Raport Zintegrowany 2020

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Kasa i środki w Banku Centralnym 17 3 421 877 4 658 171
Należności od banków 18 774 722 679 308
Pochodne instrumenty finansowe 19 1 531 617 800 886
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 20 531 793 228 120
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 21 74 097 269 71 836 643
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 22 1 539 848 1 974 396
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 23 23 361 022 17 916 645
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 23 371 900 241 754
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 25 10 228 560 7 953 358
Nieruchomości inwestycyjne 26 56 577
Wartości niematerialne 27 651 608 519 945
Rzeczowe aktywa trwałe 28 1 479 540 1 226 746
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 745 606 976 748
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 55 087
Inne aktywa 30 786 839 884 845
Aktywa razem 119 577 288 109 954 142
ZOBOWIĄZANIA Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 31 84 675
Zobowiązania wobec innych banków 32 6 824 894 4 485 264
Pochodne instrumenty finansowe 19 1 521 148 815 637
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 20 542 719 224 218
Zobowiązania wobec klientów 33 90 051 004 86 134 984
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 34 1 318 380 2 179 052
Zobowiązania podporządkowane 35 4 306 539 1 882 064
Zobowiązania z tytułu leasingu 29 968 749 602 192
Pozostałe zobowiązania 36 1 269 243 1 893 414
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 8 535
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 38 338
Rezerwy 37 659 410 531 061
Zobowiązania razem 107 546 761 98 794 759
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny 47 147 419 147 419
Kapitał zapasowy 48 9 110 976 9 110 976
Pozostałe kapitały rezerwowe 48 2 208 982 1 572 757
Kapitał z aktualizacji wyceny 48 255 833 125 251
Zyski zatrzymane 307 317 202 980
wynik z lat ubiegłych (425 778) (411 714)
wynik bieżącego okresu 733 095 614 694
Kapitał własny razem 12 030 527 11 159 383
Zobowiązania i kapitał własny razem 119 577 288 109 954 142

Wyniki wyszukiwania