ZARZĄDZANIE
ESG

Wiktoria Cieślikowska

Radca Prawny

ESG w strategii Banku

Bank BNP Paribas to organizacja świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodząca do zarządzania aspektami ESG (E – environment, S – social, G – governance) w sposób odpowiedzialny i kompleksowy. Utrzymanie pozycji lidera zrównoważonych finansów to jedno z kluczowych zobowiązań Banku w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025, a kwestie troski o środowisko, sprawy społeczne i ład korporacyjny są jej nieodłącznym elementem.

Bank posiada unikalną na polskim rynku strukturę zarządzania kwestiami ESG. Nadzór nad realizacją celów strategicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju pełni Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer (CSO), raportujący bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Zrównoważone finansowanie

Rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych jest rozwój produktów i usług z pozytywnym wpływem, odpowiadających na wyzwania globalne i uwarunkowania rynku lokalnego oraz ograniczanie finansowania niezgodnego z tym kierunkiem. Oferta zrównoważonych produktów Banku BNP Paribas wspiera proekologiczne i prospołeczne inwestycje lub działania, a także przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

 

Wartość zrównoważonego finansowania w 2022 r.

 

Wartość zrównoważonego finansowania udzielona przez Bank (stan na 31.12.2022 r.)
Wartość (mln zł)
Wartość zrównoważonego finansowania, w tym: 6 500
z pozytywnym wpływem środowiskowym 5 816
z pozytywnym wpływem społecznym 341
Sustainability-Linked Loan 343
Finansowanie z pozytywnym wpływem środowiskowym
Wartość (mln zł)
odnawialna energia 1 440
ekologiczne budownictwo i termomodernizacja 3 657
poprawa efektywności energetycznej procesów produkcyjnych 154
zielony transport 394
gospodarka obiegu zamkniętego 24
zasoby naturalne i bioróżnorodność 148
Finansowanie z pozytywnym wpływem społecznym
Wartość (mln zł)
ochrona zdrowia 306
edukacja 30
podstawowa infrastruktura (m.in. dostarczania wody, kanalizacja) 4

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to jedno ze zobowiązań Banku BNP Paribas w ramach Strategii GObeyond na lata 2022-2025. Od lat angażujemy się w działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i minimalizowania jej skutków. Program Bank Zielonych Zmian agreguje wszystkie działania organizacji na rzecz środowiska naturalnego.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z:

 • nieustannego rozwijania oferty produktów i usług, pomagających naszym Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ekologiczne inwestycje,
 • realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień), prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne,
 • działań edukacyjnych kierowanych do pracowników wszystkich obszarów Banku i interesariuszy zewnętrznych oraz nawiązywania partnerstw i wspierania inicjatyw prośrodowiskowych.
 • Samochody hybrydowe i elektryczne we flocie Banku

  • 376

   2021

  • 606

   2022

 • Energia elektryczna zużywana przez Bank, pochodząca ze źródeł odnawialnych

  • 100 %

   2021

  • 100 %

   2022

Wybrane wskaźniki środowiskowe

2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Odpowiedzialność środowiskowa
Liczba sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych dla Klientów indywidualnych (tys.) 10 16 6 (62,5%)1
Emisja gazów cieplarnianych w Grupie z działalności operacyjnej (w tonach CO2e) 9 349 10 792 11 539 6,9%2
Samochody hybrydowe i elektryczne we flocie Banku 174 376 606 61,2%
Energia elektryczna zużywana przez Bank, pochodząca ze źródeł odnawialnych 100% 100% 100%
 1. Spadek wynika z widocznej mniejszej skłonności do zaciągania kredytów na instalacje fotowoltaiczne przy zmianie zasad rozliczeń wprowadzonej 1.04.2022.
 2. Wzrost emisji gazów cieplarnianych w Grupie w 2022 r. wynika ze wzrostu podróży służbowych oraz z konieczności zwiększonego wykorzystania gazu w spółce zależnej Campus Leszno (zakwaterowanie osób uchodźczych z Ukrainy). Stosowne wyjaśnienie znajduje się w rozdziale „Redukcja śladu węglowego”.

W Banku BNP Paribas aktywnie działamy na rzecz społeczeństwa – naszych pracowników, Klientów oraz społeczności lokalnych. Zależy nam, aby wszyscy pracownicy czuli się docenieni i mieli taką samą możliwość rozwoju osobistego. Komunikacja z naszymi pracownikami opiera się na uczciwości, szacunku oraz postępowaniu w zgodzie ze standardami etycznymi. To również promowanie i wzmacnianie wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

Dodatkowo stale dążymy do tego, aby zwiększać dostępność naszych produktów i usług dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Promujemy projekty filantropijne na rzecz równości społecznej. Podejmujemy inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Nasze inicjatywy rozwijamy przede wszystkim tam, gdzie możemy realnie przyczynić się do pozytywnej zmiany.

 • Liczba godzin szkoleniowych – średnia dla jednej osoby zatrudnionej w Banku w danym roku

  • 24

   2021

  • 29

   2022

 • Liczba oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”

  • 77

   2021

  • 103

   2022

Wybrane wskaźniki społeczne

Dane dotyczące Banku, chyba, że wskazano inaczej.

2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Odpowiedzialność w miejscu pracy
Liczba osób zatrudnionych w Banku 9 210 8 809 8 392 (4,7%)3
Liczba osób zatrudnionych w Grupie 9 455 9 035 8 585 (5,0%)
Liczba godzin szkoleniowych – średnia dla jednej osoby zatrudnionej w Banku w danym roku 18 24 29 20,8%
Procent kobiet na stanowiskach menadżerskich w danym roku 62% 56% 53% (5,4%)4
Odpowiedzialność społeczna
Liczba wolontariuszy Banku zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka w danym roku 2 470 2 610 3 028 16,0%
Kwota darowizn przekazanych w ramach Programu Grantów Lokalnych w danym roku (tys. zł) 240 300 300 bez zmian
Liczba Lokalnych Ambasadorów Banku działających w całej Polsce 130 100 132 32,0%
Kilometry pokonane w ramach akcji Dobre Kilometry w danym roku (tys.) 70,0 72,0 75,5 4,9%
Liczba darczyńców w ramach programu Wspieram Cały Rok 200 260 345 32,7%
Liczba stypendystów programu „Klasa” w danym roku 100 83 95 14,5%
Liczba Centrów Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier” 51 77 103 33,8%
 1. W związku z koniecznością adaptacji modelu biznesowego Banku do zmieniającego się otoczenia biznesowego w grudniu 2020 r. w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi ogłoszono program zwolnień grupowych na lata 2021-2023. Ponadto w celu złagodzenia skutków społecznych zwolnień grupowych Bank uzgodnił z organizacjami związkowymi wypłatę dodatkowych odszkodowań i innych elementów osłon socjalnych, niezależnie od odpraw ustawowych należnych zwalnianym pracownikom, a także uruchomił Programu Dobrowolnych Odejść. W 2022 r. program zwolnień grupowych i Program Dobrowolnych Odejść były kontynuowane.
 2. Uproszczenie struktury i nowy model pracy w sieci oraz przejście na nowy model operacyjny Agile@Scale spowodował zmianę udziału kobiet na stanowiskach menadżerskich.

Podstawą wszystkich naszych działań jest odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Implementujemy w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe i przestrzegamy najwyższych standardów etyki i odpowiedzialności. Kluczowym dokumentem z perspektywy zarządzania ESG w Banku BNP Paribas jest Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas.

Bank jest również jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, której celem jest podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z Klientem, edukowanie biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. Bank BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka ESG u wszystkich swoich Klientów biznesowych. Zwracamy również szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

 • Wartość zrównoważonego finansowania

  • 3,1 mld zł

   2021

  • 6,5 mld zł

   2022

 • Liczba przeprowadzonych Analiz CSR w danym roku

  • 174

   2021

  • 207

   2022

Wybrane wskaźniki gospodarcze

2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Odpowiedzialność gospodarcza
Wartość zrównoważonego finansowania (mld zł) 1,0 3,1 6,5 109,7%
Liczba przeprowadzonych Analiz CSR w danym roku 225 174 207 19,0%
Deklaracje CSR podpisane przez naszych nowych dostawców w danym roku 240 43 275 nie dotyczy
Procent wydatków na produkty i usługi jaki stanowiły zakupy u dostawców lokalnych w danym roku 85% 85% 85% bez zmian
 1. Bank ukierunkował współpracę na dotychczasowych dostawców, z którymi już posiada podpisane Deklaracje CSR. Przy każdorazowym postępowaniu ofertowym nie jest wymagany podpis na nowo tego samego dokumentu.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.