Raport Zintegrowany 2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
Rachunek zysków i strat 12 miesięcy do 31.12.2020 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2020 12 miesięcy do 31.12.2019
Wynik z tytułu odsetek 3 060 070 3 168 759 683 937 736 619
Wynik z tytułu prowizji 916 095 819 937 204 751 190 605
Zysk brutto 1 110 567 872 955 248 216 202 930
Zysk netto 733 095 614 694 163 849 142 894
Całkowite dochody ogółem 863 677 598 766 193 035 139 195
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (1 127 889) 1 407 756 (252 087) 327 251
Wskaźniki 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Liczba akcji (szt.) 147 418 918 147 418 918 147 418 918 147 418 918
Zysk (strata) na jedną akcję 4,97 4,17 1,11 0,97
Sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa razem 119 577 288 109 954 142 25 911 695 25 819 923
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 74 097 269 71 836 643 16 056 442 16 869 002
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 539 848 1 974 396 333 676 463 636
Zobowiązania razem 107 546 761 98 794 759 23 304 750 23 199 427
Zobowiązania wobec klientów 90 051 004 86 134 984 19 513 523 20 226 602
Kapitał akcyjny 147 419 147 419 31 945 34 618
Kapitał własny razem 12 030 527 11 159 383 2 606 944 2 620 496
Adekwatność kapitałowa 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Fundusze własne razem 15 748 450 12 593 377 3 412 596 2 957 233
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 84 447 701 83 692 266 18 299 320 19 652 992
Łączny współczynnik kapitałowy 18,65% 15,05% 18,65% 15,05%
Współczynnik kapitału Tier1 13,55% 12,80% 13,55% 12,80%

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:

  • na dzień 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,6148 PLN
  • na dzień 31.12.2019 r. – 1 EUR = 4,2585 PLN

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:

  • dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,4742 PLN
  • dla okresu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 1 EUR = 4,3018 PLN

Kalkulacja zysku (straty)  na jedną akcję została opisana w Nocie 16.

Wyniki wyszukiwania