Raport roczny 2019

13. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2019
12 miesięcy do
31.12.2018
Zysk na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 20 957 13 738
Zysk z tytułu sprzedaży towarów i usług 32 994 15 064
Rozwiązanie rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania 12 336 2 173
Z tytułu odzyskania kosztów windykacji 18 512 16 466
Z tytułu odzyskanych odszkodowań 2 644 13 192
Przychody z działalności leasingowej 9 155 26 626
Przychody z okazyjnego nabycia RBPL 291 706
Inne przychody operacyjne * 86 107 8 813
Pozostałe przychody operacyjne, razem 182 705 387 778
* Kwota 86 107 tys. PLN zawiera wynik zrealizowanej w czerwcu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (Spółka Faktoringowa) w wysokości 42 435 tys. zł (kwotę 45 000 tys. zł rozpoznano w I półroczu 2019 r., natomiast w lipcu 2019 r. Bank i Spółka Faktoringowa dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, będących podstawą kalkulacji ceny sprzedaży na koniec czerwca 2019 r. Powstała różnica w wysokości 2 565 tys. zł została zaksięgowana w III kwartale br.).

Wyniki wyszukiwania