O RAPORCIE

Robert Jaroszyński

Starszy Specjalista ds. Zarządzania Powierzchnią Biurową

Zakres raportowania

Raport roczny w wersji online stanowi skrót najważniejszych informacji. W celu zapoznania się z kompleksowym obrazem działalności Grupy BNP Paribas Bank Polska zachęcamy do pobrania:

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.), które przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

Sprawozdanie Zarządu uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe oraz odnosi się do krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu w zakresie raportowania informacji niefinansowych:

 • Nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) implementującej do polskiego prawodawstwa Dyrektywę UE 2014/95 dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (NFRD),
 • Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego,
 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DPSN 2021),
 • Wytycznych do raportowania ESG przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR),
 • Wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC),
 • Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego,
 • Wymogów w zakresie ujawnień dot. spółek giełdowych wymaganych przez rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Rozporządzenia w sprawie Taksonomii UE,
 • Projektu Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting (CSRD),
 • Agendy 2030 obejmującej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • 10 zasad United Nations Global Compact.

Kontakt

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszego sprawozdania. Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące raportowanych przez nas treści, zapraszamy do kontaktu: relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl oraz esg@bnpparibas.pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie oraz
https://www.bnpparibas.pl/csr.