ZARZĄDZANIE
ESG

Irina Oleś

Menedżerka ds. Audytu

ESG w strategii Banku

Bank BNP Paribas to organizacja świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodząca do zarządzania aspektami ESG (E-environment, S-social, G-governance) w sposób odpowiedzialny i kompleksowy. Utrzymanie pozycji lidera zrównoważonych finansów to jedno z kluczowych zobowiązań banku w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025, a kwestie troski o środowisko, sprawy społeczne i ład korporacyjny są jej nieodłącznym elementem.

Nadzór nad realizacją celów strategicznych z obszaru zrównoważonego rozwoju pełni Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer (CSO), raportujący bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Zrównoważone finansowanie

Rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych jest rozwój produktów i usług z pozytywnym wpływem, odpowiadających na wyzwania globalne i uwarunkowania rynku lokalnego oraz ograniczanie finansowania niezgodnego z tym kierunkiem. Oferta zrównoważonych produktów Banku BNP Paribas wspiera proekologiczne i prospołeczne inwestycje lub działania, a także przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

 

Wartość zrównoważonego finansowania w 2023 r.

 

Wartość zrównoważonego finansowania
Wartość (mln zł)
31.12.2023 31.12.2022 zmiana r/r %
z pozytywnym wpływem środowiskowym 6 553 5 839 12,2%
z pozytywnym wpływem społecznym 565 341 65,7%
ESG Rating-Linked Loan 340 1
Sustainability-Linked Loan 2 141 343 524,2%
RAZEM 9 599 6 523 47,2%
 1. Produkt ESG Rating-Linked Loan został wprowadzony do oferty Banku w grudniu 2022 r.
Finansowanie z pozytywnym wpływem środowiskowym
Wartość (mln zł)
31.12.2023 31.12.2023 zmiana r/r %
odnawialna energia 1 870 1 440 29,9%
ekologiczne budownictwo 2 441 2 209 10,5%
termomodernizacja budynków 1 332 1 447 (8,6%)
poprawa efektywności energetycznej procesów produkcyjnych 130 154 (15,6%)
niskoemisyjny transport 225 394 (42,9%)
gospodarka obiegu zamkniętego 251 24 945,8%
oczyszczanie ścieków i wody 95 232 313,0%
zasoby naturalne i bioróżnorodność 219 148 48,0%
RAZEM 6 553 5 839 12,2%
 1. W kategoriach finansowania z pozytywnym wpływem środowiskowym uwzględniono dodatkowo kategorię „oczyszczanie ścieków i wody”. W wyniku zmiany konieczna
  była również aktualizacja wartości zrównoważonego finansowania za 2022 r.
Finansowanie z pozytywnym wpływem społecznym
Wartość (mln zł)
31.12.2023 31.12.2022 zmiana r/r %
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 2 13 100,0%
ochrona zdrowia 416 306 35,9%
edukacja 121 30 303,3%
podstawowa infrastruktura (m.in.   dostarczania wody, kanalizacja) 26 4 550,0%
RAZEM 565 341 66,2%
 1. W kategoriach finansowania z pozytywnym wpływem społecznym uwzględniono dodatkowo kategorię „przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. W wyniku zmiany konieczna
  była również aktualizacja wartości zrównoważonego finansowania za 2022 r.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to jedno ze zobowiązań Banku BNP Paribas w ramach Strategii GObeyond na lata 2022-2025. Od lat angażujemy się w działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i minimalizowania jej skutków. Program Bank Zielonych Zmian agreguje wszystkie działania organizacji na rzecz środowiska naturalnego.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z:

 • monitorowania Klientów i inwestycji pod kątem ESG oraz realizowania polityk CSR, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dekarbonizacyjnych,
 • nieustannego rozwijania oferty produktów i usług, pomagających naszym Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ekologiczne inwestycje,
 • realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień), prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne,
 • działań edukacyjnych kierowanych do pracowników wszystkich obszarów Banku i interesariuszy zewnętrznych oraz nawiązywania partnerstw i wspierania inicjatyw prośrodowiskowych.
 • Samochody hybrydowe i elektryczne we flocie Banku

  • 606

   2022

  • 823

   2023

 • Energia elektryczna zużywana przez Bank, pochodząca ze źródeł odnawialnych

  • 100 %

   2022

  • 100 %

   2023

Wybrane wskaźniki środowiskowe

2021 2022 2023 Zmiana 2023/2023
odpowiedzialność środowiskowa
Liczba sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych dla Klientów indywidualnych (w tys.) 16 065 6 413 6 251 (2,5%)1
Emisja gazów cieplarnianych w Grupie z działalności operacyjnej 10 792 11 539 10 144 (12,1%)
Samochody hybrydowe i elektryczne we flocie Banku 376 606 823 35,8%
Energia elektryczna zużywana przez Bank, pochodząca ze źródeł odnawialnych 100% 100% 100% Bez zmian
 1. Spadek wynika z widocznej mniejszej skłonności do zaciągania kredytów na instalacje fotowoltaiczne przy zmianie zasad rozliczeń wprowadzonej 1.04.2022.

W Banku BNP Paribas aktywnie działamy na rzecz społeczeństwa – naszych pracowników, Klientów oraz społeczności lokalnych. Zależy nam, aby wszyscy pracownicy czuli się docenieni i mieli taką samą możliwość rozwoju osobistego. Komunikacja z naszymi pracownikami opiera się na uczciwości, szacunku oraz postępowaniu w zgodzie ze standardami etycznymi. To również promowanie i wzmacnianie wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

Dodatkowo stale dążymy do tego, aby zwiększać dostępność naszych produktów i usług dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Promujemy projekty filantropijne na rzecz równości społecznej. Podejmujemy inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Nasze inicjatywy rozwijamy przede wszystkim tam, gdzie możemy realnie przyczynić się do pozytywnej zmiany.

 • Liczba godzin szkoleniowych – średnia dla jednej osoby zatrudnionej w Banku w danym roku

  • 28,9

   2022

  • 26,3

   2023

 • Liczba oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”

  • 103

   2022

  • 131

   2023

Wybrane wskaźniki społeczne

Dane dotyczące Banku, chyba, że wskazano inaczej.

2021 2022 2023 Zmiana 2023/2023
Odpowiedzialność w miejscu pracy
Liczba osób zatrudnionych w Banku (liczba pracowników) 8 809 8 392 8 052 (4,1%)2
Liczba osób zatrudnionych w Grupie (liczba pracowników) 9 035 8 585 8 204 (4,4%)
Liczba godzin szkoleniowych – średnia dla jednej osoby zatrudnionej w Banku w danym roku 24,3 28,9 26,3 (9,3%)
Luka płacowa (Gender Pay Gap) 7,32% 6,51% 6,24% (0,27 p.p.)
Procent kobiet na stanowiskach menadżerskich w danym roku 56% 53% n/d Nie dotyczy3
Procent kobiet w kadrze kierowniczej najwyższego szczebla (B1+B2) w Banku i w Grupie 46% Nie dotyczy3
Odpowiedzialność społeczna
Liczba wolontariuszy Banku zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka w danym roku 2 610 3 028 2 223 (26,6%)
Liczba Lokalnych Ambasadorów Banku działających w całej Polsce 100 132 140 6,1%
Liczba darczyńców w ramach programu Wspieram Cały Rok 260 345 397 15,1%
Liczba Centrów Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier” 77 103 131 27,2%
 1. W związku z koniecznością adaptacji modelu biznesowego Banku do zmieniającego się otoczenia biznesowego w grudniu 2020 r. w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi ogłoszono program zwolnień grupowych na lata 2021-2023. Ponadto w celu złagodzenia skutków społecznych zwolnień grupowych Bank uzgodnił z organizacjami związkowymi wypłatę dodatkowych odszkodowań i innych elementów osłon socjalnych, niezależnie od odpraw ustawowych należnych zwalnianym pracownikom, a także uruchomił Programu Dobrowolnych Odejść. W 2023 r. program zwolnień grupowych i Program Dobrowolnych Odejść były kontynuowane.
 2. W wyniku zmiany przyszeregowania liczby pracowników do struktury w podziale na Zarząd, Kadra kierownicza najwyższego szczebla (B1 + B2), Kadra kierownicza niższego szczebla, Pozostali pracownicy zmieniono podejście do prezentacji wskaźnika dot. udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Podstawą wszystkich naszych działań jest odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Implementujemy w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe i przestrzegamy najwyższych standardów etyki i odpowiedzialności. Kluczowym dokumentem z perspektywy zarządzania ESG w Banku BNP Paribas jest Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas.

Bank jest również jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, której celem jest podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z Klientem, edukowanie biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom.Bank BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka ESG u wszystkich swoich Klientów biznesowych Zwracamy również szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

 • Wartość zrównoważonego finansowania

  • 6,5 mld zł

   2022

  • 9,6 mld zł

   2023

 • Liczba przeprowadzonych Analiz CSR w danym roku

  • 207

   2022

  • 273

   2023

Wybrane wskaźniki gospodarcze

2021 2022 2023 Zmiana 2023/2022
Odpowiedzialność gospodarcza
Liczba przeprowadzonych Analiz CSR w sektorach szczególnie wrażliwych w danym roku 174 207 273 31,9%
Wartość zrównoważonego finansowania (mld zł) 3,9 6,5 9,6 47,7%
Deklaracje CSR podpisane przez naszych nowych dostawców w danym roku 43 27 211 681,5%4
Procent wydatków na produkty i usługi jaki stanowiły zakupy u dostawców lokalnych w danym roku 85% 85% 85% bez zmian
 1. Wzrost liczby podpisanych deklaracji jest wynikiem objęcia większej puli dostawców oceną cykliczną zgodnie z nową metodologią Grupy BNP Paribas.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.