Raport Zintegrowany 2021

Tabela TCFD

ZARZĄDZANIE
Wskaźnik Opis wskaźnika Miejsce w raporcie Komentarz
Governance Disclosure A Opis nadzoru zarządu nad ryzykami i szansami związanymi z klimatem. (Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.)
Governance Disclosure B Opis roli kadry zarządzającej w procesie oceny i zarządzania ryzykami oraz szansami związanymi z klimatem. (Describe management’s role in assessing and managing risks and opportunities.)
STRATEGIA
Wskaźnik Opis wskaźnika Miejsce w raporcie Komentarz
Strategy Disclosure A Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. (Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, medium, and long term.)
Strategy Disclosure B Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji. (Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s businesses, strategy, and financial planning.)
Strategy Disclosure C Opis odporności modelu biznesowego i strategii organizacji w różnych scenariuszach związanych z klimatem (w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o dwa lub mniej stopni Celsjusza). (Describe the resilience of the organisation’s strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Wskaźnik Opis wskaźnika Miejsce w raporcie Komentarz
Risk Management Disclosure A Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem. (Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks.)
Risk Management Disclosure B Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi z klimatem. (Describe the organization’s processes for managing climate-related risks.)
Risk Management Disclosure C Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami związanymi z klimatem w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. (Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the organization’s overall risk management.) Zarządzanie ryzykiem
WSKAŻNIKI I CELE
Wskaźnik Opis wskaźnika Miejsce w raporcie Komentarz
Metrics and Targets Disclosure A Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem. (Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and opportunities in line with its strategy and risk management process.)
Metrics and Targets Disclosure B Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz opis powiązanych z nimi ryzyk. (Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions, and the related risks.)
Metrics and Targets Disclosure C Cele wykorzystywane przez organizację do zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz wyniki w odniesieniu do tych celów. (Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets.)/ Opis wyznaczonych przez organizację celów służących zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz wyniki realizacji tych celów

Wyniki wyszukiwania