Raport Zintegrowany 2021

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
Rachunek zysków i strat Nota za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020
Wynik z tytułu odsetek 4 3 140 942 3 060 070 686 170 683 937
Wynik z tytułu prowizji 5 1 048 986 916 095 229 161 204 751
Zysk brutto 616 129 1 110 567 134 599 248 216
Zysk netto 176 298 733 095 38 514 163 849
Całkowite dochody ogółem (675 157) 863 677 (147 495) 193 035
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 807 496 (1 127 889) 394 865 (252 087)
Wskaźniki 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Liczba akcji (szt.) 47 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918
Zysk (strata) na jedną akcję 16 1,20 4,97 0,26 1,11
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa razem 131 777 481 119 577 288 28 651 016 25 911 695
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 21 85 080 454 74 097 269 18 498 164 16 056 442
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 22 1 219 027 1 539 848 265 040 333 676
Zobowiązania razem 120 415 850 107 546 761 26 180 774 23 304 750
Zobowiązania wobec klientów 33 101 092 941 90 051 004 21 979 593 19 513 523
Kapitał akcyjny 47 147 519 147 419 32 074 31 945
Kapitał własny razem 11 361 631 12 030 527 2 470 242 2 606 944
Adekwatność kapitałowa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Fundusze własne razem 15 502 698 15 748 450 3 370 591 3 412 596
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 91 651 096 84 447 701 19 926 750 18 299 320
Łączny współczynnik kapitałowy 16,91% 18,65% 16,91% 18,65%
Współczynnik kapitału Tier1 12,33% 13,55% 12,33% 13,55%

 

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:

  •  na dzień 31.12.2021 r. – 1 EUR = 4,5994 PLN
  •  na dzień 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,6148 PLN

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:

  •  dla okresu od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 1 EUR = 4,5775 PLN
  • dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,4742 PLN

Kalkulacja zysku (straty) na jedną akcję została opisana w Nocie 16.

Wyniki wyszukiwania