Raport Zintegrowany 2020

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zyski zatrzymane
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik z lat ubiegłych Wynik bieżącego okresu Razem
Stan na 1 stycznia
2020 roku
147 419 9 110 976 1 572 757 125 251 (411 714) 614 694 11 159 383
Całkowite dochody za okres 130 582 733 095 863 677
Wynik finansowy netto za okres 733 095 733 095
Inne całkowite dochody za okres 130 582 130 582
Podział wyniku za rok ubiegły 628 696 (14 002) (614 694)
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał 628 696 (14 002) (614 694)
Opcje menadżerskie* 7 529 7 529
Pozostałe korekty –  (62) (62)
Stan na 31 grudnia 2020 roku 147 419 9 110 976 2 208 982 255 833 (425 778) 733 095 12 030 527
*Program opcji menedżerskich został szczegółowo opisany w nocie 40.
Zyski zatrzymane
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik z lat ubiegłych Wynik bieżącego okresu Razem
Stan na 1 stycznia
2019 roku
147 419 9 111 033 1 208 018 141 179 (408 214) 360 378 10 559 813
Całkowite dochody za okres (15 928) 614 694 598 766
Wynik finansowy netto za okres 614 694 614 694
Inne całkowite dochody za okres (15 928) (15 928)
Podział wyniku za rok ubiegły 364 739 (4 361) (360 378)
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał 364 739 (4 361) (360 378)
Koszty emisji (57) (57)
Kapitał powstały z połączenia jednostek 861 861
Stan na 31 grudnia 2019 roku 147 419 9 110 976 1 572 757 125 251 (411 714) 614 694 11 159 383

Wyniki wyszukiwania