Raport roczny 2019

Kluczowe wydarzenia w 2019 r.

01.2019

Uchwała Zarządu Banku dot. wydzielenia z Banku działalności faktoringowej

(nabytej przez Bank w wyniku przejęcia Podstawowej Działalności RBPL 31.10.2018 r.) i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Faktoring Sp. z o.o. (spółka grupy BNP Paribas), obecnie BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

03.2019

Rebranding

zmiana firmy Banku z BGŻ BNP Paribas S.A. na BNP Paribas Bank Polska S.A.

Połączenie spółek zależnych Banku:

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (obecnie BNP Paribas TFI S.A.) oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (d. Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

04.2019

Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. wysokości składki rocznej

na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. (116,1 mln zł)

Decyzja KNF

o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto Banku za IV kwartał 2018 r. (36,4 mln zł)

06.2019

Decyzje KNF

o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za I kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym (163,4 mln zł) i skonsolidowanym (161,6 mln zł)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku

przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.)

07.2019

Decyzja KNF

w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

09.2019

Zawarcie aneksu do umowy nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej

zawartej przez Bank z BNP Paribas 12.09.2014 r. w kwocie 90 mln CHF, wydłużającej termin spłaty do 30.01.2029 r.

Decyzje KNF

o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za II kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym (244,0 mln zł) i skonsolidowanym (217,1 mln zł)

10.2019

Rating Agencji Moody’s Investors Service

podniesienie oceny indywidualnej Banku (Baseline Credit Assessment) z poziomu ba2 do poziomu ba1 oraz zmiana perspektywy ratingu ze „Stabilnej” na „Pozytywną”

Utworzenie rezerwy

dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwocie 48,8 mln zł, obciążającej wyniki III kwartału 2019 r.

11.2019

Fuzja operacyjna

integracja systemów IT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku

Zgoda KNF

na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II Banku środków z umowy pożyczki podporządkowanej (90 mln CHF – ok. 352 mln zł wg średniego kursu NBP z 19.11.2019 r. 1 CHF=3,9113 zł)

Utworzenie rezerwy

dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów spłaconych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11.09.2019 r. w sprawie C-383/18 w kwocie 20,8 mln zł

Wszelkie zmiany w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku, jakie miały miejsce w 2019 r. zostały opisane w Rozdziale Organy Banku.

Wyniki wyszukiwania