WYNIKI FINANSOWE

Wojciech Rudziński

Dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą Bankowości MŚP i Korporacyjnej

Przemek Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA

Dla banków to był trudny rok. Były one zmuszone działać w warunkach niestabilności gospodarczej oraz stale rosnących kosztów regulacyjnych. Mimo przeciwności, w 2022 r. odnotowaliśmy pozytywny wynik finansowy i wzrosty w kluczowych kategoriach wyniku z działalności bankowej, co potwierdza, że obrana ścieżka wzrostu i rozwoju w ramach strategii GObeyond, jest właściwa.

Stale funkcjonujemy jednak w warunkach dużej niepewności. Poza otoczeniem gospodarczym, sytuacją geopolityczną i wojną w Ukrainie, czynnikiem ryzyka dla całego sektora pozostają decyzje polityczne oraz niepewność regulacyjna, mające wpływ na dalszą zdolność finansowania gospodarki. Mamy do czynienia z bezprecedensowym nagromadzeniem niesprzyjających uwarunkowań, ale stajemy naprzeciwko tych wyzwań, jako stabilna, odporna, a przy tym zwinna organizacja.

Kluczowe liczby

441mln zł

zysku netto

5 352mln zł

wyniku z działalności bankowej

151,5mld zł

aktywów

3,9%

ROE

56,8%

wskaźnik Koszty/Dochody

93,1mld zł

kredytów brutto

1 166mln zł

zysku netto bez wakacji kredytowych

6 247mln zł

wyniku z działalności bankowej bez wakacji kredytowych

152,2mld zł

aktywów bez wakacji kredytowych

10,2%

ROE bez wakacji kredytowych

42,9%

wskaźnik Koszty/Dochody bez kosztów BFG, SOBK oraz wakacji kredytowych

94,0mld zł

kredytów brutto bez wakacji kredytowych

Rok 2022 charakteryzowała niepewność gospodarcza, rosnące koszty regulacyjne oraz dalsza konieczność zwiększania poziomu rezerw związanych z portfelem kredytów CHF.

W marcu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację nowej strategii GObeyond na lata 2022-25, która skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Dzięki naszemu modelowi biznesowemu oraz konsekwentnie wdrażanej strategii, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych jakie ponieśliśmy w trakcie roku, wypracowaliśmy zysk netto o 265 mln zł, tj. o 150%, wyższy niż osiągnięty w 2021 r.

Zysk netto

441 mln zł
  • 150 %

   r/r

Łączne obciążenia regulacyjne i rezerwy na kredyty w CHF wyniosły ponad 2 mld zł w 2022 r. (+74% r/r). Do elementów otoczenia regulacyjnego, które wpłynęły negatywnie na wyniki 2022 r. w porównaniu do 2021 r. należy zaliczyć:

 • „wakacje kredytowe” – 895 mln zł,
 • składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i nowoutworzony System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) – 359 mln zł (+150% r/r),
 • opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) – 75 mln zł.

Bez uwzględnienia negatywnego wpływu wakacji kredytowych, zysk netto Grupy byłby o 990 mln zł (tj. o 562%) wyższy od wypracowanego w 2021 r. Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto Grupy pozostają koszty z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

Rachunek zysków i strat

Wynik z działalności bankowej był o 11% wyższy niż w 2021 r., a po wyłączeniu wpływu wakacji kredytowych o 30% r/r.

Najważniejszymi wydarzeniami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w 2022 r. oraz na jego porównywalność z rokiem ubiegłym były zmiany sytuacji makroekonomicznej, w tym przede wszystkim największy od kilkudziesięciu lat wzrost inflacji, które uwidoczniły się już w IV kwartale 2021 r. i przyśpieszyły wyraźnie wraz z wybuchem wojny w Ukrainie. W wyniku odsetkowym widoczne są pozytywne efekty wzrostu stóp procentowych NBP, ale jednocześnie został on znacząco obciążony przez zaksięgowanie wpływu wakacji kredytowych.

Wynik z działalności bankowej

  • 4 809 mln zł

   2021

  • 5 352 mln zł

   2022

  • 11 %

   r/r

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,5% i była zbliżona do poziomu obliczonego dla 2021 r. Pozytywny wpływ wzrostu stóp procentowych NBP w 2022 r. (stopa referencyjna wyższa o 500 p.b. r/r) został zneutralizowany przez rozpoznanie negatywnego wpływu wakacji kredytowych.

Łącznie ogólne koszty administracyjne i amortyzacja poniesione w 2022 r. były o 495 mln zł wyższe w porównaniu z 2021 r. Oprócz opisanego powyżej wzrostu kosztów regulacyjnych, wynikało to także z presji inflacyjnej przekładającej się na wzrost kosztów pracowniczych oraz administracyjnych. Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych był o 3,9 p.p. wyższy w porównaniu z 2021 r. w rezultacie rozpoznania wpływu wakacji kredytowych w wyniku odsetkowym oraz wyższych kosztów BFG i SOBK.

Dobra jakość portfela kredytowego oraz terminowość obsługi kredytów przełożyła się na stabilny poziom kosztów ryzyka. Wskaźnik NPL portfela kredytowego (wycenianego wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł 3,3% na koniec 2022 r.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych był wyższy niż w 2021 r. Jego poziom był w znacznej mierze zaburzony przez wystąpienie w 2022 r. negatywnego wpływu wakacji kredytowych oraz rozpoznanie w 2022 r. i 2021 r. znacznych kosztów rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych.

Bilans

Suma bilansowa Grupy

  • 131 777 mln zł

   2021

  • 151 517 mln zł

   2022

  • 15 %

   r/r

Suma bilansowa Grupy na koniec 2022 r. była wyższa o 19,7 mld zł w porównaniu do końca 2021 r. Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Grupy w porównaniu do końca 2021 r. był spadek udziału portfela kredytowego, przy równoczesnym wzroście należności od banków oraz wzroście udziału portfela papierów wartościowych.

Na przestrzeni 2022 r. znacząco wzrosła łączna wartość depozytów Klientów. Trend był widoczny zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+9% r/r), jak i instytucjonalnych (+25% r/r). Zmieniła się również struktura depozytowa Klientów – zwiększył się udział depozytów terminowych kosztem rachunków bieżących (z 11% na koniec 2021 r. do 31% na koniec 2022 r.).

Na koniec 2022 r. kredyty i pożyczki netto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wzrosły o 3,7 mld zł w porównaniu do końca 2021 r. Portfel Klientów instytucjonalnych wzrósł o 7% r/r, przy stabilnym wolumenie kredytów Klientów indywidualnych.

Współczynnik Tier 1 na koniec 2022 r. wyniósł 11,28%, a łączny współczynnik kapitałowy 15,55%. Oba wskaźniki pozostają powyżej wymogów regulacyjnych.

2020 2021 2022 Zmiana 2021/2022
Bilans (mln zł)
Aktywa razem 119 577 131 777 151 517 15,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej razem) 75 637 86 299 90 040 4,3%
Depozyty 90 051 100 991 119 529 18,4%
Rachunek zysków i strat (mln zł)
Zysk netto 733 176 441 150,4%
Zysk netto znormalizowany1 721 176 1 166 561,6%
Wynik z działalności bankowej 4 705 4 809 5 352 11,3%
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (168) (1 045) (740) (29,2%)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (601) (266) (275) 3,3%
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (2 506) (2 544) (3 038) 19,5%
Wskaźniki finansowe
ROE netto 6,3% 1,5% 3,9% 2,5 p.p.
ROE netto znormalizowany1 6,2% 1,5% 10,2% 8,7 p.p.
C/I 53,3% 52,9% 56,8% 3,9 p.p.
C/I znormalizowany1 49,0% 49,9% 42,9% (7,0 p.p.)
Marża odsetkowa 2,63% 2,51% 2,46% 0,05 p.p.
Koszt ryzyka (0,78%) (0,32%) (0,30%) +0,03 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 18,65% 16,91% 15,55% (1,36 p.p.)
 1. Wartości znormalizowane wyliczone bez wpływu wakacji kredytowych w 2022 oraz kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2016-2020.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.