Raport Zintegrowany 2020

Struktura akcjonariatu i notowania akcji Banku

Akcjonariat

Na 31 grudnia 2020 r. w akcjonariacie Banku znajdowało się dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: BNP Paribas i BNP Paribas Fortis SA/NV, łącznie posiadający 88,76% głosów. Pozostała część akcji Banku (11,24%) znajduje się w wolnym obrocie (free float).

W 2020 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Banku.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 27 maja 2011 r. (debiut Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.).

Akcje Banku oznaczone kodem ISIN: PLBGZ0000010 notowane są na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) pod nazwą skróconą BNPPPL oraz oznaczeniem BNP.

Od 23 września 2019 r. akcje przynależą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR, a od 21 września 2020 r. do indeksu WIG-ESG.

Zobowiązanie inwestorskie BNP Paribas dotyczące płynności akcji Banku

Zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez BNP Paribas SA – głównego akcjonariusza Banku – wobec Komisji Nadzoru Finansowego, złożonym 14 września 2018 r., liczba akcji Banku w wolnym obrocie powinna zostać zwiększona do co najmniej 25% plus jedna akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.

Grupa BNP Paribas

Strategicznym akcjonariuszem Banku jest wiodąca międzynarodowa grupa bankowa BNP Paribas, która prowadzi działalność w kluczowych obszarach:

Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services)

Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking)

Grupa BNP Paribas wspiera swoich Klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej.

W Europie grupa BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), a także jest liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Notowania akcji

Na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. kurs zamknięcia akcji Banku wyniósł 63,60 zł i był niższy o 6,47% w porównaniu do 30 grudnia 2019 r. W tym samym okresie indeks WIG-Banki spadł o 29,59%. Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na notowania akcji w 2020 r. była pandemia koronawirusa, zamrożenie gospodarki i związane z nią obawy o konieczność tworzenia rezerw i pogorszenie wyników Banków. Wyraźny spadek notowań nastąpił w połowie marca 2020 r. wraz z rozpoczęciem pierwszej fali pandemii w Polsce (10 marca 2020 r. kurs wynosił 60,40 zł, 20 marca 2020 r. wyniósł 48,00 zł). Drugi i trzeci kwartał nie przyniosły poprawy, a minimum roczne odnotowano 30 października (33,10 zł), wraz ze wzrostem liczby zachorowań i niepewności co do skali i czasu trwania ponownych obostrzeń sanitarnych. Trwałe odwrócenie trendu nastąpiło dopiero w listopadzie i utrzymało się do końca roku. W przypadku kursu akcji Banku pozwoliło ono prawie na odrobienie strat, w przeciwieństwie do indeksu branżowego, który zamknął rok na poziomie niemal o jedną trzecią niższym w porównaniu do końca roku ubiegłego.

Na relatywnie lepsze kształtowanie się kursu akcji Banku pozytywnie wpłynęła konsekwentna realizacja strategii oraz widoczny w 2020 r. wzrost wyników finansowych, możliwy dzięki udanej integracji z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz działaniom dostosowawczym mającym na celu neutralizację negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki Banku.

O ile w I kwartale 2020 r. średnia dzienna cena akcji pozostawała na stosunkowo wysokim poziomie (66,24 zł), to już II kwartał 2020 r. przyniósł wyraźne obniżenie średniego kursu (do 49,87 zł), a III kwartał pogłębienie tego spadku (46,13 zł). Październik był najgorszym miesiącem ze średnią na poziomie 38,12 zł. Wzrost kursu w listopadzie i grudniu pozwolił na nieznaczny wzrost średniej kwartalnej do poziomu 46,49 zł.

Średni dzienny wolumenu obrotu w I, II i III kwartale 2020 r. pozostawał na stosunkowo niskim poziomie (odpowiednio 2 258,25 szt. akcji, 2 079,48 szt. akcji i 2 473,15 szt. akcji). W połączeniu z widocznym w II kwartale 2020 r. spadkiem średniej ceny, znalazło to również odzwierciedlenie w zmianach średniej dziennej wartości obrotu, która w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosła odpowiednio: 145,09 tys. zł, 104,98 tys. zł oraz 109,46 tys. zł. Na sesji 18 września 2020 r. zanotowano maximum roczne wolumenu obrotu (84 909 szt. akcji) oraz wartości obrotu (3 582,45 tys. zł). Odwrócenie negatywnych trendów obserwowane w IV kwartale 2020 r. przyniosło odbicie średniego dziennego wolumenu obrotu do poziomu 5 784,13 szt. akcji oraz średniej dziennej wartości obrotu do poziomu 261,45 tys. zł.

Pomimo załamania cen, które znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu średniego dziennego kursu akcji Banku z 58,90 zł w 2019 r. do 52,23 zł w 2020 r., zauważalnie wzrosło zainteresowanie inwestorów, co przełożyło się na wzrost średniego dziennego wolumenu obrotu o 70,07% oraz średniej dziennej wartości obrotu akcjami Banku o 31,86% (odpowiednio z poziomu: 1 860,55 akcji i 118,26 tys. zł  w 2019 r. do: 3 164,17 akcji oraz 155,94 tys. zł w 2020 r.).

Oceny ratingowe

Bank posiada rating agencji ratingowej Moody’s Investors Service Ltd.

W dniu 5 maja 2020 r. Agencja Moody’s Investors Service Ltd. („Agencja”) dokonała aktualizacji oceny Banku, w wyniku której utrzymała długoterminowy rating depozytów Banku na poziomie Baa1 ze zmianą perspektywy z pozytywnej na stabilną. Zmiana ta wynika z pojawienia się zagrożeń związanych z epidemią COVID-19. Rating dla depozytów krótkoterminowych został utrzymany na poziomie Prime-2.

Z uwagi na systematyczną poprawę sytuacji finansowej Banku została utrzymana podstawowa ocena kredytowa BCA (Baseline Credit Assessment) na poziomie ba1. Skorygowana podstawowa ocena kredytowa (Adjusted Baseline Credit Assessment) oraz ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessments) zostały utrzymane na dotychczasowych poziomach (odpowiednio: Baa3 i A3(cr)/Prime-2 (cr)).

Dobra ocena sytuacji finansowej Banku wynika z:

  • poprawy zyskowności i efektywności działania,
  • umiarkowanego poziomu ryzyka kredytowego oraz wzmocnienia sytuacji kapitałowej,
  • finansowania aktywów środkami spoza rynku międzybankowego,
  • wysokiego poziomu aktywów płynnych,
  • optymalizacji kosztów finansowania.

Ocena Banku została utrzymana po analizie dokonanej przez Agencję w IV kwartale 2020 r. Raport z opinią kredytową oraz oceną został opublikowany przez Agencję 15 grudnia 2020 r.

Sytuacja makroekonomiczna Polski, pomimo pandemii COVID-19, wpływa pozytywnie na utrzymanie oceny Banku.

Moody’s Investors Service Rating
Długoterminowe ratingi depozytów (LT Bank Deposits) Baa1
Krótkoterminowe ratingi depozytów (ST Bank Deposits) Prime-2
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment, BCA) ba1
Skorygowana ocena indywidualna
(Adjusted Baseline Credit Assessment, Adjusted BCA)
Baa3
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa/krótkoterminowa
(Counterparty Risk assessments, CRa)
A3(cr)/Prime-2(cr)
Perspektywa stabilna

Relacje inwestorskie

BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, której celem jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji uwzględniającej potrzeby informacyjne uczestników rynku kapitałowego.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada dedykowana jednostka organizacyjna w Banku – Biuro Relacji Inwestorskich. Istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków są dostępne na dedykowanej stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie.

W 2020 r. Bank po raz pierwszy udostępnił cyfrową wersję raportu rocznego za 2019 r. Raport pod hasłem „Bank Zielonych Zmian” dostępny jest na stronie: http://raportroczny.bnpparibas.pl/2019/.

W 2020 r. rekomendacje dla akcji BNP Paribas Bank Polska wydawało 8 krajowych instytucji finansowych. Na koniec 2020 r. Bank posiadał 8 rekomendacji, z czego 4 „Kupuj”, 1 „Akumuluj” i 3 „Trzymaj”. Mediana cen docelowych z rekomendacji wyniosła 63,2 zł, tj. była niższa od ceny akcji z 30 grudnia 2020 r. (63,6 zł) o 0,6%.

Wyniki wyszukiwania