WYNIKI FINANSOWE

Adrian Firek

Starszy Doradca Klienta MŚP

Przemek Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA

Zeszły rok był historyczny w trzech wymiarach – osiągnęliśmy najwyższy zysk, mieliśmy najwyższy poziom odpisów na ryzyko frankowe i po raz pierwszy jest ogromna szansa na wypłatę dywidendy, na którą Akcjonariusze czekają bardzo długo. W 2023 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię biznesową. Szczególnie cieszą mnie wzrosty we wszystkich kategoriach przychodów oraz kluczowych segmentach naszej działalności. Kontynuujemy proces transformacji technologicznej i wdrażamy kolejne cyfrowe rozwiązania dla naszych Klientów, co przekłada się na wzrost transakcyjności oraz liczby użytkowników kanałów zdalnych. Nasze wysiłki w obszarze cyfryzacji oraz ESG zostały w 2023 r. docenione międzynarodowo – otrzymaliśmy m.in. Innovation in Digital Banking Award 2023 oraz dwie nagrody Euromoney Awards for Excellence 2023 – za obszar ESG i ofertę dla Klientów korporacyjnych.

Kluczowe liczby

1 013mln zł

zysku netto

7 283mln zł

wyniku z działalności bankowej

42,5%

wskaźnik Koszty/Dochody

8,2%

ROE

161,0mld zł

aktywów

88,9mld zł

kredytów brutto

967mln zł

zysku netto bez wpływu wakacji kredytowych

41,1%

wskaźnik Koszty/Dochody bez kosztów BFG, SOBK i wpływu wakacji kredytowych

7,7%

ROE bez wpływu wakacji kredytowych

W 2023 r. nastąpiła znacząca poprawa koniunktury dla spółek notowanych na GPW, ale działalność banków pozostawała pod wpływem wysokiego poziomu inflacji, nadal wysokich stóp procentowych, niskiego popytu Klientów indywidualnych na produkty kredytowe oraz konieczności zwiększania poziomu rezerw związanych z portfelem kredytów CHF.

Kontynuowaliśmy, rozpoczętą w 2022 r., realizację strategii GOBeyond na lata 2022-25, która skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem. 

Dzięki naszemu modelowi biznesowemu oraz konsekwentnie wdrażanej strategii, pomimo znaczącego wpływu ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów CHF na wyniki, wypracowaliśmy zysk netto o 571 mln zł, tj. o 129%, wyższy niż osiągnięty w 2022 r. Grupa odnotowała wzrost wyniku z działalności bankowej oraz poprawiła pozycję kapitałową.

Zysk netto

1 013 mln zł
  • 129 %

   r/r

Wpływ ryzyka prawnego związanego portfelem kredytów CHF w 2023 r. obciążył wyniki Grupy kwotą blisko 2 mld zł w 2023 r., o 167% wyższą w ujęciu r/r.

Rachunek zysków i strat

Wynik z działalności bankowej był o 36% wyższy niż w 2022 r. i wyniósł 7,3 mld zł.

Najważniejszymi wydarzeniami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w 2023 r. oraz na jego porównywalność z 2022 r. były konsekwencje zmian sytuacji makroekonomicznej, w tym przede wszystkim utrzymującego się wysokiego poziomu inflacji i stóp procentowych.

Wynik z działalności bankowej

  • 5 352 mln zł

   2022

  • 7 283 mln zł

   2023

  • 36 %

   r/r

Marża odsetkowa netto w relacji do średnich aktywów wyniosła 3,4% i była o 0,1 p.p. wyższa r/r.

Do elementów otoczenia regulacyjnego, które wpłynęły pozytywnie na wyniki 2023 r. w porównaniu do 2022 r. należy zaliczyć obniżenie łącznej wartości składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz brak kosztów na System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). W rezultacie, łączne koszty administracyjne i amortyzacja poniesione w 2023 r. były o jedynie o 57 mln zł, tj. o 1,9%, wyższe w porównaniu z 2022 r. Koszty bez uwzględnienia kosztów BFG i SOBK byłyby o 10,9% wyższe r/r.

Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych był o 14,3 p.p. niższy w porównaniu z 2022 r. w rezultacie w wspomnianego spadku kosztów regulacyjnych przy jednoczesnej poprawie poziomu wyniku z działalności bankowej

Dobra jakość portfela kredytowego oraz terminowość obsługi kredytów przełożyła się na poziom kosztów ryzyka. Udział należności z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym wyniósł 3,0% na koniec 2023 r.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy był wyższy niż w 2022 r. i wyniósł 8,2%.

Bilans

Suma bilansowa Grupy

  • 150 109 mln zł

   2022

  • 161 026 mln zł

   2023

  • 7 %

   r/r

Suma bilansowa Grupy na koniec 2023 r. była wyższa o 10,9 mld zł w porównaniu do końca 2022 r. Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Grupy w porównaniu do końca 2022 r. był spadek udziału portfela kredytowego, przy równoczesnym wzroście należności od banków oraz kasy i środków w Banku Centralnym. Czynnikiem, który w pewnym stopniu wpłynął na spadek udziału portfela kredytowego była dokonana od 1 stycznia 2023 r. zmiana sposobu ujęcia wpływu ryzyka prawnego wynikającego z postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych w CHF, skutkująca zmianą sposobu prezentacji i wartości portfela kredytowego wycenianego według zamortyzowanego kosztu oraz aktywów netto. 

W 2023 r. nastąpił dalszy wzrost łącznej wartości depozytów Klientów. Trend był widoczny zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+3% r/r), jak i instytucjonalnych (+8% r/r). Zmieniła się również struktura depozytowa Klientów – nastąpił dalszy wzrost udziału depozytów terminowych kosztem rachunków bieżących (11% na koniec 2021 r., 31% na koniec 2022 r. i 32% na koniec 2023 r.).

Na koniec 2023 r. kredyty i pożyczki netto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) zmniejszyły się o 2,4 mld zł w porównaniu do końca 2022 r. Portfel Klientów instytucjonalnych nieznacznie wzrósł o 0,3% r/r, podczas gdy wolumen kredytów Klientów indywidualnych zmniejszył się o 8,0%, głównie w wyniku spadku wartości portfela kredytów mieszkaniowych.

Współczynnik Tier 1 na koniec 2023 r. wyniósł 12,51%, a łączny współczynnik kapitałowy 16,67%. Oba wskaźniki pozostają powyżej wymogów regulacyjnych.

2021 2022 2023 Zmiana 2023/2022
Bilans (mln zł)
Aktywa razem1 131 777 150 109 161 026 7,3%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej razem)1 86 299 88 631 86 248 (2,7%)
Depozyty 100 991 119 529 126 714 6,0%
Rachunek zysków i strat (mln zł)
Zysk netto 176 441 1 013 129,3%
Zysk netto znormalizowany2 176 1 166 967 (17,1%)
Wynik z działalności bankowej 4 809 5 352 7 283 36,1%
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (1 045) (740) (1 978) 167,3%
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (266) (275) (34) (87,5%)
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (2 544) (3 038) (3 096) 1,9%
Wskaźniki finansowe
ROE netto 1,5% 3,9% 8,2% 4,2 p.p.
ROE netto znormalizowany2 1,5% 10,2% 7,7% (2,4 p.p.)
C/I 52,9% 56,8% 42,5% (14,3 p.p.)
C/I znormalizowany1 49,9% 42,9% 41,1% (1,8 p.p.)
Marża odsetkowa 2,51% 2,46% 3,43% 0,97 p.p.
Koszt ryzyka (0,32%) (0,30%) (0,04%) (0,26 p.p.)
Łączny współczynnik kapitałowy 16,91% 15,55% 16,67% 1,12 p.p.
 1. w związku z dokonaną od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z MSSF 9, zmianą sposobu ujęcia wpływu ryzyka prawnego wynikającego z postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych w CHF, w przypadku kategorii Aktywów netto i Kredytów i pożyczek udzielonych Klientom, w kolumnie 2022 zaprezentowano wartości przekształcone.
 2. wartości znormalizowane wyliczone bez wpływu wakacji kredytowych w latach 2022-2023 oraz kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2016-2020.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.