Raport Zintegrowany 2020

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Zysk netto za okres 733 095 614 694
Inne całkowite dochody
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków 132 361 (15 183)
Wycena aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody 163 408 (18 745)
Podatek odroczony (31 047) 3 562
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty (1 779) (745)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (2 196) (924)
Podatek odroczony 417 179
Inne całkowite dochody (netto) 130 582 (15 928)
Całkowite dochody ogółem 863 677 598 766
w tym przypadające na akcjonariuszy Grupy 863 677 598 766

Wyniki wyszukiwania