komunikowanie szczególnie trudnych tematów
 • Stosowanie zasady, mówiącej o tym, że pracownicy o wszystkim dowiadują się jako pierwsi
 • Komunikacja nastawiona na dialog
 • Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników

Jednym z projektów, wpisujących się w ideę organizacji otwartej na dialog, był realizowany w 2020 r. projekt „Bliżej”, w ramach którego pracownicy spotykali się z przedstawicielami Zarządu. Spotkania miały formułę śniadań online, podczas których każdorazowo dziesięciu pracowników spotykało się z dwoma członkami Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. W spotkaniach mogli wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu, lokalizacji czy obszaru pracy. Uczestnikom dostarczane były śniadania. Spotkania były okazją do zadawania pytań i dyskusji na wybrane tematy związane ze strategią i działalnością Banku. Był to bardzo inspirujący czas, pozwalający na integrację oczekiwań pracowników z celami wyznaczonymi przez członków Zarządu.

Od blisko trzech lat odbywają się także spotkania z cyklu „Przemek Gdański zaprasza na lunch”. Co miesiąc pracownicy mają okazję, by spotkać z Prezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. Cykl cieszy się powodzeniem i dużym zainteresowaniem. Spotkania są źródłem inspiracji i wiedzy o naszej organizacji. W trakcie spotkań prezes wraz z wybranymi pracownikami, którzy zgłosili chęć udziału w spotkaniu, omawia wyzwania stojące przed organizacją lub trudne sytuacje, które wspólnie starają się rozwiązać. To bardzo ważny aspekt zarządzania organizacją, dlatego z powodu pandemii, spotkania przeniesione zostały do świata wirtualnego. Uczestnikom dostarczane są lunche z wybranych przez Przemka Gdańskiego restauracji, a spotkania odbywają się w formie wideokonferencji.

Badanie satysfakcji pracowników

Dbamy o tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Ich opinie są dla nas kluczowe, dlatego przeprowadzamy badanie satysfakcji pracowników i zmian zachodzących w Banku. Przez ostatnich dziesięć lat prowadziliśmy badanie Global People Survey (GPS). To coroczne dobrowolne badanie zaangażowania pracowników, służące poznaniu ich opinii o najbardziej kluczowych kwestiach związanych z życiem zawodowym. Pomaga identyfikować priorytety dla wprowadzania zmian, mierzyć wpływ podejmowanych działań, zdobywać wiedzę potrzebną do formułowania strategii i inicjować działania we wszystkich obszarach. W związku z pandemią badanie GPS zastąpiliśmy kwartalnym badaniami pod nazwą Pulse Check. Badanie tego typu, realizowane kilkukrotnie w ciągu roku pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki, a co za tym idzie większą reaktywność i sprawne wdrażanie nowych aktywności w odpowiedzi na uzyskane wyniki badań. Dzięki badaniu wiemy, w jakim kierunku wprowadzać zmiany w organizacji oraz jak formułować priorytety i strategię na najbliższe lata.

 • Autonomia pracy – 86 proc. zadowolonych
 • Wsparcie udzielane przez przełożonych – 80 proc. zadowolonych
 • Indeks wsparcia – 70 proc. (wsparcie przełożonych, dostęp do odpowiednich narzędzi pracy i komunikacji)
 • Organizacja działająca zwinnie – 74 proc.
 • Pracodawca, z którym wiążę swoją przyszłość – 61 proc.

Istotną częścią zrealizowanego badania Pulse Check był moduł Net Promoter Score (NPS), rozbudowany w 2020 r. o pytania dotyczące rekomendacji pracy we własnym zespole. Wskaźnik ten okazał się w skali Banku wyższy od pozostałych i osiągnął wartość +16 proc.

Warto zaznaczyć, że ważnym tematem poruszanym w Pulse Check (w dwóch edycjach w 2020 r.) była kwestia pracy zdalnej i związanych z tym wyzwań, takimi jak emocje, kwestie organizacyjne czy warunki mieszkaniowe. Po analizie wyników w Banku podjęto szybkie działania, aby wzmocnić pracowników w tym obszarze.

Dodatkowo w 2020 r. przeprowadzono badanie Survey of Opinion dotyczące pracy zdalnej. W badaniu wzięło udział 57 proc. zatrudnionych.

W badaniu określono kwestie związane z pozytywnymi i negatywnymi aspektami pracy z domu:

 • 82 proc. ankietowanych pracowników uznało, że ma dobre warunki pracy zdalnej
 • Według respondentów znacznie wzrosła efektywność pracy z domu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach w porównaniu do pracy w biurze
 • 41 proc. pracowników po pandemii chciałoby pracować tylko 1-2 dni w tygodniu w biurze

Dane obrazujące zatrudnienie w Banku i Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kluczowe liczby

 

9 210

osób zatrudnionych w BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

9 455

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

8 845

etatów wynosiło zatrudnienie w BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

9 019

etatów wynosiło zatrudnienie w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

64%

zatrudnionych w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowią kobiety 

 

36%

zatrudnionych w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowią mężczyźni 

 

62%

kobiet na stanowiskach menedżerskich w BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

61%

kobiet na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Skala zatrudnienia

 • 102-8

Liczba etatów Liczba aktywnych etatów Liczba pracowników Liczba aktywnych pracowników
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. – łącznie 9 019 8 235 9 455 8 646
Bank ogółem, w tym: 8 845 8 074 9 210 8 423
Centrala 4 662 4 354 4 915 4 598
Oddziały 4 048 3 590 4 159 3 693
Mobilni doradcy 84 81 84 81
Biuro Maklerskie 44 43 45 44
Związki Zawodowe 7 6 7 7
Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o. o. („ACTUS”). 0 0 0 0
BNP Paribas Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”). 38 38 39 39
BNP Paribas Leasing Services Sp z o. o. („LEASING”). 6 6 21 21
BNP Paribas Group Service Center S.A. („GSC”) 72 62 121 102
Campus Leszno Sp. z o.o. 10 9 10 9
BNP Paribas Solutions Sp. Z o. o. 48 46 54 52
BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”) 0 0 0 0
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

31.12.2020 31.12.2019
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. – łącznie 9 019 10 219
Bank ogółem, w tym: 8 845 9 899
Centrala 4 662 5 101
Oddziały 4 048 4 654
Mobilni doradcy 84 87
Biuro Maklerskie 44 50
Związki Zawodowe 7 7
Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o. o. („ACTUS”). 0 0
BNP Paribas Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”). 38 29
BNP Paribas Leasing Services Sp z o. o. („LEASING”). 6 6
BNP Paribas Group Service Center S.A. („GSC”) 72 228
Campus Leszno Sp. z o.o. 10 8
BNP Paribas Solutions Sp. Z o. o. 48 49
BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”) 0 0
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na 31.12.2020 r. wyrażona w liczbie pełnych etatów (z uwzględnieniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich) wynosiła 9 019 etatów wobec 10 219 na 31.12.2019 r. (spadek o 1 200 etatów). Spadek zatrudnienia r/r nastąpił głównie w wyniku kontynuacji procesu optymalizacji zatrudnienia po połączeniu Banku z Raiffeisen Bank Polska (Core RBPL).

Restrukturyzacja zatrudnienia

31.12.2020 r. zakończył się w Banku proces zwolnień grupowych zaplanowany na lata 2019-2020 wynikający z optymalizacji zatrudnienia po przejęciu Core RBPL. W ciągu dwóch lat trwania procesu w jego ramach z Banku odeszło 1 472 pracowników.

Z powodu konieczności adaptacji modelu biznesowego Banku do zmienionego otoczenia biznesowego, w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi ogłoszono nowy program zwolnień grupowych przewidziany na lata 2021-2023. Ustalono, że zwolnienia obejmą nie więcej niż 800 pracowników.

W celu złagodzenia skutków społecznych zwolnień grupowych Bank uzgodnił z organizacjami związkowymi wypłatę zwalnianym pracownikom dodatkowych odszkodowań i innych elementów osłon socjalnych, niezależnie od odpraw ustawowych, a także wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 988 523 1 511
Zatrudnieni na czas nieokreślony 5 116 2 392 7 508
Suma 6 104 2 915 9 019
Udział procentowy kobiet i mężczyzn w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 67,7% 32,3% 100,0%
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 981 511 1 492
Zatrudnieni na czas nieokreślony 5 047 2 306 7 353
Suma 6 028 2 817 8 845
Udział procentowy kobiet i mężczyzn w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 68,2% 31,8% 100,0%
Oddziały 3 148 984 4 132
Centrale 2 880 1 833 4 713
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Do pracowników Central zaliczamy wszystkich pracowników obszarów wsparcia, Związków Zawodowych oraz Biura Maklerskiego.

Do pracowników Oddziałów zaliczamy wszystkich pracowników pracujących w sieci sprzedaży, składającej się na: Regiony Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i MŚP, Pion Sprzedaży Consumer Finance oraz Mobilnych Doradców.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 1 033 559 1 592
Zatrudnieni na czas nieokreślony 5 191 2 427 7 618
Suma 6 224 2 986 9 210
Udział procentowy kobiet i mężczyzn w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 68% 32% 100%
Oddziały 3 217 1 026 4 243
Centrale 3 007 1 960 4 967

Do pracowników Central zaliczamy wszystkich pracowników obszarów wsparcia, Związków Zawodowych oraz Biura Maklerskiego.

Do pracowników Oddziałów zaliczamy wszystkich pracowników pracujących w sieci sprzedaży, składającej się na: Regiony Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i MŚP, Pion Sprzedaży Consumer Finance oraz Mobilnych Doradców.

Wiek Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 840 454 1 294
30-50 4 681 2 199 6 880
>50 583 262 845
Suma 6 104 2 915 9 019
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Wiek Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 827 433 1 260
30-50 4 622 2 132 6 754
>50 579 253 831
Suma 6 028 2 817 8 845
Oddziały 3 147 984 4 132
Centrale 2 881 1 833 4 713
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Do pracowników Central zaliczamy wszystkich pracowników obszarów wsparcia, Związków Zawodowych oraz Biura Maklerskiego.

Do pracowników Oddziałów zaliczamy wszystkich pracowników pracujących w sieci sprzedaży, składającej się na: Regiony Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i MŚP, Pion Sprzedaży Consumer Finance oraz Mobilnych Doradców.

Wiek Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 876 471 1 347
30-50 4 756 2 248 7 004
>50 592 267 859
Suma 6 224 2 986 9 210
Oddziały 3 217 1 026 4 243
Centrale 3 007 1 960 4 967

Do pracowników Central zaliczamy wszystkich pracowników obszarów wsparcia, Związków Zawodowych oraz Biura Maklerskiego.

Do pracowników Oddziałów zaliczamy wszystkich pracowników pracujących w sieci sprzedaży, składającej się na: Regiony Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i MŚP, Pion Sprzedaży Consumer Finance oraz Mobilnych Doradców.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 54 57 111
Zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 0 0
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 4 9 13
Samozatrudnionych 7 33 40
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 15 1 16
Suma 80 100 180

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 50 38 88
Zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 0 0
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 4 9 13
Samozatrudnionych 0 0 0
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 15 1 16
Suma 69 48 117
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w BNP Paribas Bank Polska S.A. 6 224 2 986 9 210
Liczba wszystkich osób świadczących pracę na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. 6 293 3 034 9 327

Kobiety Mężczyźni Łącznie
dolnośląskie 267 97 363
kujawsko-pomorskie 198 57 255
lubelskie 192 66 258
lubuskie 93 20 113
łódzkie 188 65 253
małopolskie 521 410 931
mazowieckie 2377 1467 3844
opolskie 79 14 93
podlaskie 150 38 188
podkarpackie 103 22 125
pomorskie 240 124 365
śląskie 909 291 1200
świętokrzyskie 85 16 101
warmińsko-mazurskie 178 44 222
wielkopolskie 364 152 516
zachodniopomorskie 161 31 192
Suma 6104 2915 9019
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Kobiety Mężczyźni Łącznie
dolnośląskie 267 97 363
kujawsko-pomorskie 198 57 255
lubelskie 192 66 258
lubuskie 93 20 113
łódzkie 188 65 253
małopolskie 520 410 930
mazowieckie 2 306 1 374 3 680
opolskie 77 14 91
podkarpackie 150 38 188
podlaskie 103 22 125
pomorskie 240 123 364
śląskie 908 290 1 198
świętokrzyskie 84 16 100
warmińsko-mazurskie 178 43 221
wielkopolskie 364 151 515
zachodniopomorskie 161 30 191
Suma 6 028 2 817 8 845
*Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Kobiety Mężczyźni Łącznie
dolnośląskie 291 112 403
kujawsko-pomorskie 198 58 256
lubelskie 199 68 267
lubuskie 93 23 116
łódzkie 191 67 258
małopolskie 534 416 950
mazowieckie 2 422 1 477 3 899
opolskie 77 15 92
podkarpackie 150 39 189
podlaskie 103 23 126
pomorskie 244 127 371
śląskie 914 298 1 212
świętokrzyskie 84 16 100
warmińsko-mazurskie 178 43 221
wielkopolskie 383 174 557
zachodniopomorskie 163 30 193
Suma 6 224 2 986 9 210
 • 401-1

Dane obrazujące rotację w zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (w przeliczeniu na osoby):

 

1 118

liczba osób nowozatrudnionych w 2020 r. w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (zatrudnionych na umowę o pracę). 

 

2 432

liczba osób, które w 2020 r. zakończyły pracę w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (zatrudnionych na umowę o pracę). 

 

25,7 proc.

wskaźnik rotacji w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.  

Dane obrazujące rotację w zatrudnieniu w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (w przeliczeniu na osoby):

 

1 064

liczba osób nowozatrudnionych w 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. (zatrudnionych na umowę o pracę). 

 

2 147

liczba osób, które w 2020 r. zakończyły pracę w BNP Paribas Bank Polska S.A. (zatrudnionych na umowę o pracę). Uwzględnia odejścia z inicjatywy pracownika oraz pracodawcy.  

Rotacja Kobiety Mężczyźni Rotacja ogółem
Oddziały 26,6% 24,3% 26,0%
Centrale 20,8% 19,1% 20,1%
Rotacja ogółem 23,8% 21,0% 22,9%

W obliczaniu wskaźnika rotacji w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. uwzględniono:

 • w liczniku: osoby, które zakończyły pracę w BNP Paribas Bank Polska S.A. w okresie 31.12.2019 – 30.12.2020 r., z wyłączeniem etatów technicznych;
 • w mianowniku: liczbę osób zatrudnionych w BNP Paribas Bank Polska S.A. – stan na 31.12.2020 r. z wyłączeniem etatów technicznych oraz osób nieaktywnych.

Wyniki wyszukiwania