Raport Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: Nota 12 miesięcy do 31.12.2021 12 miesięcy do 31.12.2020
Zysk (strata) netto 176 298 733 095
Korekty razem: 1 639 445 3 966 271
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat 439 831 377 472
Amortyzacja 399 553 367 958
Przychody z tytułu dywidend (8 550) (9 669)
Przychody z tytułu odsetek (3 420 814) (3 573 340)
Koszty z tytułu odsetek 279 872 513 270
Zmiana stanu rezerw 1 042 634 126 450
Zmiana stanu należności od banków 52 (1 243 712) (105 680)
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 96 026 (1 034 404)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu 52 (11 083 972) (1 954 634)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 320 821 434 548
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 52 171 851 2 108 035
Zmiana stanu pasywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (187 181) 1 024 012
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 52 11 019 451 3 994 614
Zmiana stanu innych aktywów i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 215 053 89 970
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123 503 (849 135)
Inne korekty 52 184 199 (9 540)
Odsetki otrzymane 3 578 896 3 083 438
Odsetki zapłacone (286 745) (622 286)
Opłaty leasingowe dotyczące leasingów krótkoterminowych nieuwzględnionych w wycenie zobowiązania (1 271) 5 192
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 815 743 4 699 366

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Nota 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wpływy 87 470 007 49 025 186
Zbycie i wykup papierów wartościowych 87 414 933 48 851 252
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej 30 959
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 484 133 289
Otrzymane dywidendy i inne wpływy inwestycyjne 8 590 9 686
Wydatki (87 690 384) (56 532 021)
Nabycie papierów wartościowych (87 348 001) (56 160 854)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (342 383) (371 167)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (220 377) (7 506 835)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ:
Wpływy 2 396 452 3 862 305
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów otrzymanych i zobowiązań podporządkowanych 2 396 352 3 862 305
Wpływy netto z emisji akcji 100
Wydatki (2 184 322) (2 182 725)
Spłaty długoterminowych kredytów otrzymanych (1 461 637) (1 193 888)
Spłata zobowiązania leasingowego (126 968) (128 328)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (595 717) (860 509)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 212 130 1 679 580
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 1 807 496 (1 127 889)
Środki pieniężne na początek okresu 3 705 320 4 833 209
Środki pieniężne na koniec okresu w tym 51 5 512 816 3 705 320
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 23 247 57 021

Wyniki wyszukiwania