Raport Zintegrowany 2020

9. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe
12 miesięcy do 31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Należności od banków (837) (837)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu (39 110) (109 564) (477 910) (626 584) 18 218
Udzielone zobowiązania warunkowe (19 244) 27 483 14 186 22 425
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 325 3 172 3 497 (2 312)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem (58 866) (78 909) (463 724) (601 499) 15 906

 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe
12 miesięcy do 31.12.2019 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Należności od banków (931) (931)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 54 458 21 532 (432 185) (356 195) 76 845
Udzielone zobowiązania warunkowe (4 159) (63 394) (16 690) (84 243)
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (1 097) 392 184 (521)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem 48 271 (41 470) (448 691) (441 890) 76 845

Wyniki wyszukiwania