Raport Zintegrowany 2021

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota 12 miesięcy do 31.12.2021 12 miesięcy do
31.12.2020
(dane przekształcone)
Przychody z tytułu odsetek 4 3 420 814 3 573 340
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 3 202 725 3 372 209
przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 3 012 072 3 180 080
przychody z tytułu odsetek od instrumentów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 190 653 192 129
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 218 089 201 131
Koszty z tytułu odsetek 4 (279 872) (513 270)
Wynik z tytułu odsetek 3 140 942 3 060 070
Przychody z tytułu opłat i prowizji 5 1 284 545 1 132 051
Koszty z tytułu opłat i prowizji 5 (235 559) (215 956)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 048 986 916 095
Przychody z tytułu dywidend 6 8 550 9 669
Wynik na działalności handlowej (w tym wynik z pozycji wymiany) 7 633 493 748 390
Wynik na działalności inwestycyjnej 8 (5 133) 29 081
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 20 50 369 (11 077)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 9 (266 185) (601 499)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi 55 (1 045 304) (168 156)
Ogólne koszty administracyjne 10 (2 143 976) (2 137 605)
Amortyzacja 12 (399 553) (367 958)
Pozostałe przychody operacyjne 13 229 695 323 586
Pozostałe koszty operacyjne 14 (297 645) (371 120)
Wynik na działalności operacyjnej 954 239 1 429 476
Podatek od instytucji finansowych (338 110) (318 909)
Zysk brutto 616 129 1 110 567
Podatek dochodowy 15 (439 831) (377 472)
Zysk netto 176 298 733 095
przypadający na akcjonariuszy Grupy 176 298 733 095
Zysk (strata) na jedną akcję (wyrażony w PLN na jedną akcję)
Podstawowy 16 1,20 4,97
Rozwodniony 16 1,19 4,96

Wyniki wyszukiwania