Raport Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Zysk netto za okres 176 298 733 095
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (854 322) 132 361
Wycena aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody brutto (969 416) 163 408
Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody 184 189 (31 047)
Wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne brutto (85 303)
Podatek odroczony od wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne 16 208
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane na zyski lub straty 2 867 (1 779)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych brutto 3 540 (2 196)
Podatek odroczony od wyceny metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (673) 417
Inne całkowite dochody (netto) (851 455) 130 582
Całkowite dochody ogółem (675 157) 863 677
w tym przypadające na akcjonariuszy Grupy (675 157) 863 677

Wyniki wyszukiwania