Raport Zintegrowany 2020

Zarządzanie ryzykiem ESG

BNP Paribas Bank Polska S.A. opracował ramy identyfikacji i oceny ryzyk w ramach odpowiedzi na wymagania procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Biorąc pod uwagę wymogi regulacyjne, najlepsze praktyki i wykorzystanie sprawdzonych przez Bank istniejących procesów zarządzania ryzykiem, ramy mają na celu identyfikację i ocenę wszystkich ryzyk, na które Bank jest lub może być narażony, umożliwiają także utrzymanie aktualnego wykazu ryzyk występujących w działalności Banku. Opracowane zasady są wspólne dla wszystkich ryzyk.

 • 102-11
 • 102-15
 • TCFD Risk Management Disclosure A
 • TCFD Risk Management Disclosure B
 • TCFD Risk Management Disclosure C

W Banku funkcjonują jednostki obszaru ryzyka, które:

 • zajmują się uwzględnianiem aspektów ESG i ryzyk klimatycznych w apetycie Banku na ryzyko,
 • zwracają szczególną uwagę na ewentualne ryzyka ESG w działalności obecnych i potencjalnych Klientów korporacyjnych, włączając ten aspekt w całość analizy ryzyka w działalności Klienta lub prospektu.

Zarówno Zarząd i Rada Nadzorcza, jak i cała kadra zarządzająca są zaangażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem są identyfikacja i redukcja wszystkich zagrożeń dotyczących działalności Banku, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu.

Identyfikacja ryzyk odbywa się co najmniej raz w roku. Ryzyka są charakteryzowane i oceniane w sposób ilościowy z uwzględnieniem trzech parametrów: rodzaju ryzyka, czynników ryzyka stanowiących bezpośrednie przyczyny powstawania ryzyka oraz rodzaju wpływu zdarzenia związanego z ryzykiem (wpływ finansowy lub ocena jakościowa), przy użyciu wspólnego narzędzia identyfikacji ryzyk dla wszystkich ich rodzajów. BNP Paribas Bank Polska S.A. opracował wewnętrzną taksonomię rodzajów ryzyka obejmującą wszystkie rodzaje ryzyk, których może doświadczyć w prowadzeniu działalności. Celem budowy taksonomii ryzyka jest odniesienie do wszystkich typowych rodzajów ryzyka, na które Bank jest lub może być narażony, biorąc pod uwagę jego model biznesowy, działalność i otoczenie. Identyfikacja polega w pierwszej kolejności na rozpoznaniu, określeniu i opisaniu rodzajów ryzyka, które mogą zagrozić realizacji celów Banku. Bank identyfikuje zdarzenia związane z ryzykiem, które odpowiadają scenariuszom tego w jaki sposób dany typ ryzyka może się zmaterializować. Wewnętrzna taksonomia ryzyk obejmuje wszystkie potencjalne ryzyka i nie ogranicza się do istotnych rodzajów ryzyk dla Banku. Taksonomia nie jest statyczna i może ewoluować zgodnie z rozwojem metodologii, pojawieniem się nowych rodzajów ryzyk lub wymogami regulacyjnymi.

Bank opracował także taksonomię czynników ryzyka, której celem jest wyszczególnienie przyczyn/czynników leżących u podstaw materializacji zdarzeń ryzyka. Czynniki ryzyka rozumiane są jako bezpośrednie przyczyny powodujące powstawanie ryzyka. W taksonomii czynniki ryzyka podzielone zostały na cztery grupy biorąc pod uwagę obszar powstawania:

 • rynki finansowe,
 • otoczenie makroekonomiczne,
 • otoczenie biznesowe,
 • procesy wewnętrzne.

Rodzaje ryzyk zidentyfikowane jako potencjalnie materialne, analizowane są pod kątem istotności – wynikiem jest lista ryzyk istotnych.

W celu dokonania oceny istotności ryzyk BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • definiuje pojęcie istotności ryzyk,
 • definiuje czynniki determinujące istotność ryzyk,
 • przeprowadza ocenę istotności ryzyk,
 • sporządza raport z przeprowadzonej oceny istotności ryzyk.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonał przeglądu procesu identyfikacji ryzyk, m.in. pod kątem uwzględnienia zdarzeń ryzyka oraz czynników ryzyka związanych z klimatem. W efekcie tych działań ryzyko ESG zostało ocenione jako istotne dla Banku i zostało wprowadzone do Strategii zarządzania ryzykiem. W kolejnym kroku, w celu ograniczenia i kontroli ryzyka, Bank opracował zasady pomiaru ryzyka ESG w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP). Plan kapitałowy BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2021-2023 uzupełniony został o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka.

W zakres ryzyka ESG wchodzi:

Związane z prowadzeniem działalności w sposób szkodliwy dla środowiska naturalnego, ze skutkami szkód i katastrof środowiskowych, a także ryzyko związane z wyzwaniami i dostosowaniem do postępujących zmian klimatu;

Związane z prowadzeniem działalności w sposób szkodliwy dla pracowników, społeczności lokalnych oraz społeczeństwa (prawa człowieka, prawa pracownicze, poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa);

Związane z nieetycznymi i nieuczciwymi praktykami biznesowymi oraz nieprzestrzeganiem standardów ładu korporacyjnego (kodeks etyki, mechanizmy zgłaszania skarg i nieprawidłowości, transparentności informacji, przeciwdziałanie nadużyciom i praktykom korupcyjnym, system kontroli ryzyka CSR/ESG, wymogi w łańcuchu dostaw).

BNP Paribas Bank Polska S.A. wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym:
 • energetyki węglowej (coal exit 2030)
 • wydobywczy (coal exit 2030)
 • obronny i bezpieczeństwa
 • leśny – miazga drzewna
 • leśny – olej palmowy
 • nuklearny
 • rolno-spożywczy
 • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu
 • tytoniowy

 

W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących. Do takich sektorów należy sektor tytoniowy, z którego Grupa BNP Paribas ogłosiła wyjście już w 2017 r.

Od 2020 r. Bank BNP Paribas Polska S.A. zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia, które były stopniowo wdrażane od 2017 r.

Kolejny to sektor energetyki węglowej. Od 2015 r. Bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla, zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie.

W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z Bankiem, nie będą już mogli stosować węgla. Grupa BNP Paribas zobowiązała się, że nie będzie nawiązywała współpracy z nowymi Klientami, jeżeli działalność związana z węglem generuje ponad 25 proc. ich przychodów. Dodatkowo, Grupa BNP Paribas podtrzymuje zobowiązanie do kończenia współpracy z każdym Klientem, który będzie budował nowe moce wytwórcze oparte na węglu.

Wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w wymienionych branżach są informowani o Politykach CSR oraz otrzymują wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

Więcej informacji o Politykach CSR znajduje się z rozdziale Odpowiedzialne finanse.

Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, Bank w ramach procesu kredytowego wobec wszystkich Klientów korporacyjnych dokonuje oceny ryzyka ESG. W 2019 r. powstała tzw. druga linia kontroli CSR w Pionie Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, która włącza ocenę występowania ryzyka ESG u obecnych i potencjalnych Klientów w całość analizy ryzyk w działalności Klienta. W przypadku identyfikacji wysokiego poziomu ryzyka ESG istnieje możliwość obniżenia ratingu Klienta.

Ważny aspekt stanowi dla BNP Paribas Bank Polska S.A. także ryzyko regulacyjne, wynikające ze zmian w środowisku prawnym związanym ze strategią ESG. Bank na bieżąco śledzi prace organów nadzoru oraz propozycje legislacyjne dotyczące sektora finansowego, w celu właściwego zarządzania ryzykiem i jego kontroli. Bank dostrzega zmiany w obszarze ESG i przyjmuje, że będą one miały realny wpływ na jego funkcjonowanie.

BNP Paribas Bank Polska S.A. ma świadomość, że Unia Europejska oraz świat w coraz większym stopniu mierzą się z katastrofalnymi i nieprzewidywalnymi skutkami zmian klimatu, wyczerpywaniem zasobów naturalnych oraz innymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Oznaczać to będzie konieczność podejmowania radykalnych działań, które będą prowadzone między innymi za pośrednictwem podmiotów z sektora usług finansowych. W ocenie Banku, zrównoważony rozwój jest fundamentem budowy niskoemisyjnej gospodarki, a rola instytucji finansowych w tym procesie jest szczególna.

BNP Paribas Bank Polska S.A. analizuje możliwy wpływ trendów związanych ze zmianami klimatu poprzez identyfikację szans i zagrożeń dla swojej działalności i perspektyw rozwoju. W tym celu wyróżnił ryzyka i szanse związane z klimatem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Zarządzanie odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego.

W Banku działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (Compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji. Od 2018 r. funkcjonuje w Banku Polityka Przeciwdziałania Korupcji. W ramach procesu przeciwdziałania korupcji Bank monitoruje m.in. wskaźniki dotyczące zgłoszonych przypadków nadużyć, zidentyfikowanych konfliktów interesów, przyjętych/przekazanych prezentów i zaproszeń, należytej staranności w nawiązywaniu relacji z Klientami/kontrahentami/pośrednikami, poziomu świadomości pracowników. System przeciwdziałania korupcji w Banku oparty jest na:

 • regulacjach wewnętrznych określających sposób działania oraz zgłaszania incydentów korupcyjnych do właściwych komórek organizacyjnych Banku,
 • szkoleniach pracowników zwiększających ich świadomość i wskazujących ścieżki działania w konkretnych sytuacjach,
 • kontroli operacyjnej w ramach zaimplementowanego systemu kontroli wewnętrznej.

Wyniki wyszukiwania