Raport roczny 2019

27. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne 31.12.2019 31.12.2018
Licencje 279 675 332 813
Inne wartości niematerialne 8 299 8 836
Nakłady na wartości niematerialne 231 971 179 118
Wartości niematerialne, razem 519 945 520 767
Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2019 Licencje Inne wartości niematerialne Nakłady na wartości niematerialne Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 237 539 43 669 181 430 1 462 638
Zwiększenia: 193 361 3 206 249 587 446 154
przeniesienie z nakładów 183 422 2 556 185 978
zakupy 9 908 472 249 587 259 967
przeniesienie ze środków trwałych 4 178 182
nabycie w wyniku połączenia jednostek 27 27
Zmniejszenia: (117 541) (26 202) (197 361) (341 104)
przeniesienie z nakładów (185 978) (185 978)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (117 541) (26 194) (1 455) (145 190)
inne (8) (9 928) (9 936)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 313 359 20 673 233 656 1 567 688
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 904 726 34 833 939 559
Zmiany stanu: 128 958 (22 504) 106 454
amortyzacja za rok obrotowy 224 295 3 112 227 407
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (95 364) (25 616) (120 980)
nabycie w wyniku połączenia jednostek 27 27
Saldo na dzień 31 grudnia 1 033 684 12 329 1 046 013
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 595 1 717 2 312
Zmiany stanu: (549) (32) (582)
aktualizacja odpisu (549) (32) (582)
Saldo na dzień 31 grudnia 46 1 685 1 730
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 332 813 8 241 179 713 520 767
Saldo na dzień 31 grudnia 279 675 8 299 231 971 519 945
Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2018 Licencje Inne wartości niematerialne Nakłady na wartości niematerialne Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 494 486 12 244 64 897 571 627
Zwiększenia: 770 076 31 655 184 088 985 819
przeniesienie z nakładów 57 436 6 284 63 720
zakupy 11 684 336 151 773 163 793
nabycie w wyniku połączenia jednostek 700 956 25 035 32 315 758 306
Zmniejszenia: (27 023) (230) (67 555) (94 808)
przeniesienie z nakładów (63 720) (63 720)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (27 061) (192) (1 508) (28 761)
inne 38 (38) (2 327) (2 327)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 237 539 43 669 181 430 1 462 638
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 274 896 7 248 282 144
Zmiany stanu: 629 830 27 585 657 415
amortyzacja za rok obrotowy 95 385 2 844 98 229
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (26 779) (134) (26 913)
nabycie w wyniku połączenia jednostek 561 224 24 875 586 099
Saldo na dzień 31 grudnia 904 726 34 833 939 559
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 1 143 1 143
Zmiany stanu: 1 169 1 169
aktualizacja odpisu 1 169 1 169
Saldo na dzień 31 grudnia 2 312 2 312
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 219 590 4 996 63 754 288 340
Saldo na dzień 31 grudnia 332 813 8 836 179 118 520 767

W odniesieniu według wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.

Grupa według stanu na 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. nie posiadała  istotnych  zobowiązań  umownych  zaciągniętych w związku z nabyciem wartości niematerialnych.

Wyniki wyszukiwania