Raport roczny 2019

50. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej.

Zmiana stanu należności od banków 31.12.2019 31.12.2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (264 234) (1 642 193)
Przejęcie RBPL (770 784)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 317 584 (2 481 797)
Zmiana stanu należności od banków, razem (53 350) 68 820
Zmiana stanu należności od klientów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 31.12.2019 31.12.2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (867 648) (17 116 815)
Implementacja MSSF 9 897 759
Przejęcie RBPL 18 229 358
Zmiana stanu należności od klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem (867 648) 2 010 302
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 31.12.2019 31.12.2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 508 897 (1 362 807)
Przejęcie RBPL 1 201 752
Spłata długoterminowych kredytów otrzymanych 403 043 (1 899 454)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków, razem 911 940 (2 060 509)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 31.12.2019 31.12.2018
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (966 098) 30 853 033
Przejęcie RBPL (34 929 564)
Spłata długoterminowych kredytów otrzymanych 1 366 343
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów, razem (966 098) (2 710 188)
Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty 31.12.2019 31.12.2018
Różnice kursowe od zobowiązań podporządkowanych (7 405) 59 268
Zmiana wyceny spółki zależnej 4 746
Wpływ MSSF 16 w zakresie aktywów (596 492)
Wpływ MSSF 16 w zakresie aktywów zobowiązań 610 497
Wycena papierów wartościowych przez rachunek zysków i strat (21 664)
Odpis na papiery wartościowe (3 864) (164)
Pozostałe korekty (51 394) (16 376)
Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty, razem (65 576) 42 728

Wyniki wyszukiwania