Raport roczny 2019

23. Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

31.12.2019 31.12.2018
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa brutto Odpis
Papiery wartościowe
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 231 (64) 6 006 (1)
emitowane przez banki krajowe 28 194 (296)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego – obligacje skarbowe 17 427 475 (72) 11 269 967 (46)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 380 660 (21 691) 618 641 (20 964)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 97 611 (403) 65 767 (132)
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 17 939 171 (22 526) 11 960 381 (21 143)
31.12.2019 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Papiery wartościowe 17 706 009 24 487 208 675 17 939 171
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 5 231 5 231
emitowane przez banki krajowe 28 194 28 194
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego-
obligacje skarbowe
17 427 475 17 427 475
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 147 498 24 487 208 675 380 660
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 97 611 97 611
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (1 193) (3 619) (17 714) (22 526)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (64) (64)
emitowane przez banki krajowe (296) (296)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego –
obligacje skarbowe
(72) (72)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (358) (3 619) (17 714) (21 691)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (403) (403)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 17 704 816 20 868 190 961 17 916 645
31.12.2018 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem
Papiery wartościowe 11 709 065 31 479 219 837 11 960 381
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne 6 006 6 006
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego-
obligacje skarbowe
11 269 967 11 269 967
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje 367 325 31 479 219 837 618 641
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne 65 767 65 767
Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych: (1 734) (2 359) (17 050) (21 143)
emitowane przez banki krajowe – listy zastawne (1) (1)
emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego-
obligacje skarbowe
(46) (46)
emitowane przez podmioty niefinansowe – obligacje (1 555) (2 359) (17 050) (20 964)
emitowane przez jednostki samorządowe – obligacje komunalne (132) (132)
Papiery wartościowe netto wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 11 707 331 29 120 202 787 11 939 238

 

W portfelu papierów wartościowych Banku zostały uwzględnione aktywa nabyte lub udzielone z utratą wartości (POCI – ang. purchased or originated credit-impaired asset), które są wykazywane w Fazie 2 lub 3 w zależności od oceny poziomu ryzyka kredytowego, których wartość bilansowa netto według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 190 960 tys. zł w Fazie 3, (według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 194 638 tys. zł).

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na dzień 31 grudnia 2019 r. BNP Paribas S.A. posiadał obligacje skarbowe ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 433 649 tys. zł (o wartości nominalnej 440 000 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG (w 2018 r. w kwocie 452 587 tys. zł o wartości nominalnej 470 000 tys. zł).

Zmiana stanu instrumentów dłużnych wycenianych według zamortyzowanego kosztu według wartości bilansowej: 12 miesięcy do
31.12.2019
12 miesięcy do
31.12.2018
Stan na początek okresu 11 939 238
Zmiana wynikająca z wdrożenia MSSF 9 7 466 904
Zakup papierów 6 290 069 6 363 495
Sprzedaż/wykup papierów (579 620) (6 332 367)
Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (342)
Zmiana na odpisach z tytułu utraty wartości (1 383) 21
Zmiana na korekcie wartości początkowej 6 010
Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii 267 812 (31 831)
Instrumenty dłużne przejęte w wyniku połączenia jednostek 4 476 658
Pozostałe zmiany (5 481) (3 300)
Stan na koniec okresu 17 916 645 11 939 238
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów dłużnych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 12 miesięcy do
31.12.2019
12 miesięcy do
31.12.2018
Stan na początek okresu 21 143 11 792
Zmiana wynikająca z wdrożenia MSSF 9 7 137
Saldo na dzień 1.01.2018 21 143 18 929
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia 8 220 11 274
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania (6 837) (11 295)
Wykorzystanie w ciężar odpisów 2 235
Stan na koniec okresu 22 526 21 143
Instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu brutto według terminów zapadalności 31.12.2019 31.12.2018
Do 1 miesiąca 1 158 818
Od 3 miesięcy do 1 roku 121 155 473 913
Od 1 roku do 5 lat 4 155 414 2 850 186
Powyżej 5 lat 13 661 444 8 635 464
Instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem 17 939 171 11 960 381

Wyniki wyszukiwania