Raport Zintegrowany 2020

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: Nota 12 miesięcy do 31.12.2020 12 miesięcy do 31.12.2019
Zysk (strata) netto 733 095 614 694
Korekty razem: 3 966 271 (288 932)
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat 377 472 258 261
Amortyzacja 367 958 454 148
Przychody z tytułu dywidend (9 669) (6 007)
Przychody z tytułu odsetek (3 602 796) (4 188 082)
Koszty z tytułu odsetek 542 726 1 019 324
Zmiana stanu rezerw 126 450 106 771
Zmiana stanu należności od banków 52 (105 680) (53 350)
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (1 034 404) (182 930)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu 52 (1 954 634) (867 648)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 434 548 441 853
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków  52 2 108 035 911 940
Zmiana stanu pasywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 1 024 012 132 437
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 52 3 994 614 (966 098)
Zmiana stanu innych aktywów i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 89 970 (6 068)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (849 135) (183 752)
Inne korekty 52 (9 540) (65 576)
Odsetki otrzymane 3 053 982 3 924 615
Odsetki zapłacone (592 830) (1 028 944)
Opłaty leasingowe dotyczące leasingów krótkoterminowych nieuwzględnionych w wycenie zobowiązania 5 192 10 174
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 699 366 325 762

 

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Nota 12 miesięcy do 31.12.2020 12 miesięcy do 31.12.2019
Wpływy 49 025 186 14 662 737
Zbycie i wykup dłużnych papierów wartościowych 23,24,25 48 851 252 14 603 324
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej 30 959
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 133 289 53 406
Otrzymane dywidendy i inne wpływy inwestycyjne 9 686 6 007
Wydatki (56 532 021) (13 043 935)
Nabycie dłużnych papierów wartościowych 23,24,25 (56 160 854) (12 539 134)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (371 167) (504 801)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 506 835) 1 618 802
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ:
Wpływy 3 862 305
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów otrzymanych i zobowiązań podporządkowanych 3 862 305
Wydatki (2 182 725) (536 808)
Spłaty długoterminowych kredytów otrzymanych i zobowiązań podporządkowanych (1 193 888) (403 043)
Spłata zobowiązania leasingowego (128 328) (133 765)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 34 (860 509)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 679 580 (536 808)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (1 127 889) 1 407 756
Środki pieniężne na początek okresu 4 833 209 3 425 453
Środki pieniężne na koniec okresu 51 3 705 320 4 833 209
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 57 021 1 667

Wyniki wyszukiwania