Raport roczny 2019

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: Nota 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018
Zysk (strata) netto 614 694 360 378
Korekty razem: (288 933) (8 806 415)
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat 258 261 108 518
Amortyzacja 454 148 189 714
Przychody z tytułu dywidend (6 007) (4 860)
Przychody z tytułu odsetek (4 188 083) (2 983 829)
Koszty z tytułu odsetek 1 019 324 876 978
Zmiana stanu rezerw 106 771 162 499
Zmiana stanu należności od banków (53 350) 68 820
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (182 930) 42 967
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu (867 648) 2 010 302
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 441 853 (2 419 182)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 911 940 (2 060 509)
Zmiana stanu zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 59 268
Zmiana stanu pasywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 132 437 43 813
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (966 098 (2 710 188)
Zmiana stanu innych aktywów i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (6 068) (3 948 365)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (183 752) 120 147
Inne korekty 50 (65 576) 42 728
Odsetki otrzymane 3 924 615 2 502 542
Odsetki zapłacone (1 028 944) (913 778)
Opłaty leasingowe dotyczące leasingów krótkoterminowych nieuwzględnionych w wycenie zobowiązania 10 174
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 325 762 (8 446 037)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: Nota 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018
Wpływy 14 662 737 27 784 175
Zbycie dłużnych papierów wartościowych 23,24,25 14 603 324 23 877 234
Środki pieniężne przejęte w wyniku połączenia jednostek 3 854 038
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53 406 48 043
Otrzymane dywidendy i inne wpływy inwestycyjne 6 007 4 860
Wydatki (13 043 935) (20 024 220)
Nabycie dłużnych papierów wartościowych 23,24,25 (12 539 134) (19 743 134)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (504 801) (228 574)
Inne wydatki inwestycyjne (52 512)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 618 802 7 759 955
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
Wpływy 4 219 127
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 172 000
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 4 047 127
Wydatki (536 808) (3 550 797)
Spłaty długoterminowych kredytów otrzymanych (403 043) (3 265 797)
Spłata zobowiązania leasingowego (133 765)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 23,24,25 (285 000)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (536 808) 668 330
Środki pieniężne netto, razem 1 407 756 (17 752)
Środki pieniężne na początek okresu 3 425 453 3 443 205
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 49 4 833 209 3 425 453
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 667 6 314
o ograniczonej możliwości dysponowania 626

Wyniki wyszukiwania