Raport Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kasa i środki w Banku Centralnym 17 4 631 477 3 421 877
Należności od banków 18 2 615 150 774 722
Pochodne instrumenty finansowe 19 1 901 919 1 531 617
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 20 65 465 531 793
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 21 85 080 454 74 097 269
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 22 1 219 027 1 539 848
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 23 23 268 041 23 361 022
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 24 347 309 371 900
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 25 9 143 353 10 228 560
Wartości niematerialne 27 728 475 651 608
Rzeczowe aktywa trwałe 28 1 243 523 1 479 540
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 876 599 745 606
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 94 55 087
Inne aktywa 30 656 595 786 839
Aktywa razem 131 777 481 119 577 288
ZOBOWIĄZANIA Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 31 84 675
Zobowiązania wobec innych banków 32 8 012 244 6 824 894
Pochodne instrumenty finansowe 19 1 918 032 1 521 148
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 20 44 107 542 719
Zobowiązania wobec klientów 33 101 092 941 90 051 004
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 34 722 628 1 318 380
Zobowiązania podporządkowane 35 4 334 572 4 306 539
Zobowiązania z tytułu leasingu 29 860 004 968 749
Pozostałe zobowiązania 36 1 556 289 1 269 243
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 175 681
Rezerwy 38 1 699 352 659 410
Zobowiązania razem 120 415 850 107 546 761
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny 47 147 519 147 419
Kapitał zapasowy  48 9 110 976 9 110 976
Pozostałe kapitały rezerwowe  48 2 946 115 2 208 982
Kapitał z aktualizacji wyceny  48 (595 622) 255 833
Zyski zatrzymane (247 357) 307 317
wynik z lat ubiegłych (423 655) (425 778)
wynik bieżącego okresu 176 298 733 095
Kapitał własny razem 11 361 631 12 030 527
Zobowiązania i kapitał własny razem 131 777 481 119 577 288

Wyniki wyszukiwania