Raport Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zyski zatrzymane
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik z lat ubiegłych Wynik bieżącego okresu Razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku 147 419 9 110 976 2 208 982 255 833 (425 778) 733 095 12 030 527
Całkowite dochody za okres (851 455) 176 298 (675 157)
Wynik finansowy netto za okres 176 298 176 298
Inne całkowite dochody za okres (851 455) (851 455)
Podział wyniku za rok ubiegły 731 060 2 035 (733 095)
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał 731 060 2 035 (733 095)
Emisja akcji 100 100
Opcje menadżerskie* 6 073 6 073
Pozostałe korekty 88 88
Stan na 31 grudnia 2021 roku 147 519 9 110 976 2 946 115 (595 622) (423 655) 176 298 11 361 631
Zyski zatrzymane
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Wynik z lat ubiegłych Wynik bieżącego okresu Razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku 147 419 9 110 976 1 572 757 125 251 (411 714) 614 694 11 159 383
Całkowite dochody za okres 130 582 733 095 863 677
Wynik finansowy netto za okres 733 095 733 095
Inne całkowite dochody za okres 130 582 130 582
Podział wyniku za rok ubiegły 628 696 (14 002) (614 694)
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał 628 696 (14 002) (614 694)
Opcje menadżerskie* 7 529 7 529
Pozostałe korekty –  (62) (62)
Stan na 31 grudnia 2020 roku 147 419 9 110 976 2 208 982 255 833 (425 778) 733 095 12 030 527
* Program opcji menedżerskich został szczegółowo opisany w Nocie 40.

Wyniki wyszukiwania