Raport Zintegrowany 2020

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota 12 miesięcy do 31.12.2020 12 miesięcy do
31.12.2019
(dane przekształcone)
Przychody z tytułu odsetek 4 3 602 796 4 188 083
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 3 401 647 3 969 451
przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 3 209 518 3 753 506
przychody z tytułu odsetek od instrumentów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 192 129 215 945
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 201 149 218 632
Koszty z tytułu odsetek 4 (542 726) (1 019 324)
Wynik z tytułu odsetek 3 060 070 3 168 759
Przychody z tytułu opłat i prowizji 5 1 132 051 1 060 165
Koszty z tytułu opłat i prowizji 5 (215 956) (240 228)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 916 095 819 937
Przychody z tytułu dywidend 6 9 669 6 007
Wynik na działalności handlowej 7 748 390 682 415
Wynik na działalności inwestycyjnej 8 29 081 (31 836)
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 20 (11 077) (4 385)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 9 (601 499) (441 890)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi 55 (168 156) (32 113)
Ogólne koszty administracyjne 10 (2 137 605) (2 467 937)
Amortyzacja 12 (367 958) (454 147)
Pozostałe przychody operacyjne 13 323 586 182 705
Pozostałe koszty operacyjne 14 (371 120) (273 371)
Wynik na działalności operacyjnej 1 429 476 1 154 144
Podatek od instytucji finansowych (318 909) (281 189)
Zysk brutto 1 110 567 872 955
Podatek dochodowy 15 (377 472) (258 261)
Zysk netto 733 095 614 694
przypadający na akcjonariuszy Grupy 733 095 614 694
Zysk (strata) na jedną akcję (wyrażony w PLN na jedną akcję)
Podstawowy 16 4,97 4,17
Rozwodniony 16 4,96 4,17

Wyniki wyszukiwania